Search result for

onglier

(52 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onglier-, *onglier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา onglier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *onglier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying decisions, dodging questions, juggling figures, bending facts and concealing errors.Fragen ausweichen, Fakten zurechtbiegen, mit Zahlen jonglieren und Fehler vertuschen. A Question of Loyalty (1981)
What is wrong with learning to bounce balls on your nose eight months?Ist es was Schlimmes, 8 Monate lang mit Bällen zu jonglieren? Rich and Famous (1981)
Maybe I should learn to bounce balls on my nose. Balls, I should.Vielleicht sollte ich auch mit Bällen jonglieren. Rich and Famous (1981)
I can't do this very much longer. He had me juggling teacups for him all night long. Teacups!Er hat mich die ganze Nacht Teetassen jonglieren lassen, mit Tee drin! The Last Unicorn (1982)
First they suspected his wife, but when she was lying in a bed And her head in another, adopted her innocence.Zuerst verdächtigte man seine Frau, weil sie es hasste, dass er auf Partys jonglierte. Aber als man sie in einem Bett fand, und ihren Kopf in einem anderen, ging man von ihrer Unschuld aus. BMX Bandits (1983)
All right. Now juggle these, do a tap dance and sing the "Catalina Magdalena Lupensteiner Wallabeiner" song.Jetzt jonglieren, Stepptanz und das "Catalina Magdalena Hoopensteiner Wallendiner" Lied. The Man with Two Brains (1983)
go back to juggling apples.Jonglier lieber mit deinen Äpfeln. Conan the Destroyer (1984)
Oh. That explains why the swedish ambassador was juggling.Tja, das erklärt dann wohl, warum die schwedische Botschafterin jongliert hat. Oh, Pretty Woman (1987)
Plate spinning was never my sport.Teller zu jonglieren, war noch nie meine Stärke. Oh, Pretty Woman (1987)
And those glasses make you look "owlish."ALF bringt mir Jonglieren bei. Isn't It Romantic? (1987)
Goodbye, alf.Neue Regel: kein Jonglieren mit Gläsern. Isn't It Romantic? (1987)
* ta da *Kein Jonglieren mit der Katze. Isn't It Romantic? (1987)
Well... I have been known to juggle a few numbers down at the bank.Man kennt mich als den, der in der Bank mit Zahlen jongliert. The Razor's Edge (1987)
You can't juggle pâté.Mit Paté kann man nicht jonglieren! Blind Date (1987)
Data, did you consider juggling, weird bird calls, stuff like that?Data, haben Sie es schon mal mit Jonglieren versucht? The Outrageous Okona (1988)
- Do you do anything besides twirl?- Kannst du noch mehr als Jonglieren? It's My Party (1989)
And now, Greasy and Stephanie proudly present the big finale their tribute to "Up With Juggling."Und jetzt freuen sich Fetti und Stephanie, die große Schlussnummer zu präsentieren: ihre Hommage an "Ein Hoch aufs Jonglieren". The Greatest Birthday on Earth (1989)
I'd have to do some heavy-duty juggling.Da muss ich ganz schön jonglieren. Sex, Lies, and Videotape (1989)
What about juggling? Wouldn't you enjoy that?Jonglieren würde dir Spaß machen. The NeverEnding Story II: The Next Chapter (1990)
I'm juggling coconuts at a luau.Ich jongliere mit Kokosnüssen auf einem Luau. Episode #2.3 (1990)
Walt learned to juggle oranges, he thinks it gives him vitamin C.Walt jongliert jetzt mit Orangen, er glaubt, das gibt Vitamin C. Frankie and Johnny (1991)
Sο Christian finally caught up with Lewis's financial juggling?Also hat Christian letztendlich Lewis Jonglieren mit den Finanzen entdeckt? Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
But juggling is a snap.Aber Jonglieren ist ein Kracher. The Trickster (1991)
Spin diaphragms on your fingers while singing "Somewhere in the Night"?Diaphragmas jongliert... und dabei "Somewhere in the Night" gesungen? Kelly Does Hollywood: Part 1 (1991)
Well, I was just juggling and I happened to catch one in my mouth.Ich habe jongliert und eine Welt mit dem Mund aufgefangen. Cost of Living (1992)
It never occurred to me that once they were gone, I'd have nothing left to juggle.Mir fiel zu spät ein, wenn sie weg sind, habe ich nichts zu jonglieren. Cost of Living (1992)
Let me tell you what I want. My talent in life is not making money. It's not juggling companies.Meine Begabung ist nicht, Geld zu verdienen oder Firmen zu jonglieren. Pilot (1993)
Oh, the hooters I'll be a-juggling.Die Möpse, mit denen ich jonglieren werde. It Doesn't Get Any Better Than This (1993)
Juggle babies? There goes another calculated risk.Babies über offenem Feuer jonglieren? Mind War (1994)
That juggling thing is amazing.Und die Jonglier-Nummer ist einfach erstaunlich. The One with the Monkey (1994)
What juggling thing?Marcel hat jongliert? The One with the Monkey (1994)
After that, Al's gonna juggle and bounce a big rubber ball on his nose. (hums circus music)Danach wird Al jonglieren und einen Gummiball auf der Nase balancieren. Back in the Saddle Shoes Again (1994)
After that, just for the kids, Al's gonna juggle a ball on his nose and sing "Kumbaya."Für die Kinder, jongliert Al danach einen Ball auf seiner Nase und singt Kumbaya. Back in the Saddle Shoes Again (1994)
Or you can start practicing your juggling.Oder ihr übet schon mal Jonglieren. The Stinger (1994)
He's juggling!Er jongliert! Casino (1995)
I've got all these balls up in the air.Ich jongliere jede Menge Bälle. One Fine Day (1996)
- The ones with all the balls in the air.- Die, die all die Bälle jonglieren. One Fine Day (1996)
Let's just say I had no idea how much you juggle every day.Ich habe wirklich nicht gewusst, wie viel Sie am Tag jonglieren mussten. Stop the Presses (1996)
In just a moment, an amazing talent. Ensign Pablo Baytart will astound you with his juggling ability.Gleich wird Sie ein wunderbares Talent, nämlich Fähnrich Pablo Baytart, mit seinen Jonglierkünsten verblüffen. Investigations (1996)
- I've decided to juggle.- Ich werde jonglieren. The Attitude (1997)
- Juggle?- Jonglieren. The Attitude (1997)
So you kiss Dip-Chin tell the rabbi you'll juggle...Du küsst das verschmierte Kinn... - und jonglierst mit dem Rabbi? - Mein neues Ich. The Attitude (1997)
I'm juggling two guys.I'm Jonglieren zwei Jungs. The One with Ross's Thing (1997)
Having trouble juggling everything.Ich konnte noch nie jonglieren. One True Thing (1998)
You're married now.Als Ehefrau jongliert man einiges. The Parent Trap (1998)
Ah, you juggle.Ah, Sie jonglieren. Story of Love (1998)
Good thing I wasrt juggling chain saws.Gut, dass ich keine Kettensägen jonglierte. From Top to Bottom (1998)
- I didn't know you juggled.- Ich wusste nicht, dass Sie jonglieren. From Top to Bottom (1998)
He juggles but doesn't swallow the knives he throws.Er jongliert, schluckt aber die Messer nicht, die er wirft. The Color of Lies (1999)
FUMI E HOSOKAWA asjuggling GirlFUMI-E HOSOKAWA Jonglierendes Mädchen Kikujiro (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jonglieren {n}jugglery [Add to Longdo]
jonglieren | jonglierend | jongliert | jongliert | jonglierteto juggle | juggling | juggled | juggles | juggled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top