Search result for

mediale

(50 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mediale-, *mediale*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mediale มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mediale*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, it was case of more than ordinary sensory powers. Crevett was able to hypnotize her.In Wirklichkeit verfügte sie über mediale Kräfte und Crevett konnte sie hypnotisieren. The Crawling Eye (1958)
My mother had it, and her mother. They both had the gift.Meine Mutter und Großmutter hatten die mediale Gabe. Ghost (1990)
I'm hoping for a big media success.Ich setze auf den medialen Erfolg. Riens du tout (1992)
You'll be able to read the unknown past and sense the immediate future, and we'll be able to determine the depth of your psychic skill, or lack of it.Sie lesen Ihre unbekannte Vergangenheit und spüren die nahe Zukunft, und wir können dadurch den Umfang Ihrer medialen Fähigkeiten beurteilen. Warum geht er nicht rein? The Siamese Dream (1995)
The closer we are in time to the actual psychic event, the more likely we are to capture the reason for it.Je näher wir zeitlich am medialen Vorgang bleiben, umso eher finden wir den Grund dafür. The Siamese Dream (1995)
He's a very powerful psychic, and, given what you two know, I don't want him in your heads.Er hat ernorme mediale Kräfte. Ich will nicht, dass er in euren Köpfen rumspukt. The Siamese Dream (1995)
I threw myself at a man because you said he was my soul mate.Weil meine Wohnungseinrichtung mehr mediale Fähigkeiten hat als Sie. The Curse of Zoey (1995)
It felt like a psychic power entering the world, a thousand times more profound than anything I've ever felt before.Es war, als wäre eine mediale Macht zur Erde gekommen, 1000 Mal stärker, als alles, was ich bisher kannte. Alone (1995)
Inside his brain, his psychic energy, his soul, has been trying to heal.Seine mediale Kraft, seine Seele, versuchte sein Gehirn zu heilen. Alone (1995)
We had a multimedia performance-art partnership before she moved on.Wir hatten eine multimediale Aktionskunst-Partnerschaft, bevor sie weiter zog. Art (1999)
I'm moving into multimedia pastures - installations, a platter of organic processes mixed with a pinch of irony and a side helping of self-deprecation.Ich weitete meinen Bereich aus auf multimediale Landschaften, Installationen, Platten voller biologischer Prozesse, gemischt mit einem Schuss Ironie und ein klein bisschen Selbst-Zerfleischung. Art (1999)
N-not... er... multimedia... platters... irony and self-deprecation.N-Nein..., multimediale... Platten,... Ironie und Selbstzerfleischung. Art (1999)
You're blinking again. - Oh, that's just a ventromedial anomaly. - Can I just...-Wissen Sie, das ist nur eine... ventromediale Anomalie. ich... Bandits (2001)
And, are we not all in reality endowed with a medial gift?Aber haben wir in Wahrheit nicht alle diese mediale Begabung? Invincible (2001)
Help me! Ok Yes, just like this!-Wissen Sie, das ist nur eine... ventromediale Anomalie. ich... Dave Matthews Band: The Videos 1994-2001 (2001)
It was the first great multimedia merchandising barrage.Es war die 1. große multimediale Vermarktung. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
- Ooh. There are also fractures along the tibia and fibula at the medial and lateral malleoli.Hinzu noch Frakturen entlang der Tibia und Fibula der medialen und lateralen Malleoli. Mr. Monk Goes to the Circus (2003)
The power of this system is deeply ingrained. So is the educational and media silence on the subject.Die Macht dieses Systems ist tief verwurzelt, genauso wie das erzieherische und mediale Schweigen zu diesem Thema. Money as Debt (2006)
If sensory information got misinterpreted by the medial forebrain bundle, it's possible for bad to feel good, and good to feel bad.Bei einer Fehlinformation durch das mediale Vorderhirnbündel kann sich Unangenehmes angenehm anfühlen. Distractions (2006)
You know all these things that are taking the copyright industry totally by surprise - and they're scrambling with and not able to deal with - for the next generation it's just part of the media landscapeAll das trifft die Copyright-Industrie vollkommen überraschend. Und sie sind nicht fähig damit umzugehen. Für die nächste Generation ist es einfach Teil der medialen Landschaft. Steal This Film II (2007)
The paramediumistic ecstasies have exhausted her.Die paramedialen Ekstasen schwächen sie. Youth Without Youth (2007)
But why the psychic powers?- Aber wieso diese medialen Kräfte? The Fires of Pompeii (2008)
But seeing the future, that is way beyond psychic. You can see through time.Aber in die Zukunft sehen, das geht weit über mediale Fähigkeiten hinaus, ihr könnt durch die Zeit sehen. The Fires of Pompeii (2008)
Big House, Vantage Holdings Presents In association with Showbox, Mediaplex Inc, ISU Venture CapitalBig House/Vantage Holdings und Showbox/Medialex präsentieren in Zusammenarbeit mit The Chaser (2008)
You're a non-roster invitee.Ich habe den Ärzten erzählt das du einen medialen Kollateralbandriss hast was bedeutet das du nicht schiessen darfst. Any Given Friday Night at 10PM, 9PM Central (2009)
Put your computer. Complete blockade all media. I'm trying to ...Bringen Sie Ihre Team unter Verschluss, totaler medialer Blackout. The Last Seven (2010)
I've worked it out with psychic help from a cat. Cat?Ich habe es rausgefunden, mit der medialen Hilfe einer Katze. The Lodger (2010)
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus. Lateral mallebious.Ihr Gang und die Kontur Ihres Knöchels weisen darauf hin, dass Sie komplizierte Brüche am medialen und lateralen Malleolus erlitten haben. The Bones That Weren't (2010)
That's, uh -- listen, that's pretty reckless talk from a guy with a medial tear that hasn't quite healed and a chronic rotator cuff, Vlady.Das ist... hören Sie, das ist ziemlich gewagtes Gerede von einem Typen mit einem medialen Riss, der nicht ganz verheilt ist und einer katastrophalen Rotatorenmanschette, Vlady. The Blue Line Job (2012)
It's practically gift-wrapped for a median nerve graft.Es ist quasi schon als Geschenk verpackt, für einen mediale Nerventransplantation. Remember the Time (2012)
Okay, so if we go to the axilla... and then down the forearm to grab the M.A.B.C., there are two branches.Okay, also, wenn wir durch die Achselhöhle reingehen und dann unten dem Unterarm den medialen Hautnerv greifen, sind dort zwei Verzweigungen. I Was Made for Lovin' You (2012)
He pitched me this idea about a musician who one night goes to a theater and takes part in a séance.Er schlug mir diese Idee vor, in der ein Musiker vorkommt der eines Abends in ein Theater geht und an einer medialen Sitzung teilnimmt. Der Fall der vier Fliegen (2012)
All my events this week will be in counties within the watershed, so I'll be working the media angle.Alle meine Veranstaltungen in dieser Woche werden in Landkreisen innerhalb des Wasserschutzes sein, damit ich im medialen Blickwinkel agiere. Chapter 9 (2013)
Ryugen's friend, who has very strong spiritual psychic abilities.Herr Ryugen hat einen Freund mit starken spirituellen und medialen Fähigkeiten. Cult (2013)
You... do have psychic powers.Du hast... auf jeden Fall mediale Kräfte. Cult (2013)
You told me I have psychic powers...Ähm, Sie haben gesagt, ich hätte mediale Fähigkeiten. Cult (2013)
It's multimedia art, which I'm told is a thing.Es ist multimediale Kunst, was eine ziemlich coole Sache ist. Charlie Is an Expert Witness (2013)
In the presence of a threat the brain activity shifts from the ventromedial prefrontal cortex to the midbrain periaqueductal gray.Im Falle einer Bedrohung verschiebt sich die Hirnaktivität vom ventromedialen präfrontalen Cortex zum periaquäduktalen Grau des Mittelhirns. Killer in High Heels (2013)
If you put pressure in just the right areas above the forearm, like I did to you, an embolism will form in the medial antebrachial vein.Wenn man Druck auf die richtigen Stellen über dem Unterarm ausübt, wie ich es bei Ihnen gemacht habe, entsteht eine Embolie in der medialen antebrachialen Vene. Home Invasion (2013)
My coauthor Dr. Edwards and I rebuild the canal's posterior wall using a three-layer repair approximating the medial tissues.Dr. Edwards und ich stellten die Leistenkanalwand wieder her. Das mediale Gewebe wurde in 3 Schichten repariert. Working Late a Lot (2014)
Step one... medial dissection.Schritt eins... medialer Schnitt. Could We Start Again, Please? (2014)
Going for medial now.Ich mache jetzt den medialen. Could We Start Again, Please? (2014)
I, uh, just finished the medial dissection and identified the triangle of doom, then lateral dissection, triangle of pain.Ich habe gerade den medialen Schnitt beendet und den "Triangle of doom" bestimmt, dann lateraler Schnitt, "Triangle of pain". Could We Start Again, Please? (2014)
What we have here is... Is a media firestorm.Dass wir es hier mit einem medialen Super-GAU zu tun haben. A Long Way Down (2014)
Yes, gentlemen, this is a media firestorm.Ja. Meine Herren, das ist ein medialer Super-GAU. A Long Way Down (2014)
Right there. A faint, curved striation toward the medial end of Father Nabor's left clavicle, further in than the kerf mark.Ein schwache, gebogene Streifenbildung in Richtung des medialen Endes von Vater Nabors linken Schlüsselbein, tiefer als die Schnittverletzung. The Verdict in the Victims (2015)
Media brainwashing, secret courts, mass surveillance, waco, Ruby Ridge.Mediale Gehirnwäsche, Geheimgerichte, Massenüberwachung, Waco, Ruby Ridge. Imperium (2016)
Our response to the threat was needlessly delayed by indulgence in political debates, media distractions, punditry and grandstanding.Unsere Antwort auf diese Bedrohung erfolgte unnötig spät, da wir uns in politischen Debatten und medialen Auseinandersetzungen aufrieben, und die eitlen Selbstdarstellungen der Experten über uns ergehen ließen. New York Strong (2016)
And the medial clavicular epiphyses are almost completely fused.Und die medialen Epiphysen der Klavikula sind nahezu vollständig geschmolzen. The Death in the Defense (2016)
I know people keep saying "Trial by media, trial by media," but...Man redet von "medialer Vorverurteilung"... FOXY KNOXY 'MACHTE SEXATTACKE' Amanda Knox (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top