Search result for

ihrer

(11 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ihrer-, *ihrer*
German-Thai: Longdo Dictionary
ihrerของเขาผู้หญิง
Ihrer1) ของคุณ(เอกพจน์), ของพวกคุณ(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น Ihrer alten Hose
Ihrer2) ของคุณ(เอกพจน์), ของพวกคุณ(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น Ihrer alten Hose
Ihrer3) ของคุณ(เอกพจน์), ของพวกคุณ(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น Ihrer alten Hosen, Ihrer alten Häuser, Ihrer alten Tische
ihrer1) ของหล่อน(เอกพจน์), ของพวกเขา(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศหญิงเอกพจน์และเพศใดๆ พหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น ihrer alten Schule
ihrer2) ของหล่อน(เอกพจน์), ของพวกเขา(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศหญิงเอกพจน์และเพศใดๆ พหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น ihrer alten Schule
ihrer3) ของหล่อน(เอกพจน์), ของพวกเขา(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศหญิงเอกพจน์และเพศใดๆ พหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น ihrer alten Hosen, ihrer alten Häuser, ihrer alten Tische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ihrerhers [Add to Longdo]
ihrerseitson her part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ihrer [iːrər]
     hers
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ihrer [iːrər]
     you
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top