Search result for

monter

(39 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monter-, *monter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monterey Jack[N] เนยแข็งแบบอเมริกัน, Syn. Jack cheese

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My hair smells of cheese. Monterey Jack.ผมฉันมีกลิ่นชีส มอนเทอเรย์ แจ็ค One Day (2011)
1917, he went into Monterey and wiped out an entire migrant village...ในปี 1917 เขาเคยไปเมืองมอนเทอร์เรย์ และกวาดล้างผู้อพยพทั้งหมู่บ้าน As I Lay Dying (2011)
Word was the ripper of Monterrey got lonely, so he escaped to the city for comfort.เรื่องก็คือมือกระชาก แห่งมอนเตอรีเกิดเหงาขึ้นมา เขาเลยหนีเข้าเมือง เพื่อหาคนปลอบประโลม The End of the Affair (2011)
FBI AGENT 2: Miss Montero, FBI, you're under arrest.คุณมอนเทโร่ นี่เอฟบีไอ คุณถูกจับแล้ว Tower Heist (2011)
By decade's end, they were calling you the ripper of monterey.สิบปีให้หลัง พวกเขาเรียกนายว่าเดอะริปเปอร์แห่งมอนเทอเรย์ 1912 (2012)
He'll turn to you for guidance like he did before, and he'll become the ripper of Monterrey all over again.เขาจะกลับมาขอคำแนะนำจากคุณ เหมือนที่เขาเคยทำมาแล้ว แล้วเขาจะกลายเป็นนักล่าแห่งมอนเทอเรย์ ไปอีกเรื่อยๆ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Monterey Jack cheese?หรือชีส Monterey Jack หรอกเหรอ? Intro to Knots (2013)
I believe your team is the one who investigated the death of Professor Montero.เข้าใจว่าทีมคุณ เป็นทีมเดียวกับที่ สืบสวนการตายของ ศาสตราจารย์ มอนเตโร Red in Tooth and Claw (2013)
The insatiable and blood-lusting vampire ripper of Monterrey.ไม่รู้จักพอจากเมืองมอนเตร์เรย์ For Whom the Bell Tolls (2013)
After that, I worked on a squid boat in Monterey... then I went down to Los Angeles to the pier in Santa Monica... and started doing portraits there for 10 cents apiece.หลังจากนั้นก็ไปทำงาน บนเรือจับปลาหมึกที่มอนทาเรย์ แล้วก็ไปลอสแองเจลิส ไปอยู่ท่าเรือที่ซานต้าโมนิก้า เริ่มเขียนภาพเหมือนขายหัวละ 10 เซนต์ Titanic (1997)
Someone matching Shawn's description living down in Monterey.พบคนรูปร่าง คล้ายชอว์น อยู่ที่ มอนเทอเรย์ Pilot (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ไขลาน[v. exp.] (khai lān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock   FR: remonter ; tendre le ressort
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้น[v.] (kheun) EN: get on ; get in ; board   FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นเครื่องบิน[v. exp.] (kheun khreūangbin) EN: board a plane ; get on a plane   FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion
ขึ้นไป[v. exp.] (kheun pai) EN: go upward   FR: monter

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTER    M AA1 N T ER0
MONTERO    M AA0 N T EH1 R OW0
MONTEREY    M AA2 N T ER0 EY1
MONTEREY    M AA2 N ER0 EY1
MONTERREY    M AA2 N T ER0 EY1
MONTERREY    M AA2 N ER0 EY1
MONTERREY    M AA2 N T ER0 R EY1
MONTERREY    M AA2 N ER0 R EY1
MONTEROSSO    M OW0 N T ER0 OW1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monterrey    (n) (m o2 n t @ r ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesen...; Massen...monter ... [Add to Longdo]
Monterrey (Stadt in Mexiko)Monterrey (city in Mexico) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 monter [mõte]
   get in; get into a car
   assemble; link; mount
   ascend; climb; scale
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 monter [mɔntər]
   cheerful; gay; merry
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 monter
 monter	(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. =
 พวกเราจะขึ้นไปบนรถL'ascenceur est en train de monter. =
 ลิฟท์กำลังขึ้นมาL'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. =
 หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top