Search result for

lahmen

(55 entries)
(1.3314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lahmen-, *lahmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lahmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lahmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He makes lame people walk, he gives blind people their sight.Er läßt die Lahmen laufen und die Blinden sehen. Amphibian Man (1962)
I meant spinach.Das hätte 'n lahmen Arm geben können. Le Doulos (1962)
The Arab is now saying something to one of the fans.Beide strotzen vor Kraft und beide sind von einer nie erlahmenden Angriffslust. Mirage (1965)
One paratrooper and with a busted flipper no less.Einen. Zweite Wahl, mit 'nem lahmen Flügel. The Prisoner's Prisoner (1965)
He had heard a rumor that my Kimbya was lame.Er hatte Gerüchte vernommen, mein Kimbya würde lahmenCheetah at Large (1966)
In our obedience must be no delay.Und unser Eifer darf nie erlahmenThe Bible: In the Beginning... (1966)
Roll call!Raus mit euch, ihr lahmen Säcke. Don't Forget to Write (1966)
Let's go!Ihr lahmen Enten, wollt ihr aufstehen? The Green Berets (1968)
Obviously would make our bombers sitting ducks.Das macht unsere Bomber zu lahmen Enten. The Big Dish (1969)
You know what to do with the lame ducks?- Kümmern Sie sich um die lahmen Enten. Battle of Britain (1969)
Don't stand there looking at it, you idle shower!Steht nicht da und gafft, ihr lahmen Enten! Battle of Britain (1969)
I recall now, didn't the old man have a bag amigo?Der hatte doch 'ne Tasche auf seinem lahmen Flunken. Un par de asesinos (1970)
Did you have to make him lame just before the Sabbath?Musstest du ihn so kurz vor dem Sabbat lahmen lassen? Fiddler on the Roof (1971)
Like as not, all three of these horses could have come up lame.Genauso gut könnten jetzt alle drei Pferde lahmenHigh Plains Drifter (1973)
They never look at me. They never look at my face, my nose, my lame foot.Man achtet nicht auf mich, mein Gesicht, meine Nase, meinen lahmen Fuß. Black Caesar (1973)
Now move, you mothers!Bewegung, ihr lahmen Enten! Live and Let Die (1973)
Let them sustain me!Lasst meine Kräfte nicht erlahmen. Gebt mir die Kraft. The Golden Voyage of Sinbad (1973)
I can't get sentimental... over every lame dog, wilted flower...Ich kann nicht mit jedem lahmen Hund, jeder verwelkten Blume Mitleid empfinden... The Promised Land (1975)
Esther, if you had your way, we'd all be riding lazy mules wearing bedroom slippers.Esther, wenn es nach dir ginge, würden wir alle auf lahmen Mulis reiten, die Bettschuhe tragen. The Great Motorcycle Race (1976)
Once you get to town, give this to the lame cashier at the Evergreen Medicine Shop.Wenn du in der Stadt bist, gib das dem lahmen Kassierer im Immergrün-Medizinladen. Shaolin Wooden Men (1976)
(laughs) you're a real turkey on crutches.Nicht schlecht für einen LahmenCrime Busters (1977)
But the engine... is still in perfect condition.Hier, sehen Sie, alles tadellos! Aber ich habe noch meine 3 Flügel im Gegensatz zu Ihrer lahmen Ente. Und jetzt haben Sie 'nen Sonnenschirm! Ace of Aces (1982)
They say that you can't pass a beggar... .. or a lame dog...Man sagt, dass Sie an keinem Bettler oder lahmen Hund vorübergehen. The Scarlet and the Black (1983)
Changed my mind.Mit dieser lahmen Krücke, dass ich nicht lache. White-Line Warriors (1984)
- Looked more like a dead duck to me.Sieht mir mehr nach einer sterbenden lahmen Ente aus. Wild beasts - Belve feroci (1984)
- Strongly, weaklings! Strongly!Fester, ihr lahmen Enten! Asterix and Caesar (1985)
And don't even think about not showin' up.- Alle meine lahmen Enten spuren jetzt. Baby Blues (1986)
I was hoping we could create a better world, Leo, where cripples could walk and the blind could see, and criminal vermin could be made into useful citizens.Ich wollte eine bessere Welt schaffen, Leo, in der die Lahmen gehen und die Blinden sehen, und in der Kriminelle wie Sie zu guten Bürgern werden. American Ninja 2: The Confrontation (1987)
And it was written that the blind shall see and the lame shall walk!Und es ward geschrieben, dass die Blinden sehen würden und die Lahmen gehen würden. The Prophecies (1989)
You snails don't stand a chance tomorrow.Ihr lahmen Krücken habt morgen keine Chance. Divorce Court (1989)
Come on, you turtles!Los, ihr lahmen Schnecken! Divorce Court (1989)
Hey, Riggs! Get your slow ass in here!Riggs, schwing deinen lahmen Hintern in den Wagen! Lethal Weapon 2 (1989)
"spouting its weakening venom,ihr erlahmendes Gift verspritzend. Marquis (1989)
My ambition's a little grander than yours, a couple of lazy cows. Ambition, is it?Ich habe eben mehr Ehrgeiz als ihr, ihr lahmen Klepper! Far and Away (1992)
And they brought him on a stretcher a man who was sick of the palsy. And they cried unto him:Und sie brachten einen Lahmen auf einer Bahre zu ihm... und riefen ihm zu: Rowan Atkinson: Not Just a Pretty Face (1992)
We thought it'd be a riot to come goof on all the lame families that come here.Wir dachten, es wäre spaßig, hierherzukommen und sich über die lahmen Familien lustig zu machen. Yours, Mine and Ours (1992)
He came here because of the high crime rate and lackluster police force.Er ist wegen der vielen Verbrechen und der lahmen polizei in springfield. Bart's Friend Falls in Love (1992)
Give water to a crippled dog." I couId do those.Und gebt einem lahmen Hund Wasser zu trinken. Das kann ich ja tun. This Boy's Life (1993)
Zeke's closing his suckers six, seven times, and he's got twice as many sales as the rest of you bastards.Zeke hat seine Kunden schon 6, 7 Mal übers Ohr gehauen und dabei hat er so viel verkauft wie ihr alle zusammen, ihr lahmen Säcke. The Last Seduction (1994)
If he honestly thinks the environmental community is going to whistle happily... while rallying support around this mockery of environmental leadership... just because he's a nice guy and he's done better than his predecessors... then your boss is the chief executive of fantasyland.Wenn er denkt, daß das Umweltkomitee... sorgenlos und froh sein wird, während es diesen ärmlichen, lahmen Hohn von umweltfreundlicher Führung unterstützt, nur weil er es besser macht, als seine Vorgänger, dann ist Ihr Boss der Chef vom Phantasialand. The American President (1995)
The lame one.Mit deinem LahmenThe Garden (1995)
Look, you guys. Look at all the loser things Eric used to do in high school.Seht euch die lahmen Dinge an, die Eric in der Highschool gemacht hat. Blonde and Blonder (1995)
Look at that lame turkey!Seht euch diesen lahmen Trottel an! Devil's Island (1996)
Could you--? Could you bend your head forward, please? Nope, no air nozzle.Wie oft in dieser Woche... kam Ihr Mann mit einer lahmen Entschuldigung spät heim? Enemies (1996)
Always ducking away and returning with some lame excuse.Ständig seid Ihr verschwunden, mit irgendeiner lahmen Ausrede. Soul Mates (1996)
All right, guard... begin the unnecessarily slow-moving dipping mechanism.Achtung Wache, startet den furchtbar lahmen Eintauchmechanismus. Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
With this piece-of-shit van! Pull over.Mit dieser lahmen Schleuder, ey! Bandits (1997)
- I can walk. I've been faking it.- Ich spiele nur den LahmenGattaca (1997)
I could try hacking into their system, but I need something with a lot more fire power.Ich könnte mich ins System hacken, aber nicht mit dieser lahmen Krücke hier. The Mikado (1998)
You know what, let's get our tired asses to work... - Thanks. Hold this.Bewegen wir unsre lahmen Ärsche zur Arbeit, wir kommen zu spät. Stigmata (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entspannen; erlahmen | entspannend; erlahmend | entspannt; erlahmt | entspannt; erlahmt | entspannte; erlahmteto slacken | slackening | slackened | slackens | slackened [Add to Longdo]
erlahmend; erschlaffendflagging [Add to Longdo]
hinken; humpeln; lahmen | hinkend; humpelnd; lahmend | gehinkt; gehumpelt; gelahmt | er/sie hinkt; er/sie humpelt; er/sie lahmt | ich/er/sie hinkte; ich/er/sie humpelte; ich/er/sie lahmte | er/sie hat/hatte gehinkt; er/sie hat/hatte gehumpelt; er/sie hat/hatte gelahmtto limp; to walk with a limp | limping | limped | he/she limps | I/he/she limped | he/she has/had limped [Add to Longdo]
nachlassen; erlahmen; müde werdento flag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lahmen [laːmən]
     to limp
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top