Search result for

graviert

(51 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graviert-, *graviert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา graviert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *graviert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But they've got the man's initials on them.Aber sie sind graviertThe Valediction (1980)
I've had this one engraved.In diesem ist was eingraviertAnnie (1982)
The statement inscribed in the US Post Office:Der Satz, der beim US Post Office eingraviert ist: Diner (1982)
Four digits engraved in four bracelets, that's...Dazu kommen Zahlen, die auf 4 verschiedenen Armbändern eingraviert worden sind. The Troops & Troop-ettes (1982)
All four bracelets have been made on different locations.Die Armbänder wurden an verschiedenen Orten graviert, um die Zusammensetzung... des Codes zu schützen. The Troops & Troop-ettes (1982)
The secret code of the computer was engraved in your bracelets.- Der Geheimcode des Computers... war auf euren Armbändern eingraviertThe Troops & Troop-ettes (1982)
See what's written on the back?- Siehst du, was hinten eingraviert ist? Scarface (1983)
His name chiselled with the three Sepharim: The numbers, letters and sounds.seinen Namen mit den drei Sefarims eingraviert, also mit Zahlen, Buchstaben und Klängen. The Children of Israel (1984)
It looks like there's a date on it...Es sieht so aus, als wäre etwas eingraviertOpera (1987)
Ohh... I even had your name engraved--- Ich habe deinen Namen eingraviert13 O'Clock (1989)
Please note the bullet hole, and engraved name.Achten Sie auf das Einschussloch und den gravierten Namen. Eye of Death (1989)
Each one contains a lock of hair of the person in the part from behind and the respective name carved in the ivory.Auf jeder Rückseite ist eine Locke des Porträtierten, und sein Name wurde in das Elfenbein eingraviertDouble Sin (1990)
You can't take it back.- Dein Name ist eingraviertLife on the Fast Lane (1990)
It has initial " B.P. "Es ist BP eingraviertThe Double Clue (1991)
It's Moe.EingraviertHomer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
I think there's something written here, but it's hard to make out.Es sieht so aus, aIs wär hier was eingraviert, aber es ist ziemlich schwer zu lesen. Aladdin (1992)
I think one of the most misguided promises we ever made was inscribed on the Statue of Liberty.Zu den falschesten Versprechen, die wir jemals gegeben haben, gehören die, die in die Freiheitsstatue eingraviert sind. Chaplin (1992)
I sell novelty pens imprinted with the message of your choice.Ich verkaufe gravierte Kugelschreiber. White Sands (1992)
- with my tag bustin' all out that motherfucker.Mit meinem Tag eingraviertFresh (1994)
Each pen is engraved with the wordsAuf jedem Stift ist Folgendes eingraviertFascination (1994)
Like it's been tooled or etched.Als ob es eingraviert wurde. Duane Barry (1994)
Sir, these symbols were carved after the helmet was forged, so this isn't just a warrior's helmet,Die Symbole wurden nach dem Schmieden eingraviert. Also ist es nicht nur ein Helm. Lostland (1995)
I don't think my ancestor got around to carving the directions.Meine Ahnen gravierten den Weg nicht hinein. Lostland (1995)
It's engraved, too. Check it out.Und da ist auch was eingraviertThe One with the Prom Video (1996)
So your ring is at the jeweler's being engraved.Also dein Ring ist beim Juwelier und wird graviertSwear to God, This Time We're Not Kidding (1996)
It's a name engraved in the leather, or stamped into the leather.In das Leder ist ein Name eingraviert oder geprägt. Kaddish (1997)
It looks like a P and a B.Da sind Initialen eingraviert. Es sieht nach einem P und einem B aus. The Bone Collector (1999)
They already carved in the 19, so unless I die by the end of the year, I'm screwed!Die haben die 19 schon eingraviert. Also, wenn ich nicht vor 2000 abdanke, bin ich geliefert! Train Wreck (1999)
Based on the four distinct alien languages inscribed on a wall,... ..we concluded it was a meeting place for the four races.Da an der Wand vier außerirdische Sprachen eingraviert waren,... ..muß es ein Treffpunkt dieser vier Spezies gewesen sein. The Fifth Race (1998)
I didn't give you anything. Besides my condoms are engraved with my portrait and covered with fur.In meine Kondome wird mein Portrait eingraviert2001: A Space Travesty (2000)
Coz here we have an engraved girls name.Wir müssen den Besitzer finden! Zwei Mal. Denn da ist ein Frauenname eingraviertDetector (2000)
So if you are that cute girl and know the engraved name, please call me, Ronny.Ich bin sicher, es ist ein süßes Mädel. Wenn du das Mädchen mit eingraviertem Namen bist, ruf an und frag nach Ronny. Detector (2000)
And it's engraved.- Und ein Name ist auch eingraviertDetector (2000)
It's etched into our genetic code.Er ist in unseren genetischen Code eingraviert411 on the DL (2000)
Encoded in its ancient ceramic grooves are the words Jesus spake... when he raised Lazarus from the dead.In sie sind die Worte eingraviert, die Jesus sprach, als er Lazarus von den Toten erweckte. Hollywood A.D. (2000)
There must be something you can do. I'm a minor.Wenn das Wort "sexy" eingraviert ist, kommt's echt an. Sadie, Sadie (2001)
I understand. FLETCHER: Pre-Cogs declare a killer, and their name is embedded in wood.(Fletcher) Die Namen des Opfers und des Mörders werden in Holz graviertMinority Report (2002)
It looks like it's etched into the wood.Als wär es ins Holz eingraviertThe Ring (2002)
Engraved golf balls.Gravierte Golfbälle. Marry-Go-Round (2002)
You want 'Revelations' engraved in gold and angels trumpeting down from heaven.Du willst Offenbarungen, in Gold graviert, und Engel, die vom Himmel herunterposaunen. Latter Days (2003)
There were words engraved on his sword.In dieses Schwert war etwas eingraviertSword in the Moon (2003)
Oh, and there was a name etched inside the box.An der Innenseite des Behälters war ein Name eingraviertRemnants (2003)
Negative. All I know is it's gold, the size of a quarter and has the sun and some spooky mumbo-jumbo carved into it.Nein, ich weiß nur, dass es golden ist, die Größe eines Euros hat... die Sonne und noch was Abgefahrenes eingraviert sind. The Cautionary Tale of Numero Cinco (2003)
Has my name on it.Mein Name ist sogar eingraviertUnleashed (2003)
See that symbol carved into the handle?Siehst du das Symbol, das hier eingraviert ist? The Power of Three Blondes (2003)
They've got this design of dolphins and our names engraved in Sanskrit.Da sind diese Delfine drauf... und unsere Namen sind in Sanskrit eingraviertSideways (2004)
There was a name etched inside the box.Im Behälter war ein Name eingraviertFull Disclosure (2004)
So the Emperor tried to kill everyone around him... to keep the secret of the meteorite.Auf dem außerirdischen Stein war eine Schrift eingraviert, die dem Kaiser Unglück prophezeite. Der Kaiser ließ alle in seiner Nähe töten, um das Geheimnis des Meteoriten zu bewahren. The Myth (2005)
It was a gold locket... ... with the initials E. C.B. engraved on it.Ein goldenes Amulett... mit den Initialen E.C.B. eingraviertThe Exorcism of Emily Rose (2005)
And long after we're gone, love remains, burned into our memories.Und lange nachdem wir gestorben sind, bleibt die Liebe, eingraviert in unsere Erinnerung. Love Is in the Air (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingraviertengraved [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top