ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ombré

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ombré-, *ombré*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hombred(โฮม'เบรด) adj. ท้องถิ่น,เจริญเติบโตที่บ้าน,เลี้ยงที่บ้าน,ผลิตในประเทศ,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรมที่ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
sombre(adj) สลัว,มืด,มัวซัว,โศกเศร้า,เศร้าหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
ฉัตร[n.] (chat) EN: many-tiered umbrella   FR: ombrelle étagée [f]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamnūan) EN: limit the number of   FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソンブレロ[, sonburero] (n) sombrero (spa [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top