หรือคุณหมายถึง harißa?
Search result for

harissa

(40 entries)
(0.0856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harissa-, *harissa*
Possible hiragana form: はりっさ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา harissa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *harissa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Suzi with the tuna.Die Suzis mit den Thunfischdosen, dazwischen das HarissaLe coup de sirocco (1979)
Don't put the Suzi with the tins of harissa.Die Suzis kommen nicht zu den Harissadosen. Le coup de sirocco (1979)
mustard... harissa...Harissa ... Senf ... Harissa ... Carne (1991)
Want hot sauce?Mit HarissaDobermann (1997)
No hot sauce, mustard.- Kein Harissa, ich nehme Senf. Dobermann (1997)
- Easy on the harissa.Nicht zu viel HarissaThe Secret of the Grain (2007)
Grilled flank steak with red chard, currants and homemade harissa.Gegrilltes Flankensteak mit rotem Mangold, Korinthen und hausgemachtem HarissaDucks and Tigers (2009)
Are you happy, Charissa?Zufrieden, CharissaThe A-Team (2010)
Charissa, where are you hiding?Charissa, wo versteckst du dich? The A-Team (2010)
Lieutenant Charissa Sosa, DCIS.Lieutenant Charissa Sosa, DCIS. The A-Team (2010)
Charissa Sosa...Charissa Sosa... The A-Team (2010)
Charissa Sosa...Charissa Sosa... The A-Team (2010)
Charissa.CharissaThe A-Team (2010)
Charissa, come on.Charissa, komm schon. The A-Team (2010)
Charissa's tumor is eccentric.Charissas Tumor ist exzentrisch. Put Me in, Coach (2011)
The Harissa, what do you think, paste it into the sauce or separately?Das Harissa, was meinst du, einfach in die Soße oder separat? What's in a Name? (2012)
Listen to him! He thinks the harissa's ketchup.Hast du gehört, er hat Harissa mit Ketchup verwechselt! Mohamed Dubois (2013)
- And I'm Charissa Thompson.- Ich bin Charissa Thompson. Beast Nation (2017)
That's right, Charissa, and our top eight competitors are stoked to be moving on to Level 2.Das stimmt, Charissa, und die ersten acht Kandidaten freuen sich, aufzusteigen. Beast Nation (2017)
I am Charissa Thompson.Hier Charissa Thompson. Going for Gold (2017)
- That's right, Charissa.- Genau, CharissaGoing for Gold (2017)
Hello, everyone, I'm Charissa Thompson, and welcome to Ultimate Beastmaster.Hallo, ich bin Charissa Thompson. Willkommen beim Ultimate Beastmaster. The Beast Evolves (2017)
I am Charissa Thompson, and we are about to see 12 competitors summon up all the courage they can muster and enter the jaws of the Beast.Hallo, ich bin Charissa Thompson, und wir werden sehen, wie 12 Bewerber all ihren Mut aufbringen und den Rachen des Beasts betreten. The Legend vs the Beast (2017)
This is gonna be quite the match-up, Charissa.Das wird ein spannendes Duell, CharissaThe Legend vs the Beast (2017)
- I'm Charissa Thompson.- Ich bin Charissa Thompson. The Battle of Wills (2017)
And I'm Charissa Thompson.Und ich Charissa Thompson. Beauty Meets Beast (2017)
Charissa, he's gotta successfully swing himself over to the third hanging bar to get the 40 points.Charissa, er schwingt sich erfolgreich selbst hinüber zum dritten Balken, um die 40 Punkte zu bekommen. Beauty Meets Beast (2017)
Hello, everyone, I am Charissa Thompson.Hallo, ich bin Charissa Thompson. Beast Mode (2017)
You didn't have to say that, Charissa, but I'm so glad you did.Du hättest das nicht sagen brauchen, Charissa, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Beast Mode (2017)
This is gonna be a great match-up, Charissa.Das wird ein super Duell, CharissaBeast Mode (2017)
And I am Charissa Thompson.Und ich bin Charissa Thompson. Brother Vs. Brother (2017)
Charissa, it sounds like the hosts from Brazil are a little upset right now.Charissa, klingt so, als seien die brasilianischen Moderatoren unglücklich. Brother Vs. Brother (2017)
Charissa, it's about to get a lot tougher in Level 2.Charissa, auf Level 2 wird es schwerer. Brother Vs. Brother (2017)
Charissa, it is obvious you've never seen me at an all-you-can-eat buffet.Charissa, du hast mich wohl noch nie an einem All-You-Can-Eat-Buffet gesehen. The Last Call (2017)
Charissa, your boyfriend is taking a beating.Charissa, dein Freund bekommt ordentlich was ab. The Last Call (2017)
Level 3 separates the men from the boys, Charissa.Level 3 ist etwas für Männer, nicht für Jungs, CharissaThe Last Call (2017)
Charissa, you could cut the tension with a knife!Charissa, die Spannung ist unerträglich! The Last Call (2017)
- Hello, everyone, I'm Charissa Thompson.Hi, ich bin Charissa Thompson. Und ich bin Terry Crews. Season One Finale (2017)
The Beast is still undefeated, Charissa, and he'll still be waiting for his next challenger. Whoo!Das Beast ist noch ungeschlagen, Charissa, und es wartet noch auf seinen nächsten Herausforderer. Season One Finale (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARISSA    K AA0 R IY1 S AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top