Search result for

grast

(58 entries)
(0.1468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grast-, *grast*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grast มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grast*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filgrastimฟิลแกรสทิม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They disappeared!Wir sind über 3 Stunden geritten, haben alles abgegrast, aber... Winnetou: The Red Gentleman (1964)
Any of those reserve animals start nibbling in our fields they'll find the price of a meal very high, huh, Prince?Wenn eins der Tiere aus dem Schutzgebiet auf unseren Feldern grast, werden sie dafür teuer bezahlen, was, Prince? The Killer Dog (1966)
Since then his grazing pattern has been erratic.Seitdem hat er mal hier und mal da gegrastWall of Flames: Part 1 (1966)
You'll be glad to know there's a herd of elephant grazing in the Malahati area.Sie hören sicher gerne, dass eine Elefanten- herde in der Gegend von Malahati grastJudy and the Baby Elephant (1967)
No strawberries, Bonus.Wir haben alles abgegrastAsterix (1967)
The motorcycle does she made me not give to take me to my lover.Es grast noch auf der Weide. Nein, es ist viel lebhafter und schneller als ein Pferd. The Girl on a Motorcycle (1968)
Thou shalt not house with me.Grast, wo Ihr wollt, Ihr sollt bei mir nicht hausen. Romeo and Juliet (1968)
Fold and fill with cheese.Und überall im Tal grast euer Vieh. They Call Me Trinity (1970)
The Comanches have taken what they wanted, so this place is safe as any.- Die Comanchen haben alles abgegrastRed Sun (1971)
It is like a huge bull grazing here and there in the pasture of the universe.Sie ist wie ein Riesenbulle, der hier und da in den Weiden des Universums grastOne of Our Planets Is Missing (1973)
Irving Grastner.Irving Grastner. Night Moves (1975)
Married Irving Grastner in '49.Heiratete '49 Irving Grastner. Night Moves (1975)
Grastner countersued on grounds of adultery, naming, among others, Thomas R. Iverson.Gegenklage Grastners: Ehebruch mit Thomas Iverson und anderen. Night Moves (1975)
Grastner died in '64. His will expressly excluded Arlene Iverson.Grastner starb '64, sein Testament schließt Arlene Iverson aus. Night Moves (1975)
I'm looking for Delly Grastner.Ich suche Delly Grastner. Night Moves (1975)
One of those she cheated on Grastner with.- Jene, mit denen sie Grastner betrog. Night Moves (1975)
Delly Grastner.- Delly Grastner. Night Moves (1975)
I've searched the whole city for any kind of evidence but I'm sure young Ardenghi is involved.Ich hab die ganze Stadt nach irgendeinem Indiz abgegrast aber ich bin sicher, dass der junge Ardenghi was damit zu tun hat. Like Rabid Dogs (1976)
Tether your stallion next to my mare: your bay will be glad to graze by my grey.Zu Ortlindes Stute stell deinen Hengst Mit meiner Grauen grast gern dein Brauner! Die Walküre (1980)
Grastled Fallusson invented so much fiction about himself, the Directory cannot vouch for any version of his biography.Grastled Fallusson hat so viele Märchen über sich selbst erzählt, dass das Verzeichnis keine Gewähr für Angaben übernimmt. The Falls (1980)
It could take days to check it out all by yourself, Michael.Es dauert Tage, bis du die Städte abgegrast hast, Michael. Knight of a Thousand Devils (1986)
These two Krishnas have been working the airport... for a couple of months.Die zwei Krishnas haben den Flughafen abgegrastMiami Blues (1990)
One time I rid around the city, man, and I searched for a box of 12 dozen blue Trojans, ribbed, with the receptacle end, lubricated with the garden-fresh scent.Einmal habe ich die Stadt abgegrast nach einer 12er-Packung Trojans, gerippt, mit Reservoir, befeuchtet, mit Gartenfrischeduft. Mo' Better Blues (1990)
"You are standing on a smooth, green carpet of grass.Sie stehen auf einem weichen, grünen Grasteppich. Episode #2.3 (1990)
For six seasons and two Pro Bowls he grazed on the tasty green turf of the end zone... until one fateful Sunday in November... when the Gazelle was stopped in his tracks... by a big cat named Wayne Shashefski.Sechs Sommer lang graste er auf dem grünen Rasen der Endzone... bis zu jenem schicksalhaften Tag im November, als die Gazelle... von Wayne Schechevsky, der fetten Katze, gestoppt wurde... Saturdays of Thunder (1991)
Are you still there? Just a minute uncle, wait for me.Du grast ja noch immer an der gleichen Stelle. The Bandit (1996)
The sweet smell of hay as the zebra grazed.Der süße Duft des Heus, wenn das Zebra graste. No Place Like Home (1996)
I bet Kristina and I hit at least 30 Greek restaurants today.Kristina und ich haben heute bestimmt 30 Griechenrestaurants abgegrastLife is All You Get (1997)
"A million years before man..." "they grazed the vast and empty plains..."Eine Million Jahre vor unserer Zeit grasten sie auf weiten, leeren Prärien. The Horse Whisperer (1998)
Just grass cloth, maybe, or....Vielleicht Grastapete oder... Bust-Out (2000)
- I think we've covered everything. GUNN:- Wir haben so weit alles abgegrastBenediction (2002)
He's grazing, I think.Ich glaube, die grastKopps (2003)
Here we see a zebra, grazing in a meadow and other flora in the region.Hier sehen wir ein Zebra, das auf einer Wiese grast, sowie andere Flora der Region. Nighthawks (2003)
Been there, done that.Ich hab das Thema abgegrastL'ex-femme de ma vie (2004)
It'll be picked clean in no time.Das wird alles bald abgegrast sein. Dreams and Schemes (2005)
Sam, we dug around there for a week. We came up with nothing.Wir haben dort eine Woche lang alles abgegrast und nichts gefunden. Wendigo (2005)
Daniel silvers,prostate cancer, needs filgrastim,two-week supply.Daniel Silvers, Prostatakrebs. Er braucht einen 2-Wochen-Vorrat an Filgrastim. Whac-A-Mole (2006)
We've shaken all the trees, we've looked under every rock, we've searched every...Na ja, wir haben alles abgegrast, alles durchforstet, das ganze Feld... Ocean's Thirteen (2007)
Filgrastim shots. Those are growth hormones, am I correct?Filgrastim-Injektionen, das sind Wachstumshormone. My Sister's Keeper (2009)
Gainsbourg, Nougaro and Aznavour have used up all the good themes.Gainsbourg, Nougaro, Aznavour haben alle Themen abgegrastIncognito (2009)
I'll call my weed guy.Ich werde meinen Grastypen anrufen. Sniff Sniff Gang Bang (2010)
He's out of his mind on pot scones given to him by your poet friends!Er hat den Verstand verloren, wegen Grasteegebäck, die er von deinen Dichterfreunden bekommen hat! A Man, a Plan or Thank You, Jimmy Carter (2010)
A good horse won't graze in old pasture.Seht Ihr, Herr, ein gutes Pferd grast nicht auf einer alten Weide. The Lost Bladesman (2011)
There was a white horse grazing nearby.Ein weißes Pferd graste in der Nähe. The Outrage (2011)
The last four days we've covered China, India, Vietnam Ethiopia.In den letzten vier Tagen haben wir China, Indien, Vietnam und Äthiopien abgegrastThe Apparition (2012)
God, so you were here a long time ago.Hey, haben zu deiner Zeit die Saurier hier noch gegrastLiberal Arts (2012)
They still find lots to eat on these plots.Die Wiese ist noch nicht abgegrastHiver nomade (2012)
Grazing away happily, I should think.Sie grast fröhlich vor sich hin, denke ich. The Revengers (2012)
He spent three months searching the entire New England countryside for the most beautiful spot, and when he found it, he took her back there.Er hat drei Monate lang ganz New England nach dem schönsten Plätzchen abgegrastThe Big Wedding (2013)
- We looked everywhere, but that the beast is hiding here- Wir haben alles abgegrast, aber dass sich das Vieh ausgerechnet bei dir versteckt? Ostwind (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRASTY    G R AE1 S T IY0
PENDERGRAST    P EH1 N D ER0 G R AH0 S T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grasnarbe {f}; Grasteppich {m} | Grasnarben {pl}sward | swards [Add to Longdo]
abgrasen; abweiden; grasen; weiden | abgrasend; abweidend | abgegrast | er/sie/es grast; er/sie/es grast abto graze | grazing | grazed | he/she/it grazes [Add to Longdo]
grasen; äsen; weiden | grasend | grast | grasteto browse | browsing | browses | browsed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  grast [grast]
     browses; grazes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top