Search result for

onanier

(53 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onanier-, *onanier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา onanier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *onanier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a tenant across from me.Da ich gerade hier bin: Mir gegenüber wohnt ein Mann, der am Toilettenfenster onaniert. Solo Sunny (1980)
You jerk off?Onanierst du? The Big Chill (1983)
Does a bear jerk off?Onaniert er? The Big Chill (1983)
I shit in the woods, but I can't jerk off.Ich kann scheißen, aber nicht onanieren. The Big Chill (1983)
Let's welcome three-time US Open International Masturbation Champion,Bitte einen herzlichen Empfang für den dreimaligen US Open International Onaniermeister. Still Smokin (1983)
Because not only have you dropped onanism... which is all right... you can't study, which is bad.Sie hat zwar dein Onanieren beseitigt und das ist gut... aber du lernst nicht und das ist schlecht. Year of Enlightment (1986)
So, you jerk off?Dann onanierst du also? Tandem (1987)
Harp, I was in this Bureau when you were still popping zits on your funny face and jackin' off to the lingerie section of the Sears catalogue!Ich will dir mal was sagen. Ich war schon Bulle, da hattest du noch Pickel im Gesicht und hast auf Reizwäscheseiten onaniert. Point Break (1991)
Did I catch you masturbating?Störe ich beim Onanieren? Maybe... Maybe Not (1994)
For example, one of them... was caught masturbating in his bathroom, and now he feels super guilty!Einer wurde von seiner Frau beim Onanieren gesehen. Er hat Schuldgefühle. Maybe... Maybe Not (1994)
Fake orgasms masturbating.Wir täuschen uns beim Onanieren 'n Orgasmus vor. Nobody Loves Me (1994)
You know, every time he masturbated he put a mark in his diary.Er führte Tagebuch. Immer wenn er onaniert hat, hat er ein Kreuzchen an den Rand gemacht. Nightwatch (1994)
- You have previously masturbated, right?- Sie haben davor onaniert, nicht wahr? Indictment: The McMartin Trial (1995)
Is it so that you glued the photo to the window lhres room and on the bed Masturbated in a position so that you everyone saw from the road?Ist es so, dass Sie das Foto ans Fenster lhres Zimmers klebten und auf dem Bett in einer Position onanierten, so, dass Sie jeder von der Straße aus sah? Indictment: The McMartin Trial (1995)
Did you masturbate when you were a boy?Haben Sie als Junge onaniert? The Deathmaker (1995)
He who hesitates, masturbates.Wer sich ziert, onaniert. The Cable Guy (1996)
Tell me the things you like to do... what you think about when you masturbate.Sag mir, was du gerne tust. Sag mir, woran du beim Onanieren denkst. Sag mir, wovon du träumst. Live Flesh (1997)
You know, Scott, when I was a boy your age I was pulling on myself harder than a tractor-pull.Nun, Scott, als ich in deinem Alter war, onanierte ich wie ein brünstiger Stier. Fathers' Day (1997)
And his pants will be crusted with semen... from constantly jacking off when he can't find a rape victim.Und seine Hosen sind verkrustet von Samenflecken, denn er onaniert ständig, wenn er kein Vergewaltigungsopfer findet. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Masturbation makes one deaf.Onanieren macht taub. Lautrec (1998)
It's for masturbating.Ein Bild zum Onanieren. Lautrec (1998)
Charlie, I think he's masturbating.Charlie, ich glaube, er onaniert. There's Something About Mary (1998)
He's not masturbating.Er onaniert nicht. There's Something About Mary (1998)
(Warren) He was masturbating!(Warren) Er war beim Onanieren! There's Something About Mary (1998)
(Warren) He was masturbating!(Warren) Er war beim Onanieren! There's Something About Mary (1998)
(Warren) He was masturbating!(Warren) Er war beim Onanieren! There's Something About Mary (1998)
I mean, has some 20 minutes ago so 'n guy above me masturbate.Ich meine, noch vor 20 Minuten hat irgend so 'n Kerl über mir onaniert. Girl (1998)
you mean, masturbated?du meinst, du hast onaniert? Happiness (1998)
You masturbate more than anyone on the planet.Du onanierst öfter als jeder andere. Dogma (1999)
Oh, self-improvement is masturbation.Selbstverbesserung ist Onanieren. Fight Club (1999)
You were masturbating.Du hast onaniert. American Beauty (1999)
In the age of AIDS, talk about masturbation advocate learning masturbation, and do away with the guilt associated with it.Jetzt bei Aids muss man über Onanie sprechen, man muss Onanieren wiederentdecken und lehren, und natürlich die damit verbundenen Schuldgefühle abbauen. Les passagers (1999)
It's an erotic technique like hetero and homosexuality.Onanieren ist eine erotische Praxis wie jede andere. Les passagers (1999)
Freud used to say : childhood - masturbation adolescence - homosexuality, adulthood - heterosexuality.Laut Freud onanieren die Kinder, sind Jugendliche homosexuell und Erwachsene heterosexuell. Les passagers (1999)
We invented cold showers to stop people masturbating.Wir haben kalte Duschen erfunden, damit die Leute nicht mehr onanieren. Guest House Paradiso (1999)
Look. I think he's actually masturbating right now.Ich glaube, er onaniert gerade. Boiler Room (2000)
Now i masturbate to a picture of freddie prinze, jr... and i'm quite certain of my sexual preference.Jetzt onaniere ich vor einem Foto von Freddie Prince Jr. Und meiner sexuellen Neigung bin ich mir ziemlich sicher. My First Mister (2001)
The mailman, the headmaster. They all whack off.Der Postbote tut es, der Wissenschaftler, sogar der Rektor, alle onanieren. Don't Say a Word (2001)
You're going to masturbate into a condom. We'll take it and inject the sperm into Trisse.Nein, du onanierst in ein Kondom und ich spritze Trisse das Sperma. Okay (2002)
I jerked off into a condom and Trisse is pregnant.Ich habe in ein Kondom onaniert. Trisse ist schwanger. Okay (2002)
He did it in a condom and they injected it with a syringe.Er onanierte ins Kondom, sie spritzten es. Okay (2002)
That's serious fucking masturbation talent right there.Der war ein echt abgewichstes Onanier-Talent. Cabin Fever (2002)
his daughter was masturbating with a huge cucumber like this one!Sie onanierte. Mit einer grossen Gurke! A Bizarre Love Triangle (2002)
- [Dobel:] Do you masturbate, Falk? - What?- Onanierst du, Falk? Anything Else (2003)
Suppose you're home one night in bed, masturbating, and some guys break in. You need protection.Angenommen, du bist eines Nachts zu Hause, weißt du, im Bett vor dich hin onanierend, und ein paar Kerle versuchen einzubrechen. Anything Else (2003)
Better than sex, head, sixty-nine, orgies, masturbation, tantrism, Kama-Sutra or Thai doggy-style! Better than banana milk-shakes!Als Sex, Onanieren, 69, Gruppensex, als Masturbieren, Tantra, Kamasutra oder Thai von hinten! Love Me If You Dare (2003)
I still masturbate to Pam. Greg.Beim Onanieren denke ich an Pam. Meet the Fockers (2004)
Instead of wanking all the time and disturbing people you don't know.Musst nicht so viel onanieren oder wildfremde Leute besteigen. Ich fass' es nicht! Muxmäuschenstill (2004)
When jacking off?Beim Onanieren? Survive Style 5+ (2004)
Do you jack off?Sie onanieren? Tres veces dos (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary
onanieren(vi) |onanierte, hat onaniert| สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง แบบผู้ชาย, See also: masturbieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
masturbieren; onanieren | masturbierend | masturbiert | masturbierteto masturbate | masturbating | masturbates | masturbated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top