ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gourde

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gourde-, *gourde*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gourde มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gourde*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jacques Lagourde?Jacques Lagourde zum Ehemann? Last Chance Saloon (2004)
You must be Mr. Taugourdeau?Sie sind Herr Taugourdeau, richtig? The Measure of a Man (2015)
Thank you very much, Mr. Taugourdeau.Vielen Dank, Herr Taugourdeau. The Measure of a Man (2015)
Henri, please bring the Gourdet necklace.Henri, bringen Sie bitte das Gourdet-Kollier. Desire (1936)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
น้ำเต้า[n.] (nāmtao = namtao) EN: Bottle Gourd   FR: gourde [f] ; calebasse [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gourd \Gourd\, Gourde \Gourde\ n. [Sp. gordo large.]
   A silver dollar; -- so called in Cuba, Haiti, etc.
   --Simmonds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gourde
   n 1: the basic unit of money in Haiti

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top