Search result for

mantas

(82 entries)
(1.9811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mantas-, *mantas*, manta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mantas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mantas*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manta(แมน'ทะ) n. เสื้อคลุม,ผ้าห่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mantal spine; genial tubercleปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manta birostrisกระเบนราหู [TU Subject Heading]
Amantadineอะแมนตาดีน, ยา; อะแมนตาดีน [การแพทย์]
Amantadine Hydrochlorideยาอะแมนทาดีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gamanta, McGillicutty... frog leg!กามานต้า แมคกิลิคัทตี้... ขากบ! Black Swan (2009)
Gamanta, McGillicutty,กามานต้า แมคกิลิคัทตี้... Black Swan (2009)
A manta ray learns to navigate the convoluted web of ocean currents.ปลากระเบนเรียนรู้ที่จะนำทาง เว็บที่ซับซ้อนของกระแสน้ำใน มหาสมุทร Is There Life After Death? (2011)
Those low frequencies, with that set of overtones can only be created by the vocal tract of one UnderFae ... a Manta.คลื่นความถี่ต่ำกับเสียงดังแบบนั้น มาจากเฟชั้นต่ำได้อย่างเดียว แมนต้า Faes Wide Shut (2013)
I was right. We're listening to the mating sounds of a Manta. Duh.จริงๆ ด้วย นั่นเป็นเสียงหาคู่ ของแมนต้า เป็นเฟชั้นต่ำที่มีสองเพศ Faes Wide Shut (2013)
But I found a solution. I mated with a Manta.จนฉันเจอทางออก ฉันจับคู่กับแมนต้า Faes Wide Shut (2013)
The Manta simply shriveled up and died.แมนต้าก็หนาวตายไปเอง Faes Wide Shut (2013)
The gentleman I usually contract with is unavailable -- stung by a Manta Ray off the barrier reef in Belize.คนที่ผมเคยติดต่อด้วย ไม่สามารถรับงานได้ตอนนี้ เขาถูกเล่นงานที่บริเวณแนวปะการังเบลิส โดยฝีมือของแมนต้า เรย์ Wujing (No. 84) (2013)
Usually Mantari in origin.ǹҡҨҡǹҧ s'vn makmajak s'vnhag n' The Children (2014)
TSAMANTAS, GREECE ON THE GREEK-ALBANIAN BORDERซามันตัส ประเทศกรืซ ชายแดนกรืซ - เลบานอน Jason Bourne (2016)
Manta Station, do you read me?ศูนย์แมนต้า คุณได้ยินผมมั๊ย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Manta leader to Manta team, impact in ten seconds.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมรับแรงกระแทกใน 10 วินาที Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Come in, Manta station. Do you read me?ตอบด้วย เรียกศูนย์แมนต้า คุณได้ยินผมมั๊ย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
He took my diamond bracelet!Er hat mein Diamantarmband gestohlen! K.I.T.T. the Cat (1983)
My-my diamond bracelet, he took it!Er hat mein Diamantarmband gestohlen! K.I.T.T. the Cat (1983)
She took my diamond bracelet right off my wrist. Now, wait a minute.Sie stahl mein Diamantarmband vom Handgelenk. K.I.T.T. the Cat (1983)
How about I throw in a diamond bracelet? Quite a throw-in.- Ich lege ein Diamantarmband dazu. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
It's a diamond bracelet.Es ist ein Diamantarmband. Kiss of the Spider Woman (1985)
I want you to speak to alf.Ein $15.000-Diamantarmband! Promises, Promises (1988)
We want the diamond pendant.Big Mama: Wir wollen den Diamantanhänger. Harry's Will (1990)
Diamond pendant?Mac: Diamantanhänger? Harry's Will (1990)
I don't know anything about a diamond pendant.Cody: Ich weiss nichts von einem Diamantanhänger! Harry's Will (1990)
We're talking a million-dollar diamond pendant.Wir reden über einen Diamantanhänger im Wert von einer Million Dollar. Harry's Will (1990)
I never said anything about a diamond pendant.Cody: Ich habe nie etwas über einen Diamantanhänger gesagt! Harry's Will (1990)
The pendant's mine.Cody: Der Diamantanhänger gehört mir. Harry's Will (1990)
The pendant's in the chicken!Der Diamantanhänger ist im Huhn! Harry's Will (1990)
The diamond pendant was my payment for pulling the job.Der Diamantanhänger war mein Lohn für den Job. Harry's Will (1990)
So, is the pendant still there when I go to get it? Of course not.War der Diamantanhänger immer noch da als ich ihn holen wollte? Harry's Will (1990)
But now, Dent and Big Mama have got the pendant, and the world will never taste my eggplant parmesan. Hey.Aber jetzt haben Dent und Big Mama den Diamantanhänger und die Welt wird nie meinen Auberginen-Gratin kosten können. Harry's Will (1990)
Without that pendant, life is worthless anyway.Na und? Ohne Diamantanhänger ist mein Leben sowieso wertlos. Harry's Will (1990)
I own this pendant and I am reclaiming it.Ich bin der Besitzer dieses Diamantanhängers und nun hole ich ihn mir zurück. Harry's Will (1990)
Is it true Beaufort has given Annie Ring a diamond bracelet?Ist es wahr, dass Beaufort Annie Ring ein Diamantarmband schenkte? The Age of Innocence (1993)
Wesley kept throwing manta leaves into the fire, watching them pop.Wesley warf Mantablätter ins Feuer und sah zu, wie sie aufplatzten. Attached (1993)
- Have you tried the hamantaschen?- Hast du die Hamantaschen probiert? The Switch (1995)
Have you ever witnessed Frank Mantajano kill anyone?Waren Sie je Zeuge, wie Frank Mantajano jemand tötete? Fled (1996)
Have you ever witnessed Frank Mantajano in any kind of illegal activity?Haben Sie Frank Mantajano je bei illegalen Handlungen beobachtet? Fled (1996)
You've got to have your ducks in a row if we're gonna nail Frank Mantajano.Sie müssen am Ball sein, damit wir Mantajano kriegen. Fled (1996)
May I remind the committee that Frank Mantajano is an execrable criminal, moving Cuban organized crime into America.Ich möchte den Ausschuss erinnern, dass Mantajano ein Krimineller ist, der das Verbrechen aus Kuba in die USA importiert. Fled (1996)
- Mantajano's people got to him.- Mantajanos Leute haben ihn erwischt. Fled (1996)
The primary stockholder is a Frank Mantajano.Hauptaktionär ist ein Frank Mantajano. Fled (1996)
- Manta-hano.- Frank Manta-hano. Fled (1996)
- Because the key stockholder is a Frank Mantajano, who is currently under indictment by the Attorney General.- Weil der Hauptaktionär ein gewisser Frank Mantajano ist, der derzeit unter Anklage steht. Fled (1996)
Dodge makes off with $25 million of Mantajano's money and the corporation doesn't press charges.Dodge verschwindet mit 25 Mio aus Mantajanos Kasse und die Firma erhebt keine Anklage! Fled (1996)
- What it proves, right, is that Dodge has something big on Mantajano and the Attorney General wants it bad.- Es beweist, dass Dodge etwas Wichtiges gegen Mantajano in der Hand hat und der Staatsanwalt heiß darauf ist. Fled (1996)
Some guy owns it - Mantajano.Ihr Besitzer ist ein gewisser Mantajano. Fled (1996)
- Mantajano?- Mantajano? Fled (1996)
- Frank Mantajano?- Frank Mantajano? Fled (1996)
- I'm talkin' about Schiller and Mantajano.- Von Schiller und Mantajano. Fled (1996)
He leaked that you copied Mantajano's money laundering, his finances.Er wusste, dass Sie Daten über Mantajanos Geldwäscherei kopierten. Fled (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจียระไนเพชรพลอย[n. exp.] (khon jīaranai phetphløi) EN: gemcutter ; lapidary   FR: tailleur de pierres [m] ; diamantaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANTA    M AE1 N T AH0
DIAMANTA    D AY2 AH0 M AE1 N T AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Decke {f}manta [Add to Longdo]
Diamantarmband {n}diamond bracelet [Add to Longdo]
Goldmantaube {f} [ornith.]Russet-crowned Quail Dove [Add to Longdo]
Diamantamadine {f} [ornith.]Diamond Firetail Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コマンタレブー[, komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
観普賢経[かんふげんぎょう;かんふげんきょう, kanfugengyou ; kanfugenkyou] (n) Samantabhadra Contemplation Sutra [Add to Longdo]
鬼糸巻エイ[おにいとまきエイ, oniitomaki ei] (n) manta ray; Manta birostris [Add to Longdo]
五大明王[ごだいみょうおう, godaimyouou] (n) {Buddh} five great wisdom kings (Acala, Kundali, Trilokavijaya, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
自慢たらしい[じまんたらしい, jimantarashii] (adj-i) boastful [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]
八大明王[はちだいみょうおう, hachidaimyouou] (n) {Buddh} (See 五大明王) eight great wisdom kings (Acala, Kundali, Mezu, Munosho, Trilokavijaya, Ucchusma, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]
普賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 普賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant) [Add to Longdo]
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n) Samantabhadra (bodhisattva) [Add to Longdo]
満卓[まんたく, mantaku] (n) full house; all tables full [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, / ] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo) [Add to Longdo]
坤甸[Kūn diàn, ㄎㄨㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] Pontianak city, capital of Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island) [Add to Longdo]
山口洋[Shān kǒu yāng, ㄕㄢ ㄎㄡˇ ㄧㄤ, ] Singkawang city (Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
峨嵋山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤 [Add to Longdo]
峨眉山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤; Emeishan city [Add to Longdo]
普贤[Pǔ xián, ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] Samantabhadra, the Buddhist Lord of Truth [Add to Longdo]
普贤菩萨[Pǔ xián Pú sà, ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Samantabhadra, the Buddhist Lord of Truth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top