Search result for

ringend

(106 entries)
(0.1166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ringend-, *ringend*, ringen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ringend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ringend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Urgent!DringendAir Raid Wardens (1943)
Urgent.DringendWrong Is Right (1982)
Urgently.DringendJustice (1987)
Urgent.DringendUnacknowledged (2017)
It's very important.Es ist sehr dringendZombie (1979)
I got to take a piss.Ich muss dringend pissen. The Wanderers (1979)
The thing is, you knocked her up.Der springende Punkt ist, du hast sie geschwängert. The Wanderers (1979)
Wow, needs painting.Junge, du musst dringend renovieren. Don't Go in the House (1979)
It looked so urgent that I thought I should bring it over.Er sah so dringend aus, dass ich dachte, ich sollte ihn rüberbringen. The Kinfolk (1979)
She desperately needs a doctor.Sie braucht dringend einen Arzt. Terror Express (1980)
This opium is indispensable for the factory.Die Fabrik braucht das Zeug dringendPirates of the 20th Century (1980)
Your recall order was battle urgent.Der Befehl zur Rückkehr war sehr dringendGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
There she is. Wonder what this sudden, urgent mission is all about.Ich frage mich um was es bei dieser dringenden Mission geht. Spaceball (1980)
It's marked urgent.Es steht "dringend" drauf. The Furlough (1980)
Daddy couldn't make it today, he got an emergency call from Camp Rockfish.Daddy hat etwas Dringendes in Camp Rockfish zu erledigen. The Inspiration (1980)
Corabeth, I sincerely request that you give me the cue ball because if you don't, John Walton is going to bankrupt us.Corabeth, ich bitte dich dringend, mir jetzt die weiße Kugel zu geben, wenn nicht, treibt John Walton uns in den Bankrott. The Last Straw (1980)
It's real important I talk to you.Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. The Outrage: Part 2 (1980)
He needs you more than you need to be a doctor, honey.Er braucht dich dringender als du ein Medizinstudium, Schatz. The Pledge (1980)
I looked into it, and this was where I was needed most.Weil ich hier viel dringender gebraucht werde. The Prodigals (1980)
Well, porch needed it real bad, so....Na ja, sie hatte es auch dringend nötig. The Prodigals (1980)
Not really, it's rather urgent.Nein, das geht nicht. Es ist dringendThe Economy Drive (1980)
No. To "Daddy". "Urgent".Nein, er ist adressiert an "Daddy, dringend". The Right to Know (1980)
Minister, this is getting urgent.Minister, diese Angelegenheit wird dringendThe Writing on the Wall (1980)
Urgent, Humphrey?Dringend, Humphrey? The Writing on the Wall (1980)
I mean, it's sort of urgentEs ist aber dringendTwo Champions of Death (1980)
John Coble's put in a pretty fervent recommendation for you... to The Cattlemen's Association to help control the rustling.John Coble hat Sie bei der Viehzüchtervereinigung sehr dringend empfohlen, um den Viehdiebstahl einzudämmen. Tom Horn (1980)
And I strongly suggest... that someone who is interested in his welfare... educate him in our ways.Und ich schlage dringend vor, dass jemand, dem sein Wohlergehen am Herzen liegt, ihn darüber aufklärt. Tom Horn (1980)
You look like a fire sale.Du musst wohl dringend was loswerden. Atlantic City (1980)
It's urgent.Es ist dringendBad Timing (1980)
It's urgent.Es ist dringendThe Lady Banker (1980)
I'll take whatever I can get.Ich werde es dringendst brauchen. The Lady Banker (1980)
Why don't you write we needs funds from the Province! The crop is wasted!Dann schreiben Sie mal dass diese Region dringend subventioniert werden muss. The Taming of the Scoundrel (1980)
I need a favor, badly.Ich brauche dringend Hilfe. Bronco Billy (1980)
He needs you, badly.Er braucht dich dringendBronco Billy (1980)
She's saying it's urgent.Sie sagt, es sei dringendBrubaker (1980)
there's no problem!Wir unterbrechen unsere Musiksendung für eine dringende Durchsage der Polizei. House on the Edge of the Park (1980)
Go ahead. It is urgent that I see her.- Ich muss sie dringend sehen. Dressed to Kill (1980)
We usually open the proceedings by reading the minutes. In the interests of urgency I think we should conclude the matter under discussion , the case of John Merrick, the Elephant Man .Gentlemen, in der Regel verlesen wir zuerst das Protokoll, aber da es heute um etwas Dringendes geht, sollten wir unsere Diskussion zum Thema vom letzten Mal abschließen: The Elephant Man (1980)
One New Year's Eve they climbed Cologne Cathedral, and for an encore, crossed the Rhine jumping from ice floe to ice floe.Eines Sylvestertags kletterten sie auf den Kölner Dom und überquerten als Zugabe den Rhein, über Eisschollen springendThe Falls (1980)
I have an urgent bulletin.Eine dringende Meldung. The Fog (1980)
It's very important.Es ist sehr dringendHerbie Goes Bananas (1980)
Excuse me, honey... I'm in a hurry.Entschuldige, es ist dringendNightmare City (1980)
The drill is maximum urgency.Die Angelegenheit ist äußerst dringendNightmare City (1980)
it's urgent.. you can just...Es ist äußerst dringendNightmare City (1980)
We really need help...Wir brauchen dringend jemanden, der uns beisteht. Nightmare City (1980)
Make it priority... thank you.Sagen Sie bitte, dass es sehr dringend ist. Vielen Dank. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- Werert you rushing to court?- Sie müssen dringend aufs Gericht! Seems Like Old Times (1980)
If you need assistance, please call the operator.In dringenden Fällen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Fernamt. The Shining (1980)
- Yes, he seems to think you need protecting...Er sagte, Sie hätten dringend einen Beschützer nötig. Super Monster (1980)
We need customers.Wir brauchen dringend kunden. Used Cars (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausleger {m}; vorspringender Träger; Hebelarm {m} [techn.]cantilever; cantilever arm [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
(dringendes) Bedürfnis {n}necessity [Add to Longdo]
dringende Bitte {f} (an; um)appeal (to; for) [Add to Longdo]
Drängen {n}; dringende Bitte {f}; Flehen {n}solicitation [Add to Longdo]
Gesuch {n}; dringende Bitte {f}prayer [Add to Longdo]
ein Ständchen bringendserenading [Add to Longdo]
in Unordnung bringenddisarraying [Add to Longdo]
in Unordnung bringenddisordering [Add to Longdo]
Verbreitung {f}; durchdringender Charakterpervasiveness [Add to Longdo]
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth. [Add to Longdo]
in Verruf bringen | in Verruf bringendto discredit | discrediting [Add to Longdo]
in Verruf bringen | in Verruf bringend | in Verruf gebrachtto decry | decrying | decried [Add to Longdo]
in Versform bringen | in Versform bringend | in Versform gebrachtto versify | versifying | versified [Add to Longdo]
Winkel {m} [math.] | Winkel {pl} | rechter Winkel; 90° Winkel | spitzer Winkel | gestreckter Winkel | stumpfer Winkel | überstumpfer Winkel | einspringender Winkel | Winkel zur Achseangle | angles | right angle | acute angle | straight angle | obtuse angle | reflex angle | reentrant angle; re-entrant angle | off-axis angle [Add to Longdo]
springende Zählung {f}non-consecutive numbers [Add to Longdo]
abbringen | abbringend | abgebrachtto dissuade | dissuading | dissuaded [Add to Longdo]
abbringen | abbringendto wring | wringing [Add to Longdo]
abspringen | abspringendto jump off | jumping off [Add to Longdo]
anbringen; befestigen (an) | anbringend; befestigend | angebracht; befestigt | er/sie bringt an | ich/er/sie brachte an | er/sie hat/hatte angebrachtto put up (on) | putting on | put on | he/she put on | I/he/she put on | he/she has/had put on [Add to Longdo]
anfügen; anbringen; festmachen; befestigen | anfügend; anbringend; festmachend; befestigend | angefügt; angebracht; festgemacht; befestigtto attach | attaching | attached [Add to Longdo]
zinsbringend anlegento put out at interest [Add to Longdo]
assoziieren; in Verbindung bringen | assoziierend; in Verbindung bringend | assoziiert; in Verbindung gebracht | sich mit etw. assoziieren; sich einer Sache anschließen | sich mit jdm. assoziieren; sich jdm. anschließen | mit jdm. in Verbindung gebracht werden | mit etw. assoziiert werden; mit einer Sache in Verbindung gebracht werdento associate | associating | associated | to associate oneself with sth. | to associate oneself with sb. | to be associated with sb. | to be associated with sth. [Add to Longdo]
aufkommen; entstehen; sich bilden | aufkommend; entspringend; sich bildend | aufgekommen; entsprungen | es kommt auf; es entsteht | es kam auf; es entstand | es ist/war aufgekommen; es ist/war entstanden | es käme auf; es entstündeto arise {arose; arisen} | arising | arisen | it arises | it arose | it has/had arosen | it would arise [Add to Longdo]
aufspringen | aufspringend | aufgesprungento jump up | jumping up | jumped up [Add to Longdo]
anbringen; anschließen; einbauen; montieren | anbringend; anschließend; einbauend; montierend | angebracht; angeschlossen; eingebaut; montiertto mount | mounting | mounted [Add to Longdo]
ausliefern; abliefern; anliefern; liefern; übergeben; überbringen; zustellen; abgeben | ausliefernd; abliefernd; anliefernd; liefernd; übergebend; überbringend; zustellend; abgebend | ausgeliefert; abgeliefert; angeliefert; geliefert; übergeben; überbracht; zugestellt; abgegebento deliver | delivering | delivered [Add to Longdo]
auswringen | auswringendto wring out | wringing out [Add to Longdo]
beibringend; lehrendteaching [Add to Longdo]
beispringendstanding by [Add to Longdo]
bestehen; insistieren; dringen (auf) | bestehend; insistierend; dringend | bestanden; insistiert; gedrungento insist (on) | insisting | insisted [Add to Longdo]
bringen; mitbringen; herbringen; anbringen | bringend | gebracht | er/sie bringt | ich/er/sie brachte | er/sie hat/hatte gebracht | ich/er/sie brächteto bring {brought; brought} | bringing | brought | he/she brings | I/he/she brought | he/she has/had brought | I/he/she would bring [Add to Longdo]
drängen; dringend bitten; forcieren; urgieren [Ös.]to urge [Add to Longdo]
jdn. dringend bitten (um)to appeal to (for) [Add to Longdo]
dringen | dringend | gedrungen | er/sie/es dringt | ich/er/sie/es drang | er/sie/es ist/war gedrungen | ich/er/sie/es drängeto come through; to get through | coming through; getting through | came through; got through | he/she/it comes through; he/she/it gets through | I/he/she/it came through | he/she/it has/had come through | I/he/she/it would come through [Add to Longdo]
dringend {adj}imperative [Add to Longdo]
dringend {adv}imperatively [Add to Longdo]
dringend bittendsoliciting [Add to Longdo]
dringend; eilig; vordringlich; vorrangig; eindringlich {adj} | dringender; eiliger | am dringensten; am eiligstenurgent | more urgent | most urgent [Add to Longdo]
etw. dringend brauchento be desperate for sth.; to be in desperate need of sth. [Add to Longdo]
drucheinander bringend; drucheinanderbringend [alt]mussing [Add to Longdo]
durchbohren; durchdringen; aufspießen | durchbohrend; durchdringend; aufspießend | durchbohrt; durchdrungen; aufgespießt | durchbohrt | durchbohrt; durchdringtto pierce | piercing | pierced | pierces | pierces [Add to Longdo]
durchbringendgetting through [Add to Longdo]
durchdringen; eindringen; dringen | durchdringend; eindringend; dringend | durchgedrungen; eingedrungen; gedrungen | er/sie/es dringt durch; er/sie/es dringt ein | ich/er/sie/es drang durch; ich/er/sie/es drang ein | er/sie/es ist/war durchgedrungen; er/sie/es ist/war eingedrungen | ich/er/sie/es drängeto penetrate | penetrating | penetrated | he/she/it penetrates | I/he/she/it penetrated | he/she/it has/had penetrated | I/he/she/it would penetrate [Add to Longdo]
durchdringen | durchdringendto permeate | permeating [Add to Longdo]
durchdringen | durchdringendto pervade | pervading [Add to Longdo]
durchdringen | durchdringendto thrill | thrilling [Add to Longdo]
durchdringendpenetrative [Add to Longdo]
durchdringend {adv}penetratively [Add to Longdo]
durchdringend {adj}; um sich greifendpervasive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
急用[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] dringende_Bitte, Anliegen [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]
飛び火[とびひ, tobihi] ueberspringender_Funke, spruehender_Funke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ringend [riŋənt]
     struggling
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top