ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provenience

P R AH0 V EH1 N IY0 AH0 N S   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provenience-, *provenience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provenience[N] แหล่งกำเนิด

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVENIENCE P R AH0 V EH1 N IY0 AH0 N S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provenience \Pro*ve"ni*ence\, n. [L. proveniens, -entis, p.pr.
   of provenire to come forth; pro forth + venire to come.]
   Origin; source; place where found or produced; provenance; --
   used esp. in the fine arts and in arch[ae]ology; as, the
   provenience of a patera.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provenience
   n 1: where something originated or was nurtured in its early
      existence; "the birthplace of civilization" [syn:
      {birthplace}, {cradle}, {place of origin}, {provenance},
      {provenience}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top