ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pulmonary

P UH1 L M AH0 N EH2 R IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulmonary-, *pulmonary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulmonary[ADJ] เกี่ยวกับปอด, Syn. pneumonic, lunglike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulmonary(พัล'มะเนอรี) adj. เกี่ยวกับปอด
pulmonary edemaน้ำท่วมปอด
pulmonary emphysemaถุงลมโป่งพอง

English-Thai: Nontri Dictionary
pulmonary(adj) เกี่ยวกับปอด,ในปอด,มีผลต่อปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulmonary circulation; circulation, lesserการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary haemorrhage; pneumonorrhagia; pneumorrhagiaการตกเลือดในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary insufficiency; regurgitation, pulmonicลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary oedemaปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary pleura; pleura, visceralเยื่อหุ้มตัวปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary pleurisy; pleurisy, visceralเยื่อหุ้มตัวปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary sequestrationปอดส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary stenosis๑. ลิ้นพัลโมนารีตีบ๒. ท่อเปิดพัลโมนารีตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary; pulmonal-ปอด [มีความหมายเหมือนกับ pulmonic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulmonary arteryพัลโมนารีอาร์เตอรี, หลอดเลือดที่นำเลือดซึ่งขาดออกซิเจนมาจากห้องล่างของหัวใจด้านขวาไปยังปอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pulmonary disease (Specialty)โรคระบบหายใจ [TU Subject Heading]
Pulmonary embolismลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Pulmonary heart diseaseโรคหัวใจเกิดจากปอด [TU Subject Heading]
pulmonary veinพัลโมนารีเวน, หลอดเลือดที่นำเลือดซึ่งมีออกซิเจนมาจากปอดเข้าสู่ห้องบนหัวใจด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pulmonary wedge pressureความดันหลอดเลือดในปอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pulmonary thrombosis.ปอดอุดตัน In the Name of the Father (1993)
Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismจะให้ผมแบกระเบิดวิ่งเข้าไปในค่ายมันก็ได้. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Another with heart disease And one with pulmonary tuberculosisมีคนนึง เป็นโรค ลมบ้าหมู นอกนั้นยังมีเป็น วัณโรค และ มี ตุ่มในปอด Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
It was a pulmonary embolism, about 1:00 this morning.ลิ่มเลือด อุดเส้นเลือดในปอด ประมาณตีหนึ่ง เมื่อคืนนี้ Pilot (2004)
A pulmonary embolism...ลิ่มเลือด อุดเส้นเลือดในปอด Pilot (2004)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
Let's measure the pressure of the pulmonary artery.เธอฟื้นแล้ว Yeolliji (2006)
It's pulmonary hypertension.เอาเครื่องมือมาวัดแรงดันที่ปอดหน่อยสิ Yeolliji (2006)
Pulmonary langerhans'.Pulmonary langerhans The Right Stuff (2007)
Good, and bone up on your pulmonary autografts.ดีมาก ทำตัวให้สมกับเป็นหมอหน่อย Brave New World (2008)
First of all, it's called a pulmonary autograftอย่างแรกเลยนะ มันเรียกว่า pulmonary autograft Brave New World (2008)
To watch her harvest the pulmonary valvที่จะดูเธอ harvest the pulmonary valv Brave New World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปอด[adj.] (pøt) EN: pulmonary   FR: pulmonaire
ปอดชื้น [n. exp.] (pøt cheūn) EN: pulmonary congestion   FR: congestion pulmonaire [f]
โรคปอด[n. exp.] (rōk pøt) EN: lung trouble ; pulmonary disease   FR: maladie pulmonaire [f]
ถุงลม[n.] (thunglom) EN: air sacs ; pulmonary alveoli   

CMU English Pronouncing Dictionary
PULMONARY    P UH1 L M AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulmonary    (j) pˈʌlmənəriː (p uh1 l m @ n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺泡[fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ, ] pulmonary alveolus, #25,061 [Add to Longdo]
肺水肿[fèi shuǐ zhǒng, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] pulmonary edema, #37,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
原発性肺高血圧症[げんぱつせいはいこうけつあつしょう, genpatsuseihaikouketsuatsushou] (n) primary pulmonary hypertension [Add to Longdo]
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe [Add to Longdo]
小循環[しょうじゅんかん, shoujunkan] (n) (See 肺循環) pulmonary circulation [Add to Longdo]
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
心肺機能[しんぱいきのう, shinpaikinou] (n) cardio-pulmonary function [Add to Longdo]
心肺蘇生法[しんぱいそせいほう, shinpaisoseihou] (n) cardiopulmonary resuscitation; CPR [Add to Longdo]
心肺停止[しんぱいていし, shinpaiteishi] (n) cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]
心肺停止状態[しんぱいていしじょうたい, shinpaiteishijoutai] (n) (in a) state of cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulmonary \Pul"mo*na*ry\, n. [Cf. F. pulmonaire. See
   {Pulmonary}, a. ] (Bot.)
   Lungwort. --Ainsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulmonary \Pul"mo*na*ry\, a. [L. pulmonarius, from pulmo, -onis,
   a lung; of uncertain origin, perh. named from its lightness,
   and akin to E. float: cf. F. pulmonaire. Cf. {Pneumonia}.]
   Of or pertaining to the lungs; affecting the lungs; pulmonic.
   [1913 Webster]
 
   {Pulmonary artery}. See the Note under {Artery}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulmonary
   adj 1: relating to or affecting the lungs; "pulmonary disease"
       [syn: {pneumonic}, {pulmonary}, {pulmonic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top