หรือคุณหมายถึง nös?
Search result for

noes

(16 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noes-, *noes*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noes    [N] คำพหูพจน์ของ no

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noesThe noes have it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมาก[n.] (māk) EN: dominoes   
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: dominoes card game ; solitaire ; patience   FR: dominos [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOES    N OW1 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
可否[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P) [Add to Longdo]
可否を採る[かひをとる, kahiwotoru] (exp,v5r) to take the ayes and noes [Add to Longdo]
近衛師団[このえしだん, konoeshidan] (n) the Imperial Guards [Add to Longdo]
甲申[きのえさる;こうしん, kinoesaru ; koushin] (n) (See 干支) twenty-first of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
三無主義[さんむしゅぎ, sanmushugi] (n) the "three noes principle" of no drive (indolence), no interest (indifference), and no sense of responsibility (irresponsibility), the term describing the temperament of the Japanese youth of the 1970s [Add to Longdo]
壬申[みずのえさる;じんしん, mizunoesaru ; jinshin] (n) (See 干支) ninth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) no; the noes; (P) [Add to Longdo]
丙申[ひのえさる;へいしん, hinoesaru ; heishin] (n) (See 干支) thirty-third of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
戊申[つちのえさる;ぼしん, tsuchinoesaru ; boshin] (n) (See 干支) 45th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\ (n[=o]), n.; pl. {Noes} (n[=o]z).
   1. A refusal by use of the word no; a denial.
    [1913 Webster]
 
   2. A negative vote; one who votes in the negative; as, to
    call for the ayes and noes; the noes have it.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top