หรือคุณหมายถึง graün?
Search result for

grauen

(7 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grauen-, *grauen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauen {n} (vor)horror (of) [Add to Longdo]
grauenhaft; scheußlich {adj}atrocious [Add to Longdo]
grauenhaft; scheußlich {adv}atrociously [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}grim [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying [Add to Longdo]
grauenvoll; grausam; gräulich; greulich [alt] {adj} | grauenvoller | am grauenvollstenhorrid | more horrid | most horrid [Add to Longdo]
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top