หรือคุณหมายถึง graün?
Search result for

grauen

(14 entries)
(1.9309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grauen-, *grauen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grauen*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entsetzlich; grauenhaft; erschütternd {adj}harrowing [Add to Longdo]
ergrauen | ergrauend | ergrauend | ergraut | ergraut | ergrauteto turn grey | graying | turning grey | grays | turns grey | turned grey [Add to Longdo]
grauenhaft; scheußlich {adj}atrocious [Add to Longdo]
grauenhaft; scheußlich {adv}atrociously [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}grim [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying [Add to Longdo]
grauenvoll; grausam; gräulich; greulich [alt] {adj} | grauenvoller | am grauenvollstenhorrid | more horrid | most horrid [Add to Longdo]
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]
Darüber lasse ich mir keine grauen Haare wachsen.I don't trouble my head about that. [Add to Longdo]
Ich lasse mir über das keine grauen Haare wachsen.I'm not losing any sleep over that. [Add to Longdo]
Grauen {n} (vor)horror (of) [Add to Longdo]
Morgengrauen {n}dawn; crack of dawn; daybreak [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐怖[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top