Search result for

psi

(74 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psi-, *psi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psi[N] ตัวอักษรกรีกตัวที่23
psittacosis[N] โรคจากการติดเชื้อไวรัสนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psiabbr. pounds per squareinch
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
antisepsis(แอนทีเซพ' ซิส) n. การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, Syn. asepsis)
apsis(แอพ'ซิส) n., (pl. -sides) จุดใดจุดหนึ่งในวงกลมหรือวงจรร่วม (an apse)
asepsis(อะเซพ'ซิส) n. ภาวะปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์,วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อโรค, Syn. antisepsis ###A. sepsis)
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
ellipsis(n) การละคำในประโยค
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง
lopsided(adj) เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
pepsin(n) น้ำย่อย,ยาย่อยอาหาร
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psilateผิวเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
psittacosis; ornithosisไข้นก, ไข้นกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psilomelane ไซโลมีเลน
แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
psilotumไซโลตัม, หวายทะนอย, พืชพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียงจัดอยู่ในไฟลัมเทอโรไฟตา มีไรซอยด์ทำหน้าที่แทนราก มีกิ่งแตกออกมาเป็นคู่ ๆ และมีใบเป็นเส้นเล็ก ๆ ติดอยู่ตามข้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
400 psi.400 psi. (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
We thought that you should know that hillary's tox screens from yesterday show signs psilocybin in her bloodstream.เราคิดว่าควรบอกให้คูณทราบ เกี่ยวกับผลการตรวจ ฮิลลารีเมื่อวานนี้ แสดงให้รู้ว่ามีสารซิโลไซบิน อยู่ในกระแสเลือดของเธอค่ะ Invest in Love (2009)
Psi alpha rush chair.หัวหน้ากลุ่มเพื่อน ไซ อัลฟา Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Gretchen berg. Please accept this bid to join the psi alpha chi sisterhood.โปรดตอบรับการเชิญเข้าร่วมงาน ไซอัลฟาไคร์ เพื่อนพี่น้องหญิง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
To join the psi alpha chi sisterhood.เข้าร่วมงาน ไซร์อัลฟาไคร์ พี่น้องเพื่อนหญิง Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
You know, it takes 150 PSI to displace a crown, HM?รู้มั้ย ต้องใช้แรง150 PSI ถึงจะทำลายที่ครอบฟันได้ ฮึ? Sudden Death (2010)
Schedule 80 PVC is pressure rated for 220 psi, fuel valve 300.ที่ 220 psi วาล์วเชื้อเพลิง 300. เราสามารถอัดมันลง ไปที่ 250ได้อย่างง่ายดาย The Dig (2011)
That means you are either Axis psi-ops, or you're Russo-Chinese.ซึ่งนั่นหมายถึง นายไม่ใช่ทั้ง พวกเอซิส ไซออฟส์ หรือ พวกรัซโซ -ไชนิส What Remains (2011)
He thinks he's in some kind of psi-ops SIM back in Somalia.กลุ่มไซออฟ -ซิม ในโซมาเลีย What Remains (2011)
It's the psilocybin.น่าจะเป็นเห็ดขี้ควาย An Evil Within (2012)
Where he was standing, the overpressure of the blast was at least 40 psi.ตรงที่เขายินอยู่ แรงกดกันจากแรงระเบิด คืออย่างน้อย40 psi The Gunk in the Garage (2012)
Three... three... three point six PSI.- 3.. 3.. 3.6 PSI Gravity (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ดา[n.] (dā) EN: prolapsing of the rectum   
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
การชันสุตรศพ[n.] (kān channasut sop) EN: autopsy   FR: autopsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PSI    S AY1
PSILOCYBIN    S AY2 L AH0 S AY1 B AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psittacosis    (n) (s i2 t @ k ou1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Maßeinheit des Druckes)PSI : pounds per square inch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake [Add to Longdo]
エレプシン[, erepushin] (n) erepsin [Add to Longdo]
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus) [Add to Longdo]
オウム病;鸚鵡病[おうむびょう(鸚鵡病);オウムびょう(オウム病), oumubyou ( oumu byou ); oumu byou ( oumu byou )] (n) psittacosis; parrot fever [Add to Longdo]
カテプシン[, katepushin] (n) cathepsin [Add to Longdo]
ガクリ;ガクッ[, gakuri ; gakutsu] (adv,adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping [Add to Longdo]
キモトリプシン[, kimotoripushin] (n) chymotrypsin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
普西[pǔ xī, ㄆㄨˇ ㄒㄧ, 西] psi (Greek letter Ψψ), #529,130 [Add to Longdo]
普赛[pǔ sài, ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ, / ] psi (Greek letter Ψψ) [Add to Longdo]
西洛赛宾[xī luò sài bīn, ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄞˋ ㄅㄧㄣ, 西 / 西] psilocybin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] synopsis [Add to Longdo]
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] ellipsis [Add to Longdo]
サイオン[さいおん, saion] PSION [Add to Longdo]
ピーエスアイネット[ぴーえすあいねっと, pi-esuainetto] PSINet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psi
   n 1: a unit of pressure [syn: {pounds per square inch}, {psi}]
   2: the 23rd letter of the Greek alphabet

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PSI
     Performance Systems International, inc.
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PSI
     Published Subject Indicator (XTM)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 psi [psi]
   psi
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top