Search result for

hongrés

(2 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hongrés-, *hongrés*, hongré
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hongrés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hongrés*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崇仁[Chóng rén, ㄔㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] Chongren county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #84,490 [Add to Longdo]
崇仁县[Chóng rén xiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Chongren county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #96,180 [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hongr és ( EH1 S)

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
hangars, hangers, honkers, hungers, hangs, honks, honers, honors, Hung's, honk's, hungry, Ingres, hangar's, hanger's, henge's, honker's, honkies, honorees, hunger's, Congress, Honduras, Hungary's, congress, Honor's, honor's, honorers, Huang's, Hungary, hankers, honky's, hunkers, hanks, hunks, Hank's, Ingra's, hank's, hunk's, Honiara's, honorer's, Henri's, Henry's, Honoria's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Honigs, Gongs, Holgers, Hungers, Hängers, Hanges, Homers, Hangs, Songs, Hondas, Honig, Gong, Hangar, hing, Holger, Hunger, Hänger, Homer, Honda, Hänge, Hang, Song, Bongo, Kongo, sonor

Similar FRENCH words suggested by aspell:
hongra, hongras, hongres, hongrés, hongre, hongré, hongrai, hongrais, hongrer

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top