หรือคุณหมายถึง nüs?
Search result for

nues

(19 entries)
(0.0821 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nues-, *nues*.
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
away from nuestrafamilias and friends.พรากเราจากครอบครัวและเพื่อนฝูง Push (2009)
Padre nuestro que estás en los cielos... (gasping, praying in Spanish)(gasping, praying in Spanish) (gasping, praying in Spanish) Eye to Eye (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
エーエヌエス[, e-enuesu] (n) {comp} ANS [Add to Longdo]
エヌエスエーピーアイ[, enuesue-pi-ai] (n) {comp} NSAPI [Add to Longdo]
エヌエスエフネット[, enuesuefunetto] (n) {comp} NSFnet [Add to Longdo]
エヌエスピー[, enuesupi-] (n) {comp} NSP [Add to Longdo]
エヌエスピーアイエックスピー[, enuesupi-aiekkusupi-] (n) {comp} NSPIXP [Add to Longdo]
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
税収入[ぜいしゅうにゅう, zeishuunyuu] (n) tax revenue; tax revenues [Add to Longdo]
銭勘定[ぜにかんじょう, zenikanjou] (n) counting the revenues and expenditures; counting the gains and losses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エーエヌエス[えーえぬえす, e-enuesu] ANS [Add to Longdo]
ディーエヌエス[でいーえぬえす, dei-enuesu] DNS [Add to Longdo]
エヌエスエーピーアイ[えぬえすえーぴーあい, enuesue-pi-ai] NSAPI [Add to Longdo]
エヌエスピーアイエックスピー[えぬえすぴーあいえっくすぴー, enuesupi-aiekkusupi-] NSPIXP [Add to Longdo]
エヌエスピー[えぬえすぴー, enuesupi-] NSP [Add to Longdo]
エヌエスエフネット[えぬえすえふねっと, enuesuefunetto] NSFnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ing'enue \In`g['e]`nue"\ ([a^]N`zh[asl]`n[.u]"), n.; pl.
     {-nues}. [F., fem. of ing['e]nu ingenious.]
     An ingenuous or na["i]ve girl or young woman, or an actress
     representing such a person.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?

Go to Top