หรือคุณหมายถึง poqü?
Search result for

poque

(11 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poque-, *poque*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาลสมัย[n.] (kālasamai) FR: époque [f] ; période [f]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then   FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ในปัจจุบันนี้[adv.] (nai patjuban nī) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently   FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
สมัยเดียวกัน[adj.] (samai dīo kan) EN: contemporary   FR: contemporain ; de la même époque
สมัยก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (samaikøn prawattisāt) EN: prehistoric age ; prehistory ; prehistoric times   FR: préhistoire [f] ; époque préhistorique ]f]
สมัยกรุงสุโขทัย[n. exp.] (samai krung Sukhōthai) EN: Sukhothai era ; Sukhothai period   FR: époque de Sukhothai [f]
สมัยปัจจุบัน[n. exp.] (samai patjuban) EN: the present ; present time ; present moment ; now   FR: ère moderne [f] ; époque actuelle [f] ; présent [m]
วัย[n.] (wai) EN: age ; years ; period of life ; generation   FR: époque [f] ; âge [m] ; années [fpl] ; [f] ; temps [m] ; génération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POQUETTE    P AH0 K EH1 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top