Search result for

kentern

(55 entries)
(1.4506 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kentern-, *kentern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kentern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kentern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The PM isn't going to rock the boat until it's in the bag.Der Premier bringt den Dampfer nicht zum Kentern, bevor er ihn nicht im Sack hat. The Writing on the Wall (1980)
We're saved! - Yes! To that side!- Also los, sonst kentern wir! Time Bandits (1981)
We'll capsize, Dad.Wir werden kentern, Papa. When Father Was Away on Business (1985)
Check that turtle!Nicht kenternSummer Rental (1985)
- He tried to capsize us.- Er wollte uns kenternIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
- Watch it, you'll tip us over.- Wir kentern noch. Doc Hollywood (1991)
Unless $5 million is transferred to the following account in 7 days, I will capsize five tankers in the Ellingson fleet.falls in den nächsten 7 Tagen nicht $5 millionen auf das folgende Konto eingehen, werde ich 5 Tanker der EIIingson-FIotte zum Kentern bringen. Hackers (1995)
Unless $5 million is transferred to the following account in seven days, I will capsize five Ellingson tankers.falls in den 7 Tagen nicht $5 millionen auf das folgende Konto eingehen, werde ich 5 EIIingson-Tanker zum Kentern bringen. Hackers (1995)
The tankers have stopped capsizing.Die Tanker kentern nicht mehr. Hackers (1995)
A virus called da Vinci, that would cause Ellingson tankers to capsize, was to be blamed on innocent hackers.Ein Virus namens 'da Vinci', der die EIIingson-Tanker zum Kentern bringen würde, sollte aufunschuIdige Hacker abgewäIzt werden. Hackers (1995)
On how many times we capsize.Darauf, wie oft wir kenternHeart of Stone (1995)
Know that a whale can easily capsize the vessel with a simple flip of it's tail, it chooses to swim by without incident.Da er Weiß, dass er mit Leichtigkeit ein Boot mit einem Schlag- seiner Schwanzflosse zum Kentern bringen könnte, schwimmt er lieber weiter Weg. Whales: An Unforgettable Journey (1997)
I saw him wreck a $100,000 boat because he liked the splash.Er hat ein 100.000-Dollar-Boot ruiniert, nur weil er Spaß am Kentern hatte. The Thomas Crown Affair (1999)
Keep it evenly distributed or else you'll tip over.Verteilt das Gewicht gleichmäßig, sonst kentern sie. Guardian of the Frontier (2002)
Adam and Eve on a raft and wreck 'em.Adam und Eva auf 'm Floß, lass kenternDead Uncles and Vegetables (2002)
- The 'wreck 'em' is the scrambled part.- Das mit dem "Kentern" heißt Rührei. Dead Uncles and Vegetables (2002)
It's going to sink us.Sonst bringen sie uns zum KenternMaster and Commander: The Far Side of the World (2003)
'Cause them old fucks done unloaded so much bullshit... that this whole motherfucker's gonna capsize.Weil diese alten Säcke so viel Scheiß in ihrem Leben entladen haben,... dass diese ganze Scheißteil kentern wird. Ebb Tide (2003)
When Deepan Nair's holler reverberated through Kerala's greeney... coconuts fell off the trees, boats capsized in rivers and... birds were forced to migrate to Karnataka.Wenn Deepan Nairs schreit, erschauert Keralas greeney Kokosnüsse fallen von den Bäumen, Boote kentern und Vögel werden dazu gezwungen nach Karnataka auszuwandern. Salaam Namaste (2005)
Points will be taken off for sinking and drowning.Punktabzug gibt es fur Kentern und Untergehen. Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
If I don't get down there right now, it's going to capsize.Wenn ich dort nicht Augenblicklich hinkomme, wird es kenternMatchmaker (2005)
I'm gonna sink the boat!Nein! Ich werde das Boot zum Kentern bringen! Sea of Fear (2006)
You're gonna tip us!Sonst kentern wir noch. Surf's Up (2007)
He's rocking the ship.Wir sollen kenternPirates of the Caribbean: At World's End (2007)
We'll tie each other to the mast upside down, so when the boat flips we'll be the right way up.Wir binden uns an den Mast. Kopfunter. Kentern wir, ist er wieder oben. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Either you will capsize and everyone will drown or one person can be sacrificed to save the others.Sie werden kentern und alle werden ertrinken, oder eine Person wird geopfert um die Anderen zu retten. Believe in the Stars (2008)
But I seem to be taking on water.Aber es scheint, als würde ich kenternMoving the Chains (2010)
- We're sinking!- Wir kenternStorms (2010)
We're going to capsize, Dain.Wir werden kentern, Dain. Almayer's Folly (2011)
We're going to capsize, Dain.Wir werden kentern, Dain. Almayer's Folly (2011)
Either we sail into the storm and capsize, or we veer off and smash against the reef, right?Entweder wir fahren ins Gewitter und kentern, oder wir drehen ab und zerschellen am Riff, richtig? Vicky and the Treasure of the Gods (2011)
You could even use the hammer to destroy ships!Man könnte mit dem Hammer Schiffe kentern lassen! Vicky and the Treasure of the Gods (2011)
Raggi! Hurry up on deck. We're going down!Raggi, schnell aufs Deck, wir kenternThe Deep (2012)
Just before the ship went down, there was a program on TV about the waltz.Kurz vorm Kentern kam eine Sendung über Walzer im Fernsehen. The Deep (2012)
You left him because I tipped the boat over and ruined the vacation?Du hast ihn verlassen, weil ich das Boot zum Kentern brachte und die Ferien ruinierte? How I Wet Your Mother (2012)
Take care not to tip it over.Bringen Sie es nicht zum KenternChapter 1 (2013)
I'll try and paddle back to shore without tipping in.Ich versuche ans Ufer zu paddeln ohne zu kenternSvengali (2013)
I will not be capsized by fish!Ich will nicht wegen einem Fisch kenternThe Heart of the Truest Believer (2013)
Other times, I see the boat tipping and I see him falling.Dann wieder sehe ich das Boot kentern... und ihn ins Wasser fallen. In Secret (2013)
It'll tip over!Sie wird kenternThe Wolf of Wall Street (2013)
So, don't fucking sink us.Bringen Sie uns nicht zum KenternJack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Only chance now is a harder turn, if the chains hold, but... it could capsize us.Die Chance wäre eine Wende, wenn die Ketten halten. Wir könnten kenternThe Finest Hours (2016)
Turning to port at full sail will tip us over.Volle Segel nach backbord bringen uns zum KenternAlice Through the Looking Glass (2016)
I trust him not to capsize a boat.Ich vertraue darauf, dass er das Boot nicht zum Kentern bringt. Episode #1.1 (2016)
The last person who showed "character" almost took the ship down.Der Letzte, der Persönlichkeit zeigte, brachte das Schiff fast zum KenternPride & Joy (2016)
On July 4th, his sister was going to row him across Sweetwater River, tip the boat, and say he drowned.Am 4. Juli sollte seine Schwester ihn über den Fluss rudern, das Boot kentern und sagen, dass er ertrunken ist. Chapter Twelve: Anatomy of a Murder (2017)
"...then overturn the boat... it will look like an accident.""Bring das Boot zum Kentern, dann sieht es aus wie ein Unfall." Sunrise (1927)
You take half-drowned men from ships you've wrecked... and drive them out to be hunted.Sie benutzen also halbertrunkene Menschen von Schiffen die Sie haben kentern lassen, und setzen sie dann aus, um sie zu jagen. The Most Dangerous Game (1932)
Gator'll turn over a boat to get at a dog.Die Alligatoren kentern Boote, um an Hunde ranzukommen. Swamp Water (1941)
From now on, it's starve, thirst, and finally capsize.Das heißt verhungern, verdursten, kenternThe Crimson Pirate (1952)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kentern; umkippento keel over [Add to Longdo]
kentern | kenternd | gekentert | er/sie/es kentert | ich/er/sie/es kenterteto capsize | capsizing | capsized | he/she/it capsizes | I/he/she/it capsized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kentern [kɛntrn]
     capsize
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top