Search result for

passes

(41 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passes-, *passes*, passe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
wing compassesn. วงเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
compasses(n) วงเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There'll be no more leave, late-night passes until that roller is returned.จะมีไม่มีการลามากขึ้นผ่านช่วง ดึก จนกว่าลูกกลิ้งที่ถูกส่งกลับ How I Won the War (1967)
We will now burn the passes of our committee and its supporters.เราจะเผาใบผ่านของผู้ที่ผูกมัดเราซะ Gandhi (1982)
We ask you to put your passes on the fire--เราขอให้ท่านเผาใบผ่าน ของความเป็นนักโทษนี้เสีย Gandhi (1982)
Those passes are government property!ใบผ่านนี้ เป็นสมบัติของรัฐบาล Gandhi (1982)
The worstwas the Daily Mail. They said the burning of passes...ที่หนักสุดก็คือ "เดลิเมล์" เขียนว่าการเผาใบผ่าน Gandhi (1982)
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The lab passes they issue once a week...บัตรผ่านห้องแลปที่พวกเขา ให้ใช้ได้ในหนึ่งอาทิตย์... Akira (1988)
Sorry, sarge. Passes are cancelled.เสียใจจ่า ใบผ่านถูกยกเลิก Casualties of War (1989)
Only ticketed passengers with boarding passes beyond this point.คนที่ผ่านจุดนี้ได้ต้องเป็นผู้โดยสารที่มีตั๋วแล้วเท่านั้น Junior (1994)
Enough time passes... you get so you depend on 'em.พอเวลาผ่านไป ... คุณจะได้รับเพื่อให้คุณขึ้นอยู่กับ 'em The Shawshank Redemption (1994)
(Siren passes outside)(ไซเรนผ่านด้านนอก) The Shawshank Redemption (1994)
Ha. Nobody passes through here much anymore.ไม่ค่อยมีใครผ่านมาที่นี่บ่อยนัก In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passesHardly a day passes but I think of you.
passesHe always passes for a great scholar.
passesHe looks so young for his age that he passes for a college student.
passesHe passes for a college student.
passesHe passes for a learned man in our comment.
passesHe passes for a learned man in our community.
passesHe reflected on how quickly time passes.
passesHe still passes as a college student now.
passesI believed if time passes, everything turns into beauty.
passesI have two passes to the game.
passesI have two passes to the Imperial Theater.
passesMy grandfather is so fond of reading that not a day passes but he opens a book.

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSES    P AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passes    (v) (p aa1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertritt {m}passes over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
円規[えんき, enki] (n) pair of compasses [Add to Longdo]
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na,n,adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P) [Add to Longdo]
急行[きゅうこう, kyuukou] (n,vs,adj-no) (1) moving at high speed; (2) (abbr) (See 急行列車) express (e.g. train that bypasses many stations); (P) [Add to Longdo]
光が透るカーテン[ひかりがとおるカーテン, hikarigatooru ka-ten] (exp,n) curtain pervious to light; curtain which passes light [Add to Longdo]
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades) [Add to Longdo]
出合い頭に[であいがしらに, deaigashirani] (adv) as one passes; as one happens to meet [Add to Longdo]
通り物;通物(io)[とおりもの, toorimono] (n) (See 通り魔・2) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]
搭乗券[とうじょうけん, toujouken] (n) boarding passes; boarding tickets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top