Search result for

jougs

(68 entries)
(0.2035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jougs-, *jougs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jougs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jougs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come in Mr Jouglen.Kommen Sie, Monsieur Jouglen. Pardon Mon Affaire (1976)
Call Lavallée and ask if they've made a mistake with the results of Mr Jouglen.Rufen Sie Lavallée an und fragen Sie, ob sie sich bei den Triglyceriden von M. Jouglen nicht geirrt haben. Denn wenn das korrekt ist... Pardon Mon Affaire (1976)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge [Add to Longdo]
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
コミックストリップ状画像[コミックストリップじょうがぞう, komikkusutorippu jougazou] (n) {comp} comic strip-oriented image [Add to Longdo]
シドニージョウゴグモ[, shidoni-jougogumo] (n) Sydney funnel-web spider (Atrax robustus) [Add to Longdo]
渦状銀河[かじょうぎんが;うずじょうぎんが, kajouginga ; uzujouginga] (n) (See 渦巻銀河) spiral galaxy [Add to Longdo]
雲形定規[くもがたじょうぎ, kumogatajougi] (n) French curve [Add to Longdo]
往生際[おうじょうぎわ, oujougiwa] (n) at the point of death; the time to give up [Add to Longdo]
往生際が悪い[おうじょうぎわがわるい, oujougiwagawarui] (exp) (See 往生際,往生際の悪い) not knowing when to give up [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
箇条書き;個条書き;箇条書[かじょうがき, kajougaki] (n) itemized form; itemised form; itemization; itemisation [Add to Longdo]
勘定係[かんじょうがかり, kanjougakari] (n) cashier; accountant; treasurer [Add to Longdo]
勘定書き[かんじょうがき, kanjougaki] (n) bill; one's account [Add to Longdo]
機嫌上戸[きげんじょうご, kigenjougo] (n) merry drinker [Add to Longdo]
貴賤上下[きせんしょうか;きせんじょうげ, kisenshouka ; kisenjouge] (n) high and low; (people of) all ranks and classes [Add to Longdo]
泣き上戸[なきじょうご, nakijougo] (n,adj-no) maudlin drinker [Add to Longdo]
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive [Add to Longdo]
強情頑固[ごうじょうがんこ, goujouganko] (n,adj-na) headstrong; obstinate; bullheaded [Add to Longdo]
形而上学[けいじじょうがく, keijijougaku] (n,adj-no) metaphysics [Add to Longdo]
形而上学的唯物論[けいじじょうがくてきゆいぶつろん, keijijougakutekiyuibutsuron] (n) metaphysical materialism [Add to Longdo]
劇場街[げきじょうがい, gekijougai] (n) theater district (quarter); theatre district [Add to Longdo]
劇場通い[げきじょうがよい, gekijougayoi] (n) attending shows [Add to Longdo]
謙譲語[けんじょうご, kenjougo] (n) {ling} humble language (e.g. itadaku) [Add to Longdo]
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.) [Add to Longdo]
謙譲語II;謙譲語2[けんじょうごに, kenjougoni] (n) (See 謙譲語I) humble language in which an action or object is not directed toward the listener (or a third party); humble language used as a courtesy [Add to Longdo]
後引き上戸[あとひきじょうご, atohikijougo] (n) insatiable drinker [Add to Longdo]
御錠口[おじょうぐち, ojouguchi] (n) door separating the inner castle from the outer castle (Edo period) [Add to Longdo]
口上書;口上書き[こうじょうしょ(口上書);こうじょうがき, koujousho ( koujousho ); koujougaki] (n) verbal note (notes verbale); written statement [Add to Longdo]
工場街[こうじょうがい, koujougai] (n) (See 工場) industrial area; factory zone [Add to Longdo]
弘仁貞観時代[こうにんじょうがんじだい, kouninjouganjidai] (n) Kounin-Jougan period (of Japanese art history, approx. 794-894 CE) [Add to Longdo]
根性が曲がる[こんじょうがまがる, konjougamagaru] (exp,v5r) to have a perverse character; to have a twisted personality [Add to Longdo]
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square [Add to Longdo]
市場原理[しじょうげんり, shijougenri] (n) market principle [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
手前定規[てまえじょうぎ, temaejougi] (n) self-serving logic [Add to Longdo]
承元[じょうげん, jougen] (n) (obsc) Shougen era, Jougen era (1207.10.25-1211.3.9) [Add to Longdo]
承元[じょうげん, jougen] (n) Jougen era (1207.10.25-1211.3.9) [Add to Longdo]
笑い上戸[わらいじょうご, waraijougo] (n) merry drinker [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P) [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n,vs) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (n) (2) (しょうか only) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy [Add to Longdo]
上下逆様;上下さかさま[じょうげさかさま, jougesakasama] (n,adj-na) upside down [Add to Longdo]
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) {comp} bounds [Add to Longdo]
上下左右[じょうげさゆう, jougesayuu] (n) up and down (top and bottom), left and right [Add to Longdo]
上下水道[じょうげすいどう, jougesuidou] (n) water and sewer services [Add to Longdo]
上下線[じょうげせん, jougesen] (n) both (railway) tracks; (both) up and down tracks (lines) [Add to Longdo]
上下動[じょうげどう, jougedou] (n) vertical motion (in earthquakes) [Add to Longdo]
上下列[じょうげれつ, jougeretsu] (n) {comp} chain [Add to Longdo]
上菓子[じょうがし, jougashi] (n) quality cakes [Add to Longdo]
上顎[うわあご;じょうがく, uwaago ; jougaku] (n) upper jaw; palate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]
上下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
上限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value [Add to Longdo]
卓上型コンピュータ[たくじょうがたコンピュータ, takujougata konpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
冗言[じょうげん, jougen] ueberfluessige_Worte, Geschwaetz [Add to Longdo]
定規[じょうぎ, jougi] Lineal, Norm [Add to Longdo]
箇条書[かじょうがき, kajougaki] einzelne_Artikel_angeben [Add to Longdo]
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Jougs \Jougs\, n. [F. joug a yoke, L. jugum. See {Yoke}.]
     An iron collar fastened to a wall or post, formerly used in
     Scotland as a kind of pillory. [Written also {juggs}.] See
     {Juke}. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top