ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saloon

S AH0 L UW1 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saloon-, *saloon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saloon[N] รถยนต์ขนาดใหญ่นั่งได้ 4 -7 คน, See also: รถซาลูน, Syn. saloon car
saloon[N] ร้านจำหน่ายสุรา, See also: บาร์, ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Syn. bar, night club, cocktail lounge
saloon[N] ห้องโถงใหญ่เช่น ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saloon(ซะลูน') n. ร้านขายเหล้า,โรงขายเหล้า,ห้องโถง,ห้องโถงใหญ่ของโรงแรม,ห้องรับแขก,โรงนันทนาการที่มีการเต้นรำ แทงบิลเลียด ยิงปืนหรืออื่น ๆ =saloon car (ดู), Syn. pub,bar
saloon carn. ตู้รถในขบวนรถไฟที่เป็นห้องโถงสำหรับผู้โดยสารนั่งเล่น,รถเก๋งขนาดใหญ่ที่จุคนได้4-7คน

English-Thai: Nontri Dictionary
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saloon; sedanรถเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The town saloon was always lively...♪ บาร์ในเมืองรื่นเริงทุกที ♪ Blazing Saddles (1974)
So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle and I've been there ever since.ฉันเดินเขยกๆ เข้าบาร์ แล้วมุดเข้าไปในขวดเหล้า ...แล้วฉ้นก็อยู่ที่นั่น ตั้งแต่นั้น Blazing Saddles (1974)
I grew up in Little Hell on the North Side near the brothels and saloons.ผมเกิดในนรกเล็กๆทางฝั่งเหนือ ใกล้ซ่องกับโรงเหล้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Now just get off your horse and head into the saloon.ตอนนี้เพิ่งได้รับจากหลังม้าของคุณและมุ่งหน้าเข้าไปในรถเก๋ง The Birdcage (1996)
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร Titanic (1997)
Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm onboard.เอากระโปรงบัลเลต์เต็มตัว สีแปร๋นๆมาประกบละก็เห็นด้วยเลย The Devil Wears Prada (2006)
Hey, I just run a saloon.เฮ้ ฉันก็แค่เจ้าของร้านเหล้า Everybody Loves a Clown (2006)
Hey,I just run a saloon.เฮ้! ฉันแค่เปิดร้านเหล้า No Exit (2006)
Never been to a tanning saloon?ไม่เคยเข้าร้านทำผิวแทนเลยล่ะสิ 200 Pounds Beauty (2006)
Tucker, go on to the saloon.ทัคเกอร์ ไปร้านเหล้ากัน 3:10 to Yuma (2007)
Saloon was just overflowing with cattle drivers, and road agents, prospectors, gunslingers, gamblers, and women.บาร์เหล้าที่นั่น ผู้คนขวักไขว่ ทั้งพวกค้าวัว... พวกการทางฯ 3:10 to Yuma (2007)
Charlie, why don't you take the boys down to the saloon and buy 'em a drink.ชาร์ลี ทำไมแกไม่พาพรรคพวก ไปที่บาร์นั่นและ... หาเหล้าให้ฉันสักแก้วสิ 3:10 to Yuma (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALOON    S AH0 L UW1 N
SALOONS    S AH0 L UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saloon    (n) sˈəlˈuːn (s @1 l uu1 n)
saloons    (n) sˈəlˈuːnz (s @1 l uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salonwagen {m}saloon car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サルーン[, saru-n] (n) saloon; (P) [Add to Longdo]
安酒場[やすさかば, yasusakaba] (n) cheap saloon [Add to Longdo]
飲み屋;飲屋;飮み屋(oK);飮屋(oK)[のみや, nomiya] (n) bar; saloon [Add to Longdo]
広間[ひろま, hiroma] (n) hall; saloon; spacious room; guest room [Add to Longdo]
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saloon \Sa*loon"\ (s[.a]*l[=oo]n"), n. [F. salon (cf. It.
   salone), fr. F. salle a large room, a hall, of German or
   Dutch origin; cf. OHG. sal house, hall, G. saal; akin to AS.
   sael, sele, D. zaal, Icel. salr, Goth. saljan to dwell, and
   probably to L. solum ground. Cf. {Sole} of the foot, {Soil}
   ground, earth.]
   1. A spacious and elegant apartment for the reception of
    company or for works of art; a hall of reception, esp. a
    hall for public entertainments or amusements; a large room
    or parlor; as, the saloon of a steamboat.
    [1913 Webster]
 
       The gilden saloons in which the first magnates of
       the realm . . . gave banquets and balls. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Popularly, a public room for specific uses; esp., a
    barroom or grogshop; as, a drinking saloon; an eating
    saloon; a dancing saloon.
    [1913 Webster]
 
       We hear of no hells, or low music halls, or low
       dancing saloons [at Athens.]     --J. P.
                          Mahaffy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saloon
   n 1: a room or establishment where alcoholic drinks are served
      over a counter; "he drowned his sorrows in whiskey at the
      bar" [syn: {barroom}, {bar}, {saloon}, {ginmill},
      {taproom}]
   2: tavern consisting of a building with a bar and public rooms;
     often provides light meals [syn: {public house}, {pub},
     {saloon}, {pothouse}, {gin mill}, {taphouse}]
   3: a car that is closed and that has front and rear seats and
     two or four doors [syn: {sedan}, {saloon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top