Search result for

polling

(45 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polling-, *polling*, poll
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollingการหยั่งสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pollingการหยั่งสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This morning's polling numbers aren't great.ผลโพลของเมื่อเช้านี้ ไม่ค่อยจะดีซักเท่าไหร่ The Grandfather: Part II (2009)
The independent polling company in my dockers has determined you're the hottest girl in this school.โพลในบล็อกของฉันบอกว่า เธอคือสาวที่ฮ็อตที่สุดในโรงเรียน Throwdown (2009)
He's polling very well these days.- เขาไปได้สวยดีเดียว The Empire Strikes Jack (2010)
Polling has me nine points up on my Republican challenger/ pizza magnate,ผลสำรวจบอกว่าฉัน คะแนนเพิ่มขึ้นเก้าจุด จากคู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน แล้วก็ เจ้าสัวพิซซ่า I Am Unicorn (2011)
My exit polling is putting you well ahead of Lady Hummel.เอ็กซิท โพล ของผมชี้ว่าเธอนำสุภาพสตรีฮัมเมิลไปแล้ว I Kissed a Girl (2011)
I can't believe I agreed to let District hold polling places in our gym today.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ฉันยอมให้จัดเลือกตั้งในพื้นที่ ของโรงยิมเราวันนี้ I Kissed a Girl (2011)
Your polling numbers are abysmal.ผลสำรวจของคุณต่ำสุดหยั่งเลย Victory (2013)
I'll be totally alert when we get the polling tomorrow.ฉันคงตื่นตัวเต็มที่ เมื่อได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งพรุ่งนี้ Masquerade (2013)
Who has the polling from the northern districts?ใครมีผลลงคะแนนจากเขตเหนือบ้าง? Masquerade (2013)
Recent polling showingผลโพลเมื่อเร็วๆนี้ ปรากฏว่า Identity (2013)
Early exit polling confirmed that Gotham City's new mayor will be Theo Galavan, who is projected to win in a landslide, helped by the endorsement of many prominent citizens, including police union president James Gordon, city controller Edwin...ล่าสุด ผลประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองก็อธแธม คาดว่าเป็นธีโอ กาลาแวน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ชนะ การเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
Wouldn't it be much simpler to take out your grievances at the polling station?จะไม่ง่ายกว่าหรอ ถ้าจะเอาเรื่องไปร้องทุกข์ที่หน่วยเลือกตั้ง The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollingHe is seriously competing with her in the polling score.
pollingThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยเลือกตั้ง[N] polling station, See also: polling place

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
หน่วยเลือกตั้ง[n. exp.] (nūay leūaktang) EN: polling station ; polling place   FR: bureau de vote [m]
สำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (samrūat khwām khithen) EN: polling   FR: sonder l'opinion ; prendre le pouls (fig.)
สถานที่ออกเสียง[n. exp.] (sathānthī øksīeng) EN: polling station   

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLING    P OW1 L IH0 NG
POLLINGER    P OW1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polling    (v) (p ou1 l i ng)
polling-day    (n) - (p ou1 l i ng - d ei)
polling-days    (n) - (p ou1 l i ng - d ei z)
polling-booth    (n) - (p ou1 l i ng - b uu dh)
polling-booths    (n) - (p ou1 l i ng - b uu dh z)
polling-station    (n) - (p ou1 l i ng - s t ei sh @ n)
polling-stations    (n) - (p ou1 l i ng - s t ei sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrufbetrieb {m} | automatischer Abrufbetriebpolling | automatic polling [Add to Longdo]
Umfragebetrieb {m}polling mode [Add to Longdo]
Wahlkabine {f}polling booth [Add to Longdo]
Wahllokal {n}polling station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポーリング[, po-ringu] (n) polling [Add to Longdo]
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] (n) {comp} wraparound polling [Add to Longdo]
投票区[とうひょうく, touhyouku] (n) polling or voting district [Add to Longdo]
投票所[とうひょうしょ(P);とうひょうじょ, touhyousho (P); touhyoujo] (n) polling place; (P) [Add to Longdo]
投票率[とうひょうりつ, touhyouritsu] (n) voter turnout; (polling) turnout [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投票站[tóu piào zhàn, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, ] polling station (for a vote) [Add to Longdo]
票站[piào zhàn, ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, ] polling station [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポーリング[ぽーりんぐ, po-ringu] polling [Add to Longdo]
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poll \Poll\, v. t. [imp. & p. p. {Polled}; p. pr. & vb. n.
   {Polling}.]
   1. To remove the poll or head of; hence, to remove the top or
    end of; to clip; to lop; to shear; as, to poll the head;
    to poll a tree.
    [1913 Webster]
 
       When he [Absalom] pollled his head.  --2 Sam. xiv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       His death did so grieve them that they polled
       themselves; they clipped off their horse and mule's
       hairs.                --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off; to remove by clipping, shearing, etc.; to mow
    or crop; -- sometimes with off; as, to poll the hair; to
    poll wool; to poll grass.
    [1913 Webster]
 
       Who, as he polled off his dart's head, so sure he
       had decreed
       That all the counsels of their war he would poll off
       like it.               --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. To extort from; to plunder; to strip. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which polls and pills the poor in piteous wise.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To impose a tax upon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. To pay as one's personal tax.
    [1913 Webster]
 
       The man that polled but twelve pence for his head.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To enter, as polls or persons, in a list or register; to
    enroll, esp. for purposes of taxation; to enumerate one by
    one.
    [1913 Webster]
 
       Polling the reformed churches whether they equalize
       in number those of his three kingdoms. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To register or deposit, as a vote; to elicit or call
    forth, as votes or voters; as, he polled a hundred votes
    more than his opponent.
    [1913 Webster]
 
       And poll for points of faith his trusty vote.
                          --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   8. (Law) To cut or shave smooth or even; to cut in a straight
    line without indentation; as, a polled deed. See {Dee?
    poll}. --Burrill.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To poll a jury}, to call upon each member of the jury to
    answer individually as to his concurrence in a verdict
    which has been rendered.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polling \Poll"ing\, n. [See {Poll} the head.]
   1. The act of topping, lopping, or cropping, as trees or
    hedges.
    [1913 Webster]
 
   2. Plunder, or extortion. [Obs.] --E. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of voting, or of registering a vote.
    [1913 Webster]
 
   {Polling booth}, a temporary structure where the voting at an
    election is done; a polling place.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top