Search result for

iodées

(109 entries)
(1.1821 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iodées-, *iodées*, iodée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา iodées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *iodées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diode[N] หลอดอิเล็กตรอน, See also: ไดโอด
biodegradable[ADJ] สารที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diode(ได'โอด) n. เครื่องมือหลอดอิเล็กตรอนที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LED (light emitting diode)แอลอีดี (ไดโอดเปล่งแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LED (light emitting diode)แอลอีดี (ไดโอดเปล่งแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiodermatitis; radioepidermitisผิวหนังอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioepidermitis; radiodermatitisผิวหนังอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biodegradable-เสื่อมทางชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diode gunปืนไดโอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fasciodesisการเย็บพังผืดติดกับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triode gunปืนไทรโอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photodiodeโฟโตไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diodeไดโอด
อุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodegradationการย่อยสลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light-Emitting Diode ไดโอดเปล่งแสง [คอมพิวเตอร์]
Diodeไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodegradable plasticsพลาสติกที่เสื่อมสลายได้ทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biodegradationการเสื่อมสลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Light emitting diodesไดโอดเปล่งแสง [TU Subject Heading]
Biodegradation การย่อยสลายทางชีวภาพ
ขบวนการที่สารเคมีสลายตัว (decomposition) ในสภาพแวดล้อม ทางกายภาพโดยระบบชีวภาพ (biological system) ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradation การสลายทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradable สลายได้ทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradableการฝังยาคุมกำเนิดชนิดสลายตัวได้,การสลายตัวได้ในสิ่งมีชีวิต [การแพทย์]
Cardiodepressantกดหัวใจ [การแพทย์]
Diode Valveหลอดไดโอด [การแพทย์]
Fasciodesisการเย็บแผ่นพังผืดติดกับส่วนของกระดูก [การแพทย์]
diodeไดโอด, อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียวใช้ในเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไดโอดมีหลายชนิด แต่ที่นิยมอยู่ทั่วไปเป็นชนิดสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัน[N] Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดกลางชนิด Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ 10 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit thoēm) FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl]
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya wēlā) EN: limited period   FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
กาลสมัย[n.] (kālasamai) FR: époque [f] ; période [f]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle   FR: période [f] ; cycle [m]
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūang wēlā tangtaē … theung ....) EN: cover the period from ... to ...   FR: couvrir la période de ... à ...
ในช่วง 5 ปี[xp] (nai chūang hā pī) EN: over a period of 5 years   FR: sur une période de 5 ans
ในหน้าร้อน[n. exp.] (nai nā røn) EN: in (the) summer   FR: en été ; durant l'été ; pendant la période estivale
ภายในเวลา[X] (phāinai wēlā) FR: sur une période de
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period   FR: terme [m] ; période [f] ; semestre [m]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar   FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f]
ระยะฟักตัว[n. exp.] (raya fak tūa) EN: incubation period   FR: période d'incubation [f]
ระยะเวลา[n.] (rayawēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time   FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
ระยะเวลา ...[n. exp.] (rayawēlā ...) EN: for a period of … ; during the time … ; during the period ...   FR: pour une durée de ... ; pour une période de ...
ระยะเวลารับประกัน[n. exp.] (rayawēlā rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ฤดูกาล[n.] (reudūkān) EN: season ; time ; occasion   FR: saison [f] ; période [f]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
เทศกาลคริสต์มาส[n. exp.] (thētsakān Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas ; Christmastime ; Christmas deason.; Yuletide   FR: Nöel [m] ; fête de Noël [f] ; célébration de Noël [f] ; festivités de Noël [fpl] ; période de Noël [f]
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dāi yāk) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty   FR: traverser une période difficile
ตอน[n.] (tøn) EN: period ; time ; stage ; phase   FR: période [f] ; épisode [m] ; phase [f] ; stade [m]
วาระ[n.] (wāra) EN: time ; occasion ; period ; day ; time ; round   FR: fois [f] ; occasion [f] ; période [f] ; temps [m]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคน้ำแข็ง[n. exp.] (yuk Nāmkhaeng) EN: Ice Age   FR: Période glaciaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIODE    D AY1 OW2 D
DIODES    D AY1 OW2 D Z
BIODEGRADABLE    B AY2 OW0 D AH0 G R EY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biodegradable    (j) (b ai2 ou d i g r ei1 d @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
エサキダイオード[, esakidaio-do] (n) Esaki diode [Add to Longdo]
ショットキーダイオード[, shottoki-daio-do] (n) Schottky diode [Add to Longdo]
ジオデシックドーム[, jiodeshikkudo-mu] (n) geodesic dome [Add to Longdo]
スーパーショットキーダイオード[, su-pa-shottoki-daio-do] (n) super Schottky diode [Add to Longdo]
ダイオード(P);ダイオド[, daio-do (P); daiodo] (n) diode; (P) [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]
チューリップツリー[, chu-ripputsuri-] (n) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera) [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[, toranjisutadaio-dorojikku] (n) {comp} Transistor-Diode Logic; TDL [Add to Longdo]
トンネルダイオード[, tonnerudaio-do] (n) tunnel diode [Add to Longdo]
バイオディーゼル[, baiodei-zeru] (n) biodiesel [Add to Longdo]
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic [Add to Longdo]
フォトダイオード[, fotodaio-do] (n) photodiode [Add to Longdo]
レーザーダイオード[, re-za-daio-do] (n) laser diode [Add to Longdo]
レーザダイオード[, re-zadaio-do] (n) {comp} laser diode [Add to Longdo]
活性汚泥[かっせいおでい, kasseiodei] (n) activated sludge [Add to Longdo]
感圧ダイオード[かんあつダイオード, kan'atsu daio-do] (n) pressure sensitive diode [Add to Longdo]
生物分解[せいぶつぶんかい, seibutsubunkai] (n,adj-no) biodegradation [Add to Longdo]
生分解性[せいぶんかいせい, seibunkaisei] (adj-no) (1) biodegradable; (n) (2) biodegradability [Add to Longdo]
生分解性プラスチック[せいぶんかいせいプラスチック, seibunkaisei purasuchikku] (n) (See 生分解性・1) biodegradable plastic [Add to Longdo]
青色発光ダイオード[あおいろはっこうダイオード, aoirohakkou daio-do] (n) blue light-emitting diode; blue LED [Add to Longdo]
二極真空管[にきょくしんくうかん, nikyokushinkuukan] (n) diode [Add to Longdo]
発光ダイオド;発光ダイオード[はっこうダイオド(発光ダイオド);はっこうダイオード(発光ダイオード), hakkou daiodo ( hakkou daiodo ); hakkou daio-do ( hakkou daio-do )] (n) light emitting diode; LED [Add to Longdo]
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]
微生物分解[びせいぶつぶんかい, biseibutsubunkai] (n) biodegradation [Add to Longdo]
百合の樹;百合の木;百合樹;百合木[ゆりのき;ユリノキ, yurinoki ; yurinoki] (n) (uk) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube [Add to Longdo]
光二极管[guāng èr jí guǎn, ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] light emitting diode; LED [Add to Longdo]
激光二极管[jī guāng èr jí guǎn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] laser diode [Add to Longdo]
生物降解[shēng wù jiàng jiě, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˇ, ] biodegradation [Add to Longdo]
发光二极管[fā guāng èr jí guǎn, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] light-emitting diode; LED [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイオード[だいおーど, daio-do] diode [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
レーザダイオード[れーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED [Add to Longdo]
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[き, ki] ZEIT, PERIODE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top