ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gruseln

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gruseln-, *gruseln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gruseln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gruseln*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we've got some science fiction for you, some sci-fi something to send the shivers up your spine send the creepy crawlies down your lager and limes.Und nun etwas Science-Fiction für Sie, ein wenig Sci-Fi... etwas, das Ihnen kalte Schauer den Rücken hinunter jagt... und Ihnen vor lauter Gruseln die Milch im Eimer gerinnen lässt. You're No Fun Anymore (1969)
He cries because he doesn't like 'em, he's aghast, horrified by them.Er heult, weil er sie nicht mag. Sie erschrecken... sie gruseln ihn. Rapture (1979)
Don't try to impress your friend with nonsense like that.Oder versuchen Sie nur, Ihren Freund das Gruseln zu lehren? Scarecrow (1988)
You want someone out of the house. I want to get someone out of your house.Ihr wollt Leute aus eurem Haus gruseln, ich auch. Beetlejuice (1988)
Well, everybody loves a good scare, Tim.Wir gruseln uns alle gerne, Tim. Haunting of Taylor House (1992)
But it gives you the creeps, this place.Aber an diesem Ort überkommt einen das nackte GruselnHercule Poirot's Christmas (1994)
They get the hell scared out of 'em.Sie gruseln sich, wenn sie rauskommen. Humbug (1995)
You got a right to know if they're creeps.Du hast ein Recht zu wissen, ob sie zum Gruseln sind. There's Something About Mary (1998)
You are one scary son of a gun.Du bistja echt zum GruselnBlast from the Past (1999)
Oh, nothing like a good whodunit.- Oh, wie schön, etwas zum GruselnWhere's Poppa (1999)
The pictures... spook me out.Die Bilder gruseln mich. Small Time Crooks (2000)
- Are you scared yet?- Gruseln Sie sich schon? Love and War and Snow (2000)
- Are you scared yet?- Gruseln Sie sich jetzt? Love and War and Snow (2000)
Are you scared yet?Gruseln Sie sich jetzt? Love and War and Snow (2000)
You could go with his valet. He'd give you a fright.Du könntest mit seinem Diener gehen, der würde dich gruselnGosford Park (2001)
Oh come on now, you don't think you're going all Miss Cleo on me is going to scare me off that easily now, do you?Oh, komm, du glaubst doch nicht, dass du mich mit der Wahrsagernummer rausgruseln kannst, oder? Latter Days (2003)
I will continue to be horrified by that story all day long.Diese Story wird mich noch den ganzen Tag gruselnThe Domino Effect (2003)
Uh, you know, stay scared.Gruseln Sie sich weiter! 1408 (2007)
- Stay scared. - Thank you.Gruseln Sie sich weiter. 1408 (2007)
Even babies know that's creepy.Selbst Babys gruseln sich davor. The Baby Show (2007)
The photos you have been asked to look at, and the horror of the strange creature you saw dancing with me on the tape- this thing with its long appendages and large flat face, that maybe looks likeIhnen wurden Videos gezeigt, um Sie zu erschrecken. Sie sollten sich gruseln. Doch Sie sahen ein eigenartiges Kind, das mit seinem liebenden Vater getanzt hat. InAlienable (2007)
You want to see real scary though?Willst du dich mal richtig gruseln? Dann gehen wir in den Keller. Deadgirl (2008)
Dread...Sich gruselnBeyond (2010)
"Why don't we start doing scary music?""Wollen wir es mal mit Musik zum Gruseln probieren?" God Bless Ozzy Osbourne (2011)
"How weird that people go to movies to get scared."Komisch, dass die Leute ins Kino gehen, um sich zu gruselnGod Bless Ozzy Osbourne (2011)
Heart-in-a-box is starting to creep me out.Das Herz-in-der-Box fängt an mich zu gruselnHeart-Shaped Box (2011)
Awful.Zum GruselnThe Forger (2012)
Really awful.Echt voll zum GruselnThe Forger (2012)
I would swear that she was just here before and she was really creepy.Jess, ich schwöre bei Gott, dass sie gerade hier war, vor dem Bett stand und zum Gruseln aussah. Devil Seed (2012)
You're freaking me out!Was? Ich fange schon an, mich zu gruselnBlue Christmas (2012)
Welcome to Fright Night.Willkommen zur Gruselnacht. On Thin Ice (2013)
Do you enjoy being frightened?Gruseln Sie sich gern? They Capture the Heat (2014)
- Who's up for a spook?Wer möchte sich gruseln? - Los, Myrtle. Not Well at All (2015)
Asian babies creep me out, but, unlike Mister Imposter here,Asiatische Babys gruseln mich. Bound in Flesh (2015)
Maybe it'd be scary back at them.Und sie gruselnKung Fu Panda 3 (2016)
This was supposed to be a fun night. A couple of laughs, maybe a scare or two.Das sollte ein unterhaltsamer Abend sein, zum Lachen und ein bisschen zum GruselnMostly Ghostly: One Night in Doom House (2016)
I wonder what spooked them.Ich frag mich, wovor sie sich gruselnLego Scooby-Doo! Blowout Beach Bash (2017)
- Come on up. I wanna scare the Cabinet.- Kommen Sie und gruseln Sie sich im Kabinett. Duck Soup (1933)
I think you will find it properly terrifying... but like the other plays of our series, it is more than mere entertainment.Ich denke, Sie werden sich gruseln. doch wie die anderen Stücke auch, bietet dieses viel mehr als nur Unterhaltung. Breakdown (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top