ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pyrolysis

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pyrolysis-, *pyrolysis*, pyrolysi
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyrolysisการสลายด้วยความร้อน [มีความหมายเหมือนกับ thermolysis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pyrolysisการแยกสลายด้วยความร้อน [TU Subject Heading]
Pyrolysis ไพโรไลซิส
การกลั่นและการสลายตัวของสารอินทรีย์ในรูปของ แข็งที่อุณหภูมิ ประมาณ 370-870 องศาเซลเซียส ในภาวะไร้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱分解[ねつぶんかい, netsubunkai] (n,vs,adj-na) pyrolysis; thermolysis; thermal decomposition; thermal cracking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pyrolysis
      n 1: transformation of a substance produced by the action of
           heat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top