Search result for

pulmonary

(56 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulmonary-, *pulmonary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulmonary[ADJ] เกี่ยวกับปอด, Syn. pneumonic, lunglike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulmonary(พัล'มะเนอรี) adj. เกี่ยวกับปอด
pulmonary edemaน้ำท่วมปอด
pulmonary emphysemaถุงลมโป่งพอง

English-Thai: Nontri Dictionary
pulmonary(adj) เกี่ยวกับปอด,ในปอด,มีผลต่อปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulmonary circulation; circulation, lesserการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary haemorrhage; pneumonorrhagia; pneumorrhagiaการตกเลือดในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary insufficiency; regurgitation, pulmonicลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary oedemaปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary pleura; pleura, visceralเยื่อหุ้มตัวปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary pleurisy; pleurisy, visceralเยื่อหุ้มตัวปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary sequestrationปอดส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary stenosis๑. ลิ้นพัลโมนารีตีบ๒. ท่อเปิดพัลโมนารีตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary; pulmonal-ปอด [มีความหมายเหมือนกับ pulmonic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulmonary arteryพัลโมนารีอาร์เตอรี, หลอดเลือดที่นำเลือดซึ่งขาดออกซิเจนมาจากห้องล่างของหัวใจด้านขวาไปยังปอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pulmonary disease (Specialty)โรคระบบหายใจ [TU Subject Heading]
Pulmonary embolismลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Pulmonary heart diseaseโรคหัวใจเกิดจากปอด [TU Subject Heading]
pulmonary veinพัลโมนารีเวน, หลอดเลือดที่นำเลือดซึ่งมีออกซิเจนมาจากปอดเข้าสู่ห้องบนหัวใจด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pulmonary wedge pressureความดันหลอดเลือดในปอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
It looks like pulmonary hypoplasia.มันดูเหมือน pulmonary hypoplasia. นั่นคือ.. Joy (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium.มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the delirium.Gonococcal endocarditis อธิบายได้ น้ำท่วมปอด การคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
It can only be pulmonary scleroderma.มันก็เป็นโรคหนังแข็งที่ปอด Last Resort (2008)
To prove that it's pulmonary scleroderma.เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นโรคหนังแข็งที่ปอด Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปอด[adj.] (pøt) EN: pulmonary   FR: pulmonaire
ปอดชื้น [n. exp.] (pøt cheūn) EN: pulmonary congestion   FR: congestion pulmonaire [f]
โรคปอด[n. exp.] (rōk pøt) EN: lung trouble ; pulmonary disease   FR: maladie pulmonaire [f]
ถุงลม[n.] (thunglom) EN: air sacs ; pulmonary alveoli   

CMU English Pronouncing Dictionary
PULMONARY    P UH1 L M AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulmonary    (j) (p uh1 l m @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
原発性肺高血圧症[げんぱつせいはいこうけつあつしょう, genpatsuseihaikouketsuatsushou] (n) primary pulmonary hypertension [Add to Longdo]
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe [Add to Longdo]
小循環[しょうじゅんかん, shoujunkan] (n) (See 肺循環) pulmonary circulation [Add to Longdo]
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
心肺機能[しんぱいきのう, shinpaikinou] (n) cardio-pulmonary function [Add to Longdo]
心肺蘇生法[しんぱいそせいほう, shinpaisoseihou] (n) cardiopulmonary resuscitation; CPR [Add to Longdo]
心肺停止[しんぱいていし, shinpaiteishi] (n) cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]
心肺停止状態[しんぱいていしじょうたい, shinpaiteishijoutai] (n) (in a) state of cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺水肿[fèi shuǐ zhǒng, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] pulmonary edema [Add to Longdo]
肺泡[fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ, ] pulmonary alveolus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulmonary \Pul"mo*na*ry\, n. [Cf. F. pulmonaire. See
   {Pulmonary}, a. ] (Bot.)
   Lungwort. --Ainsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulmonary \Pul"mo*na*ry\, a. [L. pulmonarius, from pulmo, -onis,
   a lung; of uncertain origin, perh. named from its lightness,
   and akin to E. float: cf. F. pulmonaire. Cf. {Pneumonia}.]
   Of or pertaining to the lungs; affecting the lungs; pulmonic.
   [1913 Webster]
 
   {Pulmonary artery}. See the Note under {Artery}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulmonary
   adj 1: relating to or affecting the lungs; "pulmonary disease"
       [syn: {pneumonic}, {pulmonary}, {pulmonic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top