Search result for

lobt

(66 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lobt-, *lobt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lobt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lobt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Praise him!Lobt ihn! The Unquiet Dead (2005)
She's to marry Proculus, one of your officers.Sie ist verlobt mit Proculus, einem deiner Offiziere. Caligula (1979)
Is that the officer Livia's going to marry with?Ist das der Offizier, der mit Livia verlobt ist? Caligula (1979)
Have you engaged yourself, brother, to her you love?Hast du dich schon mit deiner Geliebten verlobtThe Miser (1980)
It is not more than six months ago that on the very eve of being married she suddenly broke off the match on learning that her lover was only fifty-six years of age and did not put on spectacles to sign the contract.Vor einem Vierteljahr stand sie vor der Heirat und brach alles kurz ab, weil ihr Verlobter fallen liess, er sei erst 56 und den Kontrakt ohne Brille unterschreiben wollte, The Miser (1980)
Heaven be praised!Gott sei gelobtThe Miser (1980)
Yes, we are engaged to each other for ever.Wir haben uns gelobt, uns auf ewig anzugehören. The Miser (1980)
How do you talk to my fiance?- Du sprichst mit meinem Verlobten. Le guignolo (1980)
They got engaged and planned to get married after finishing college.Sie verlobten sich, wollten heiraten, sobald sie das Studium beendet hatten. From the Life of the Marionettes (1980)
I could make a guess Robert's fiance is here in ChicagoEs ist nur eine Vermutung: Roberts Verlobte ist ganz sicher hier in Chicago. Battle Creek Brawl (1980)
Why don't you marry him?Vittorio, dein Verlobter. Warum heiratet ihr nicht? The Taming of the Scoundrel (1980)
My sweet fiancee would like to perform something for youMeine Verlobte... möchte euch etwas zeigen. City of Women (1980)
My name is constantly in the newspapers and I'm always being praised to the skies.Ich bin ständig in der Zeitung, ich werde immer gelobt, in den höchsten Tönen. The Elephant Man (1980)
I just got engaged.Ich habe mich gerade verlobtFlash Gordon (1980)
Weren't you engaged?Wart ihr den nicht verlobt mit ihr? Ming jian (1980)
Ed Miller?Ich bin mit Ed Miller verlobtThe Long Riders (1980)
I'm engaged to Bluto, who runs the town for the Commodore, so we get favours.Dass wir, weil ich Blutos Verlobte bin, Vorzüge genießen. Popeye (1980)
Olive, I thoroughly engaged your enjoyment party. And I mean, I...Ich habe mich auf ihrer Vergnügensparty gut verlobt, das heißt... Popeye (1980)
I was two and he was three and since then I've been pinned, lavaliered, engaged married twice.Ich war zwei und er war drei. Seitdem bin ich immer irgendwie verliebt und verlobt gewesen. Zweimal verheiratet. Private Benjamin (1980)
- We apologise.Gelobt sei Buddha. The Young Master (1980)
By the way, Boris and I are engaged.Ach ja, Boris und ich sind verlobtSuperman II (1980)
And this is your fiancé, is it?Und das da, das ist Dein Verlobter, eh? Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Yes, this is Franz, my fiancé.Ja, das da ist mein Verlobter, der Franz. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
So is he, your fiancé.Und der auch, Dein Verlobter. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Goodnight, the Fiancée.Gute Nacht, meine Verlobte. The Prodigal Daughter (1981)
See, Audrey and me are engaged, kind of.Weißt du, Audrey und ich sind quasi verlobtThe Phenom (1981)
Well, praise the lord for Army oversights.Gelobt sei der Herr für Versehen seitens der Armee. The Last Ten Days (1981)
I say, my fiance and I would appreciate a bit of assistance.Ihr müsst mich und meinen Verlobten erlösen! Time Bandits (1981)
Crazy girl asked me to meet her guy before she married him,... ..and he totally blew my mind.Ich sollte mich vor ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten treffen und er war einfach unwiderstehlich. An American Werewolf in London (1981)
This is Harry Berman and his fiancée, Judith Browns.Das ist Harry Berman mit seiner Verlobten Judith Browns. An American Werewolf in London (1981)
How often does a young man get engaged?Wie oft verlobt sich ein junger Mann schon? Arthur (1981)
And you're engaged.Und du bist verlobtArthur (1981)
Linda Marolla, this is Susan Johnson, my fiancée.Linda Marolla, das ist Susan Johnson, meine Verlobte. Arthur (1981)
Nobody knows ... but we're engaged.Niemand weiß davon... aber wir sind verlobtDas Boot (1981)
Our Dufte is tying the knot.Dufte ist verlobtDas Boot (1981)
And you start carrying on about having sex with his fiancee.Und du gibst damit an, dass du mit seiner Verlobten geschlafen hast. Ghost Story (1981)
May I ask who you are?Wer sind Sie? Das ist meine Verlobte. Lili Marleen (1981)
- Y our fiancé.Verlobten vorstellen. Mephisto (1981)
I remember I'm engaged to him.Ich erinnere mich. Mit ihm bin ich verlobtForget Me Not (1982)
You're engaged to the Frenchman?Du bist mit dem Franzosen verlobt? Nein. Forget Me Not (1982)
No. I-I'm engaged to Joe Palmer.Ich bin mit Joe Palmer verlobtForget Me Not (1982)
It seemed no matter how successful my efforts were... the lion's share of the credit always went to my male counterparts... regardless of their contribution.Egal, wie erfolgreich ich war, gelobt wurden meine Partner, egal, was sie dazu beigetragen hatten. License to Steele (1982)
If I didn`t have a fiancé in Chicago, I`d go for it.Wenn ich keinen Verlobten in Chicago hätte, würde ich's versuchen. Fast Times at Ridgemont High (1982)
Allah be praised!Gelobt sei Allah. Gandhi (1982)
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.In allen Tempeln und Moscheen haben sie gelobt, dass sie lieber sterben als je wieder die Hand gegen einander zu erheben. Gandhi (1982)
It was the Promised Land.Es war das Gelobte Land. Honkytonk Man (1982)
They say that's the Promised Land, too.Alle sagen, das wäre das Gelobte Land. Honkytonk Man (1982)
Oh, God, I'm engaged to a Douglas fir.D Gott, ich bin mit einem Tannenbaum verlobt. Hilfe! The Last Unicorn (1982)
Incidentally, I'm putting my cousin Leopold and his fiancée in our bedroom.Übrigens, ich gebe Cousin Leopold und seiner Verlobten unser Schlafzimmer. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- What if your fiancée finds out? - She must never.- Aber wenn Ihre Verlobte es erfährt? A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
Verlobte {f}affianced [Add to Longdo]
Verlobte {m,f}; Verlobter | die Verlobten {pl}betrothed | the engaged couple; the betrothed; plighted lovers [Add to Longdo]
Verlobte {m}fiance [Add to Longdo]
Verlobte {f}fiancee [Add to Longdo]
anpreisen; loben | anpreisend; lobend | angepriesen; gelobtto praise | praising | praised [Add to Longdo]
geloben | gelobend | gelobtto vow | vowing | vowed [Add to Longdo]
loben | lobend | lobt | lobteto commend | commending | commends | commended [Add to Longdo]
loben | lobend | lobtto praise | praising | praises [Add to Longdo]
loben | lobend | lobt | lobteto laud | lauding | lauds | lauded [Add to Longdo]
unbelobtunaccredited [Add to Longdo]
sich verloben | er/sie verlobt sich | ich/er/sie verlobte mich/sichto become engaged; to get engaged | he/she becomes engaged | I/he/she became engaged [Add to Longdo]
sich verloben | verlobend | verlobt | verlobteto betroth; to plight; to affiance | betrothing; affiancing | betroths | betrothed [Add to Longdo]
verlobt sein (mit)to be engaged; to be betrothed (to) [Add to Longdo]
Aufschlagen {n} der Fluke (eines Wals) [zool.]lobtailing (of a whale) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lobt [loːpt]
     commends; lauds; praises
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top