หรือคุณหมายถึง organiqü?
Search result for

organique

(9 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organique-, *organique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
อินทรีย์[adj.] (insī) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์วัตถุ[adj.] (insī watthu) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry   FR: chimie organique [f]
เคมีอนินทรีย์[n. exp.] (khēmī aninsī) EN: inorganic chemistry   FR: chimie inorganique
กฎหมายลูก[n. exp.] (kotmāi lūk) EN: organic law ; ancillary law   FR: loi organique [f]
ปุ๋ยอินทรีย์[n.] (pui insī) EN: organic fertilizer   FR: engrais organique [m] ; terreau [m] ; humus [m]
สารอินทรีย์[n. exp.] (sān insī) EN: organic matter   FR: matière organique [f]
สารประกอบอนินทรีย์[n. exp.] (sān prakøp aninsī) EN: inorganic compound   FR: composé inorganique [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top