Search result for

sagend

(90 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagend-, *sagend*, sagen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sagend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sagend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mine are banal, meaningless, dull.Meine Träume sind banal, nichtssagend, fade. From the Life of the Marionettes (1980)
I congratulate you on today's raspberries... but not on yesterday's damsons. They were tasteless, "geschmacklos". Like your coat Mr. Talmann.Ich gratuliere Euch zu den Himbeeren, aber nicht zu den gestrigen Damaszener-Pflaumen, sie waren... nichts sagend, geschmacklos, wie Euer Rock, Mr. Talmann. The Draughtsman's Contract (1982)
The seats were wonderful, but the performance was a little indifferent.Die Sitze waren wunderbar, aber die Aufführung war etwas nichtssagendService Above and Beyond (1983)
You don't have to turn on the TV to hear idiots talk.Hier braucht niemand fernzusehen, um nichtssagendes Gewäsch zu hören. One Deadly Summer (1983)
I'm not impressed.NichtssagendThe Cotton Club (1984)
I'm always delighted to take in your ample personality.Ich bin immer wieder entzückt, Ihre aussagende Persönlichkeit zu registrieren. Deadly Knightshade (1986)
Just that sex is great because you don't have to establish a relationship or be meaningful.Dass der Sex toll ist, weil man keine Beziehung haben oder vielsagend sein muss. Heartbreak Ridge (1986)
Let's split this nowhere scene.Verlassen wir diese nichts sagende Szene. Innerspace (1987)
All these other men, they've got flat, featureless faces.Alle anderen Männer haben flache, nichtssagende Gesichtszüge, Charlie. Roxanne (1987)
[Chuckling]Beige ist zu nichtssagendDeliver Us from Evil (1988)
Quite characterless.Ziemlich nichts sagendThe Tenth Man (1988)
You skinny, phony, hollow bitch!- Du dürre, dämliche, nichtssagende Hure! Death Becomes Her (1992)
But you always see these beautiful women with these "nothing" guys.Man sieht doch so oft wirklich tolle Frauen mit nichtssagenden Männern. The One with the Butt (1994)
in its blissful lament, all revealing,Wonne klagend, alles sagendTristan und Isolde (1995)
Indeed, now I believe he does not deserve you. I'm heartily ashamed of myself, and I am determined to mend my ways.Darf ich mir erlauben, Ihr viel sagendes Schweigen zu deuten? Emma (1996)
She's definitely not hot.Sie ist nichtssagendEdtv (1999)
Not hot, not hot.absolut nichtssagendEdtv (1999)
No kind of place at all.Ein nichts sagender Ort. The Talented Mr. Ripley (1999)
Once you're pregnant, you're suddenly supposed not to mind spreading your legs, and having you vagina examined to the innermost part.Tödlich, wie nichtssagend jetzt die Beine breit gemacht, die Vagina bis zum Innersten beäugt wird. Romance (1999)
That's what you do. You throw out hanging questions.Du lässt nur solche viel sagenden Fragen los. Civil War (1999)
From up here, an entire world can seem utterly insignificant.Von hier oben sieht die WeIt ziemlich nichts sagend aus. Fear of a Bot Planet (1999)
Well, it speaks pretty loudly to me.Es ist ganz schön vielsagendAlmost Famous (2000)
Our society is vapid, meaningless... and violent.Unsere Gesellschaft ist nichtssagend, bedeutungslos und gewalttätig. The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
It's not about vodka.Vergessen Sie ihre nichtssagenden Lektionen... The City of Lost Souls (2000)
But I was the one who did the canceling after you did the asking. Therefore you forfeit your taking rights to me, the canceller.Ja, aber ich hatte abgesagt, und daraus folgt, dass Sie, der Einladende, Ihre Rechte an mich, die Absagende, weitergeben. Love and War and Snow (2000)
Oh, so that how it's going to be.Das ist ja sehr vielsagendWork Related (2000)
She was saved by doing pennance for her sins, giving up the pleasures of the flesh, including food and sleep. She worked beyond the resistance of a human being so that she could offer her soul to God, cross the gates of Paradise, and live an eternal life.Rettung kam nur, indem sie für ihre Sünden büßte, sich alle Freuden des Fleisches versagend, auch Essen und Schlaf, über alle Belastung hinaus arbeitete, um so Gott ihre Seele darzubringen, die Himmelspforten zu durchschreiten und in ewigem Leben zu leben. The Magdalene Sisters (2002)
Oh, how eloquent love is...Ach, wie vielsagend die Liebe ist... Platée (2002)
So when you said "not connected", that was kind of a telling statement.Dass du dich nicht verbunden fühlst, war also durchaus viel sagendConversations with Dead People (2002)
He is a nonentity... such a nonentity!Es war so nichtssagendIntimate Strangers (2004)
GPM will allow improvements in predicting precipitation forecasts, and better predict flood hazards.Gpm erlaubt Verbesserungen innen voraussagende Niederschlagprognosen, und sagen Sie besser Flutgefahren voraus. Swades (2004)
I lived a nothin' life, see?Mein Leben war nichtssagendThe Five People You Meet in Heaven (2004)
But... it's just frills, cheap frills.Da haben Sie Recht. Auf der Zeichnung! Aber so ist es wirkungslos, nur billige, nichts sagende Rüschen! Kamikaze Girls (2004)
Urinating in the presence of strangers became an issue. Women ceased to notice me.Ein nichtssagender Job in einer unbedeutenden Firma. The Best Man (2005)
A bulwark never failing./* Ein nie versagendes Bollwerk */ Old Cherry Blossom Road (2005)
He's 65. We could be looking at multiple systems just starting to break down independently.Er ist 65. Vielleicht haben wir es mit versagenden Organsystemen zu tun. Sex Kills (2006)
...forsaking all others so long as you both shall live...allen anderen entsagend, bis dass der Tod euch scheidet. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
In sickness and in health, forsaking all others as long as we both shall live.In Gesundheit und Krankheit, allen anderen entsagend, bis dass der Tod uns scheidet. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
In sickness and in health, forsaking all others, so long as we both shall live.In Krankheit und Gesundheit, allen anderen entsagend, bis dass der Tod uns scheidet. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
In sickness and in health, forsaking all others, so long as we both shall live.In Krankheit und Gesundheit, allen anderen entsagend, bis dass der Tod uns scheidet. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
Isn't the first reaction - usually the most telling?Ist nicht die erste Reaktion die am meisten aussagende? Lockdown (2007)
An official in Washington explained that this was merely "Part of President Bush's freedom agenda."Wie ein Offizieller Washingtons erklärte, war das nur Teil von Präsident Bushs "Freiheitsagenda". The War on Democracy (2007)
Empty.NichtssagendIdentity Crisis (2007)
I mean, what's the point of looking at a bunch of pictures of vacuous girls?Warum sich nichtssagende Mädchen anschauen? Viva (2007)
She said that you made a meaningful eye contact with her.Sie sagte, du hättest sie so vielsagend angesehen. - Stimmt das? Lassoed (2007)
His failing health led to his exploration of paper cutouts.Seine versagende Gesundheit führte zur Erforschung von Scherenschnitten. It Takes a Village Idiot, and I Married One (2007)
The fact that Mr. Minot came forward is significant.Die Tatsache, dass Mr. Minot auf uns zugekommen ist, ist vielsagendBaggage (2008)
and stole upon the air that even silence was took ere she was ware and wished she might deny her nature and be nevermore still to be so displaced."Und er beschlich die Luft," "Daß auch das Schweigen Sich nicht davor bewahrt" "Und seinem selbst entsagend nicht mehr" Rum (2008)
You can stare at me significantly as long as you like, monsieur.Sie können mich vielsagend anstarren, so lange Sie wollen, Monsieur. Appointment with Death (2008)
And Lady Middleton's so cold and insipid.Und Lady Middleton, so kühl und nichtssagendEpisode #1.1 (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sibylle {f} (weissagende Frau im antiken Griechenland)sibyl [Add to Longdo]
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend {adj} | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest [Add to Longdo]
absagen | absagendto renege | reneging [Add to Longdo]
abschwören; entsagen; widerrufen | abschwörend; entsagend; widerrufend | abgeschworen; entsagt; widerrufen | schwört abto abjure | abjuring | abjured | abjures [Add to Longdo]
annehmen; hinnehmen; auf sich nehmen; zusagen; akzeptieren | annehmend; hinnehmend; auf sich nehmend; zusagend; akzeptierend | angenommen; hingenommen; auf sich genommen; zugesagt; akzeptiert | nimmt an; sagt zu; akzeptiert | nahm an; sagte zu; akzeptierteto accept | accepting | accepted | accepts | accepted [Add to Longdo]
aufgeben; entsagen | aufgebend; entsagend | aufgegeben; entsagt | er/sie gibt auf | ich/er/sie gab aufto forsake {forsook; forsaken} | forsaking | forsaken | he/she forsakes | I/he/she forsook [Add to Longdo]
aussagen; behaupten | aussagend; behauptend | ausgesagt; behauptetto predicate | predicating | predicated [Add to Longdo]
aussagend {adj}predicative [Add to Longdo]
besagen; bedeuten; schließen lassen auf | besagend; implizierendto imply | implying [Add to Longdo]
bestätigen; zusagen; bekräftigen | bestätigend; zusagend; bekräftigend | bestätigt; zugesagt; bekräftigt | bestätigte die Nachrichtto confirm | confirming | confirmed | confirmed the news [Add to Longdo]
dasselbe besagendtautological [Add to Longdo]
durchfallen; scheitern; versagen | durchfallend; scheiternd; versagend | in einer Prüfung durchfallento fail | failing | to fail an examination [Add to Longdo]
entsagen | entsagend | entdagt | entsagtto abdicate | abdicating | abdicated | abdicates [Add to Longdo]
herunterleiern; hersagen; abspulen | herunterleiernd; hersagend; abspulendto reel off | reeling off [Add to Longdo]
misslingen; scheitern; fehlschlagen; versagen | misslingend; scheiternd; fehlschlagend; versagend | misslungen; gescheitert; fehlgeschlagen; versagt | es misslingt | es misslangt | es ist/war misslungen | es misslängeto fail | failing | failed | it fails | I/he/she/it failed | it has/had failed | it would fail [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}featureless [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend {adv}inexpressively [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend {adv}unmeaningly [Add to Longdo]
prophezeien; vorhersagen; wahrsagen; weissagen | prophezeiend; vorhersagend; wahrsagend; weissagend | prophezeit; vorhergesagt; wahrgesagt; weisgesagt | prophezeite; sagte vorher; sagte wahr; sagte weistto prophesy | prophesying | prophesied | prophesied [Add to Longdo]
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
streng; entsagendaustere [Add to Longdo]
untersagen | untersagendto prohibit | prohibiting [Add to Longdo]
verbieten; untersagen | verbietend; untersagend | verboten; untersagt | er/sie verbietet; er/sie untersagt | ich/er/sie verbot; ich/er/sie untersagte | er/sie hat/hatte verboten; er/sie hat/hatte untersagt | ich/er/sie verböteto forbid {forbade (forbad); forbidden} | forbidding | forbidden | he/she forbids | I/he/she forbade | he/she has/had forbidden | I/he/she would forbid [Add to Longdo]
versagen | versagend | versagt | versagt | versagteto flop | flopping | flopped | flops | flopped [Add to Longdo]
versagend; nicht funktionierendmalfunctioning [Add to Longdo]
viel sagend; vielsagend [alt] {adj}meaningful [Add to Longdo]
voraussagendforecasting [Add to Longdo]
vorhersagen | vorhersagendto foretell | foretelling [Add to Longdo]
vorhersagendpredicting [Add to Longdo]
vortragen; aufsagen | vortragend; aufsagend | vorgetragen; aufgesagt | trug vor; sagte aufto recite | reciting | recited | recited [Add to Longdo]
weissagendforetelling [Add to Longdo]
weissagend {adv}presagingly [Add to Longdo]
weitersagen | weitersagendto pass on | passing on [Add to Longdo]
eine zusagende Antworta favourable reply [Add to Longdo]
Er sprach über Nichtssagendes.He spoke about indifferent topics. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sagend [zaːgənt]
     saying; telling
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top