ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

litho

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -litho-, *litho*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lithoid[ADJ] คล้ายหิน, Syn. stonelike, lithoidal
lithoidal[ADJ] คล้ายหิน, Syn. stonelike, lithoid
lithosphere[N] เปลือกโลก, Syn. earth's crust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
litho(ลิธ'โธ) n. ดู lithograph
litho-abbr. 'หิน'
lithograph(ลิธ'ธะกราฟ) n. สิ่งพิมพ์หิน,สิ่งพิมพ์เรียบ,สิ่งพิมพ์ด้วยวิธีการ ดู lithography ประกอบ
lithography(ลิธธอก'กระฟี) n. ศิลปะหรือขบวนการพิมพ์พบแผ่นหินหรือวัตถุอื่นที่เรียบ., See also: lithographical adj. ดู lithography

English-Thai: Nontri Dictionary
lithograph(n) รูปพิมพ์หิน,สิ่งพิมพ์เรียบ
lithograph(vt) พิมพ์หิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lithoclastคีมบีบนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithocystลิโทซิสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lithocystotomyการผ่าตัดนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithodialysisการละลายนิ่วกระเพาะปัสสาวะ, การบีบนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithogenesisการเกิดนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithographyกลวิธีพิมพ์หิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lithohorizonแนวชั้นตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
litholapaxyการขบล้างนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithologyวิทยานิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithologyวิทยาหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lithocarpusลิโธคาร์ปัส [TU Subject Heading]
Lithocholic acidกรดลิโทโคลิก [TU Subject Heading]
Lithocholic Acidกรดลิโธโคลิค, กรดลิโธโฆลิค [การแพทย์]
Lithographyภาพพิมพ์หิน [TU Subject Heading]
Lithometeorลิโธเมทิออร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Lithopedionเด็กหิน [การแพทย์]
Lithoponeสีขาวลิโทโปน [การแพทย์]
lithosphereธรณีภาค, ส่วนที่เป็นของแข็งของเปลือกโลกนอกเหนือไปจากอุทกภาคและบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lithothripsyการสลายนิ่ว [TU Subject Heading]
Lithotomyท่าตรวจขบนิ่ว, ขาหยั่ง, นอนท่าขึ้นขาหยั่ง, ท่าขบนิ่ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're dealing with a lithophytic vine, so we want to search any rock face.เรากำลังจะเข้าเขตที่เป็นหินโสโครก ดังนั้น เราจำเป็นต้องค้นหาตำแหน่งหินเสียก่อน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You some kind of hacker? I design silicon lithography for personal gain.ฉันทำงานสร้างหน้าเทียม Breaking and Entering (2008)
I looked over your patient charts, and I noticed you have a shock wave lithotripsy scheduled for kidney stones this morning, and I was...และสังเกตเห็นว่า คุณมีตารางผ่าตัด นิ่วในไต โดยใช้ คลื่นเสียงความถี่สูง ตอนเช้านี้ และ ฉัน... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างพิมพ์หิน[n. exp.] (chang phim hin) EN: lithographe [m]   
ภาพพิมพ์หิน[n. exp.] (phāpphim hin) EN: lithograph   FR: lithographie [f]
พิมพ์หิน[n. exp.] (phim hin) EN: lithography   FR: lithographie [f]
พิมพ์หิน[v. exp.] (phim hin) FR: lithographier

CMU English Pronouncing Dictionary
LITHOGRAPH    L IH1 TH AH0 G R AE2 F
LITHOGRAPHS    L IH1 TH AH0 G R AE2 F S
LITHOGRAPHY    L AH0 TH AA1 G R AH0 F IY0
LITHOGRAPHIC    L IH2 TH AH0 G R AE1 F IH0 K
LITHOTRIPTER    L IH1 TH AH0 T R IH2 P T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lithograph    (v) lˈɪθəgraːf (l i1 th @ g r aa f)
lithographs    (v) lˈɪθəgraːfs (l i1 th @ g r aa f s)
lithography    (n) lˈɪθˈɒgrəfiː (l i1 th o1 g r @ f ii)
lithographed    (v) lˈɪθəgraːft (l i1 th @ g r aa f t)
lithographic    (j) lˌɪθəgrˈæfɪk (l i2 th @ g r a1 f i k)
lithographing    (v) lˈɪθəgraːfɪŋ (l i1 th @ g r aa f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩石圈[yán shí quān, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄑㄩㄢ, ] lithosphere, #75,553 [Add to Longdo]
石印[shí yìn, ㄕˊ ˋ, ] lithography; lithographic printing, #87,098 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] Lithospermum officinale, #167,641 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lithograf {m}; Lithografin {f}lithographer [Add to Longdo]
Lithografie {f}; Lithographie {f}; Steindruck {m} | Lithographien {pl}lithograph; lithography | lithographies [Add to Longdo]
Lithologie {f}lithology [Add to Longdo]
lithografieren; lithographierento lithograph [Add to Longdo]
lithografisch; lithographisch {adj}lithographic [Add to Longdo]
lithografisch; lithographisch {adv}lithographically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
リソグラフィ[, risogurafi] (n) {comp} lithography [Add to Longdo]
リソグラフィー[, risogurafi-] (n) lithography [Add to Longdo]
リソスフェア[, risosufea] (n) lithosphere [Add to Longdo]
リトグラフ[, ritogurafu] (n) lithograph; (P) [Add to Longdo]
岩圏[がんけん, ganken] (n) (obsc) (See 岩石圏) lithosphere [Add to Longdo]
岩石系列[がんせきけいれつ, gansekikeiretsu] (n) rock series; lithosequence [Add to Longdo]
岩石圏[がんせきけん, gansekiken] (n) lithosphere [Add to Longdo]
牛蛙[うしがえる;ウシガエル, ushigaeru ; ushigaeru] (n) (uk) American bullfrog (Lithobates catesbeianus) [Add to Longdo]
[むらさき, murasaki] (n) (1) purple; violet; (2) (uk) Lithospermum erythrorhizon (species of gromwell); (3) (See 醤油) type of soy sauce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Litho \Lith"o\ (l[i^]th"[-o])
     A combining form from Gr. li`qos, stone.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top