ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lausen

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lausen-, *lausen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lausen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lausen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frau Clausen.Frau ClausenThe Holcroft Covenant (1985)
Sherry Klausen.เชอร์รี่ คลอเซ็น Monster House (2006)
"I confronted the Lausenschlange in a dark alley.ฉันได้เผชิญหน้ากับโลว์เซ่นสลอง(พวกคล้ายงู) ในตรอกมืดแห่งหนึ่ง Of Mouse and Man (2012)
- What about a Lausensch...แล้วพวกโลว์เซ่น.. Of Mouse and Man (2012)
- Lausenschlange?โลว์เซ่นสลองน่ะเรอะ? Of Mouse and Man (2012)
Let me tell you, what you don't want to do is leave a Lausenschlange alone with a Mauzhertz.จะบอกอะไรให้นะ สิ่งที่นายไม่ต้องการที่จะทำ คือปล่อยให้โลว์เซ่นสลองอยู่กับเมาท์เฮิร์สตามลำพังล่ะ Of Mouse and Man (2012)
How is it they allow a Lausenschlange to serve food?ทำไมพวกเขาถึงยอมให้ลาวเซ็นซาลองเซิร์ฟอาหาร? Cat and Mouse (2012)
Letter to Catherine Klausen.ข้อความถึง แคทเทอรีน คลอเซ่น Her (2013)
"The last lap of my journey from the village of Klausenberg...""Der letzte Teil meiner Reise ab dem Dorf Klausenberg... Horror of Dracula (1958)
You're a stranger here in Klausenberg.Sie sind hier in Klausenberg ein Fremder. Horror of Dracula (1958)
Castle Dracula is somewhere here in Klausenberg.Graf Dracula ist irgendwo hier in Klausenberg. Horror of Dracula (1958)
You read in his diary about the woman he found at Klausenberg.Sie haben in seinem Tagebuch von der Frau in Klausenberg gelesen. Horror of Dracula (1958)
Klausenberg to Karlstadt.Von Klausenberg nach Karlstadt. Horror of Dracula (1958)
The kid give you an idea, Wexler?Hat der Junge dir Flausen in den Kopf gesetzt, Wexler? The Law and Jake Wade (1958)
He make my Carla full of big ideas to be a big movie star, so she leaves her papa.Er hat meiner Carla Flausen in den Kopf gesetzt, damit sie Filmstar wird und ihren Papa verlässt. Rock-a-Bye Baby (1958)
He changes bosses all the time.Immer nur Flausen im Kopf. The River Fuefuki (1960)
It would go to your coconut head. You're liable to get ideas... and pass right out.Es würde dir nur Flausen in den Kopf setzen und du drehst durch. Cool Hand Luke (1967)
Or are you scared? Listen, even if you shoot off two of her fingers, she'll still have enough to delouse herself.Ach, hör zu, selbst wenn du ihr zwei Finger wegschießt bleiben ihr immer noch genug übrig, um sich zu entlausenRequiescant (1967)
Oh, vladimir Nikolayevich! He always invents something new.Ach, dieser Wladimir Nikolaewitsch - immer hat er Flausen im Kopf. A Nest of Gentry (1969)
- L"II talk of fleas and goulash.- Ich über Lausen und Gulasch. Landscape After Battle (1970)
Oh, well, if it's formal, we'll go through the delousing station.Wenn das so ist, lassen wir uns vorher noch entlausenThat's No Lady, That's My Spy (1971)
You're trying to fill these decent people's heads with your stupid ideas.Du setzt diesen anständigen Menschen Flausen in den Kopf. Confessions of a Police Captain (1971)
It was nothing, excuse me, I am at faultEs ist nichts, entschuldigt, nur Flausen Der Barbier von Sevilla (1973)
I don't know any of your pantomimes and I'm proud of it!Ja, diese Flausen kenne ich nicht, Gott sei Dank! The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
You're liable to get ideas.Der setzt dir Flausen in den Kopf. The Sting (1973)
God bless you!Christlich und ohne Flausen im Kopf. La minorenne (1974)
Gica, don't make any jokes.Gica, mach keine FlausenMere rosii (1975)
Maybe it wouldn't be this way if you hadn't put all those fool ideas into Wade's head.Vielleicht wäre alles anders, wenn du Wade nicht so viele Flausen in den Kopf gesetzt hättest. The Estrangement (1975)
Vera, I don't know what you're talking about.Wovon redest du, Vera? Was für FlausenThe Estrangement (1975)
- This is no time to indulge your whims.- Immer diese FlausenSmall Change (1976)
Filling that girl's head full of nonsense.Setzt diesem Mädchen Flausen in den Kopf. The Comeback (1976)
See what ideas you have put into her head?Siehst du, welche Flausen du ihr in den Kopf gesetzt hast? The Long Night (1977)
I don't want you to put funny ideas in my boy's head.Ich will nicht, dass Sie meinem Sohn solche Flausen in den Kopf setzen. The Consequence (1977)
The boy's pulling such a stunt.Dieser verflixte Bengel hat nur Flausen im Kopf. How to Get Dad Into Reform School (1978)
- Where did you get such ideas?- Wer setzt dir so Flausen in den Kopf? Dragonslayer (1981)
Lovis has started combing for lice and spring cleaning the robbers.Lovis hat nämlich damit angefangen alle Räuber zu entlausen und ihre Kleidung zu waschen. Bäh! Ronja Robbersdaughter (1984)
I'm speaking of your real father, General Heinrich Clausen.Ich meine Ihren wirklichen Vater, General Heinrich ClausenThe Holcroft Covenant (1985)
I never knew Clausen.Ich kannte Clausen nicht. The Holcroft Covenant (1985)
May I ask... what do you actually know about Clausen?Darf ich fragen was Sie über Clausen wissen? The Holcroft Covenant (1985)
Well, his name was General Heinrich Clausen.Nun, sein Name war General Heinrich ClausenThe Holcroft Covenant (1985)
Heinrich Clausen was one of the Generals who had turned against Hitler.Heinrich Clausen war einer der Generäle, die sich von Hitler abgewandt hatten. The Holcroft Covenant (1985)
- You, Clausen's only son, are to be chairman of the foundation.- Sie, als Clausens einziger Sohn, sollen der Vorsitzende der Stiftung werden. The Holcroft Covenant (1985)
It is the dying wish of your father, Heinrich Clausen.Es ist der letzte Wunsch deines Vaters, Heinrich ClausenThe Holcroft Covenant (1985)
My father was Heinrich Clausen, but my name is Holcroft.Mein Vater war Heinrich Clausen, aber mein Name ist Holcroft. The Holcroft Covenant (1985)
Herr Clausen, indulge an old man.Also, Herr Clausen, tun Sie einem alten Mann den Gefallen. The Holcroft Covenant (1985)
You understand, the reason why it makes such sense is that Clausen, von Tiebolt and Kessler were a triumvirate.Verstehen Sie, das ergibt einen Sinn, weil Clausen, von Tiebolt und Kessler ein Triumvirat bildeten. The Holcroft Covenant (1985)
And the son of Clausen.Und Clausens Sohn. The Holcroft Covenant (1985)
Damn Heinrich Clausen. Damn him.Verflucht seist du, Heinrich ClausenThe Holcroft Covenant (1985)
Frau Clausen...Frau Clausen... The Holcroft Covenant (1985)
Did you make it, Frau Clausen?Haben Sie ihn gemacht, Frau ClausenThe Holcroft Covenant (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAUSEN    K L AW1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlausen; lausen | entlausend; lausend | entlaust; gelaust | entlaust; laustto delouse | delousing | deloused | delouses [Add to Longdo]
lausen | lausend | laust | lausteto louse | lousing | louses | loused [Add to Longdo]
verlausento become infested with lice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lausen /lauzən/
   louse; to delouse

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top