Search result for

psi

(62 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psi-, *psi*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psi    [N] ตัวอักษรกรีกตัวที่23
psittacosis    [N] โรคจากการติดเชื้อไวรัสนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psilateผิวเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
psittacosis; ornithosisไข้นก, ไข้นกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psilomelane ไซโลมีเลน
แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
psilotumไซโลตัม, หวายทะนอย, พืชพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียงจัดอยู่ในไฟลัมเทอโรไฟตา มีไรซอยด์ทำหน้าที่แทนราก มีกิ่งแตกออกมาเป็นคู่ ๆ และมีใบเป็นเส้นเล็ก ๆ ติดอยู่ตามข้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psiabbr. pounds per squareinch
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
antisepsis(แอนทีเซพ' ซิส) n. การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, Syn. asepsis)
apsis(แอพ'ซิส) n., (pl. -sides) จุดใดจุดหนึ่งในวงกลมหรือวงจรร่วม (an apse)
asepsis(อะเซพ'ซิส) n. ภาวะปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์,วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อโรค, Syn. antisepsis ###A. sepsis)
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
ellipsis(n) การละคำในประโยค
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง
lopsided(adj) เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
pepsin(n) น้ำย่อย,ยาย่อยอาหาร
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ดา[n.] (dā) EN: prolapsing of the rectum   
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
การชันสุตรศพ[n.] (kān channasut sop) EN: autopsy   FR: autopsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PSI    S AY1
PSILOCYBIN    S AY2 L AH0 S AY1 B AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psittacosis    (n) (s i2 t @ k ou1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Maßeinheit des Druckes)PSI : pounds per square inch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake [Add to Longdo]
エレプシン[, erepushin] (n) erepsin [Add to Longdo]
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus) [Add to Longdo]
オウム病;鸚鵡病[おうむびょう(鸚鵡病);オウムびょう(オウム病), oumubyou ( oumu byou ); oumu byou ( oumu byou )] (n) psittacosis; parrot fever [Add to Longdo]
カテプシン[, katepushin] (n) cathepsin [Add to Longdo]
ガクリ;ガクッ[, gakuri ; gakutsu] (adv,adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping [Add to Longdo]
キモトリプシン[, kimotoripushin] (n) chymotrypsin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普西[pǔ xī, ㄆㄨˇ ㄒㄧ, 西] psi (Greek letter Ψψ) [Add to Longdo]
普赛[pǔ sài, ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ, / ] psi (Greek letter Ψψ) [Add to Longdo]
西洛赛宾[xī luò sài bīn, ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄞˋ ㄅㄧㄣ, 西 / 西] psilocybin [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] synopsis [Add to Longdo]
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] ellipsis [Add to Longdo]
サイオン[さいおん, saion] PSION [Add to Longdo]
ピーエスアイネット[ぴーえすあいねっと, pi-esuainetto] PSINet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psi
   n 1: a unit of pressure [syn: {pounds per square inch}, {psi}]
   2: the 23rd letter of the Greek alphabet

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PSI
     Performance Systems International, inc.
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PSI
     Published Subject Indicator (XTM)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 psi [psi]
   psi
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top