Search result for

gestimmte

(50 entries)
(0.1241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gestimmte-, *gestimmte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gestimmte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gestimmte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the enemy, they would think of me as sort of a mild-mannered man.Aber der Feind würde mich für einen freundlich gestimmten Herrn halten. The Furlough (1980)
Romance, with a touch of exotism fresh and good.Glühende Romantik, von einer leicht exotisch gestimmten Duftnote durchsetzt, sehr erfrischend und sinnlich prickelnd. The Party (1980)
It's like a finely-tuned instrument.Es ist wie ein gestimmtes Instrument. Young Sherlock Holmes (1985)
Bad luck to kill an Indian in a religious frame of mind!Es bringt Unglück, einen religiös gestimmten Indianer zu töten! Wild Bill (1995)
It featured papered walls, comfortable furniture, polished spittoons, and a piano that was actually in tune.Es gab dort Tapeten, bequeme Möbel, glänzende Spucknäpfe und ein gestimmtes Klavier. Wild Bill (1995)
Notice Tim's flame-resistant parka and color-coordinated insulated gloves.Achtet auf Tims feuerfesten Parka mit den farblich abgestimmten isolierten Handschuhen. 'Twas the Flight Before Christmas (1995)
You must function as one perfectly-tuned unit.Sie müssen eine perfekt abgestimmte Einheit bilden. Learning Curve (1995)
Here's to the finely-tuned athlete on the verge of greatness.Auf den feingestimmten Athleten, kurz vor seinem Höhepunkt. Tin Cup (1996)
I want to assure the public that there is a coordinated effort by Warden Glynn's staff, the local police department and state troopers to locate and apprehend these criminals.Ich möchte der Bevölkerung versichern, das abgestimmte Bemühungen von Direktor Glynn's Personal, dem örtlichen Polizei Department und der Bundespolizei unternommen werden, um diese Kriminellen aufzuspüren und zu fassen. The Bill of Wrongs (2000)
I have a very carefully delineated lifestyle.Ich führe ein sorgfältig abgestimmtes Leben. The Banger Sisters (2002)
Each item has to be used at a specific time and place to accomplish whatever I needed to get done.Jedes Teil hat eine auf Zeit und Ort abgestimmte Aufgabe, um das zu erreichen, was immer ich erreichen wollte. Paycheck (2003)
The best clocks have jewel movements, cogs that fit, that cooperate by design.Die besten Uhren haben perfekt aufeinander abgestimmte Rädchen. The Incredibles (2004)
I'd like to teach a style suited to each child's character and body shape.Mir schwebt vor, einen auf Charakter und Körperform des Kindes abgestimmten Stil zu unterrichten. Love and Honor (2006)
I am a finely tuned machine.Ich bin eine gut abgestimmte Maschine. Kinda Like Necrophilia (2007)
The... would... without... of... the... and...Die Schmuggelware, die Sie hier sehen... wäre nicht beschlagnahmt worden, ohne die abgestimmten Bestrebungen... der Federal Investigations Agency, der städtischen Polizei... und der DEA. Till We Meet Again (2008)
A choreographed move from the Hurl Scouts. Has to be from Razor's playbook.Dieser abgestimmte Move muss aus Razors Playbook stammen. Whip It (2009)
"a big thumbs-up to henri st. pierre "who proves you don't need all ten fingers "to pluck a lady's heartstrings like a well-tunedEin großes Daumen hoch für Henri St. Pierre, der beweißt dass man nicht alle zehn Finger braucht um der Frauen innerste Gefühle zu pflücken wie ein gut abgestimmtes sexy Cembalo. Acafellas (2009)
Okay, please examine your personalized menus.Okay, überprüft bitte eure individuell abgestimmten Menüs. Acafellas (2009)
The high-pitched lie-- every man's tell.Die hoch-gestimmte Lüge. Jedes Mannes Verrat. Don't Do Me Like That (2009)
Tuned bayonets.Gestimmten Bajonetten. The Zazzy Substitution (2010)
So, the software Takes the frequency of your voice, And it matches it to the key of the song,Also die Software nimmt die Frequenz deiner Stimme, und passt es an die Melodie des Liedes an, und nutzt dann eine Fourier-Transformation, um die Tonlagen zu korregieren, und sendet die gestimmte Audio raus an die Lautsprecher der Bar. The Studio Job (2010)
But then there is the non-stressed attuned, non-distracted attention of the parent that every child needs that very often children don't get.Auf der anderen Seite gibt es die stressfreie, abgestimmte, unabgelenkte Aufmerksamkeit der Eltern, die jedes Kind braucht, die Kinder aber sehr oft nicht bekommen. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Mild-mannered second secretary of the Saudi embassy.Freundlich-gestimmter Zweitminister der saudischen Botschaft. Wir sehen ihn hier, wie er vor drei Tagen zur Arbeit ging. Representative Brody (2011)
This whole place is finely tuned machine for separating suckers from their money.Dieser ganze Ort ist eine fein abgestimmte Maschine, um Trottel von ihrem Geld zu trennen. Viva Mars Vegas (2012)
[PIANO PLAYING DISCORDANTLY](UNGESTIMMTES KLAVIER ERTÖNT) The Conjuring (2013)
[PIANO PLAYS DISCORDANTLY](UNGESTIMMTES KLAVIER SPIELT) The Conjuring (2013)
When you ran the trials, you gave Olivia controlled doses over an extended period.Als du die Versuche durchgeführt hast, hast du Olivia abgestimmte Dosen über einen verlängerten Zeitraum verabreicht. Liberty (2013)
So, Rachel, it turns out you're not the mild-mannered housewife I thought you were.Es stellt sich also heraus, Rachel, dass du nicht die freundlich gestimmte Hausfrau bist, für die ich dich gehalten habe. The Stand (2013)
It's a coordinated campaign by everyone at Slugline.Es ist eine abgestimmte Pressekampagne von Slugline. Chapter 13 (2013)
All black nail polish an attitue an a finely tune compass for the wrong guy.die Nägel schwarz lackiert und ein Verhalten am Leib und einen genau abgestimmten Riecher für den falschen Kerl. Born in the U.S.A. (2013)
During the therapy, I became attuned to the kind of questions that Hayden was asking.Während der Therapie wurden mir einige abgestimmte Fragen von Hayden gestellt. The Perfect Mark (2013)
These are medications that can only coexist in a delicate balance.Das sind Medikamente, die nur in abgestimmter Dosis zusammen eingenommen werden dürfen. Ancient History (2013)
You'll note the carefully curated selection of sizes, densities, color.Beachte die sorgsam abgestimmte Auswahl an Größen, Dichten und Farben. Epic (2013)
A tuned-UP machine!Eine fein abgestimmte Maschine! Torrente 5 (2014)
Mild-mannered pet trainer by day, hot-tempered Nigerian spy by night.Freundlich gestimmte Tiertrainerin am Tag, heißblütiger, nigerianischer Spion bei Nacht. And the New Lease on Life (2014)
- the mild-mannered professor. - Stop.- der freundlich gestimmte Lehrer. Episode #1.10 (2014)
They used the brains of murderers and reverse-engineered from there fine-tuned a three-phase activation process.Sie verwendeten die Gehirne von Massenmördern, und rekonstruierten daraus einen genau abgestimmten 3-Phasen Aktivierungsprozess. Dr. Linus Creel (No. 82) (2014)
You will feel it along with him, like tinnitus or two speakers badly aligned.Du wirst sie und die seine hören. Wie Ohrensausen... oder zwei schlecht abgestimmte Lautsprecher. Intruders (2015)
Unlike your good-tempered friends here.Im Gegensatz zu deinen gutgestimmten Freunden hier. Sins of the Past (2015)
But stay here. You know, you'll have two men living with you, one's practically a Greek god, who's turned his body into a finely-tuned weapon, and, of course, Major.Weißt du, dann hast du zwei Männer, die bei dir wohnen, einen, der praktisch aussieht wie ein griechischer Gott, der seinen Körper in eine fein abgestimmte Waffe verwandelt hat, und dann natürlich Major. Physician, Heal Thy Selfie (2016)
I have created a finely tuned system to manage such a large Pack.Ich habe ein fein abgestimmtes System entwickelt, um ein so großes Rudel zu verwalten. On the Brink (2016)
Our group was a finely tuned machine comprised of top scientific minds.Unsere Gruppe war eine fein abgestimmte Maschine, bestehend aus wissenschaftlichen Spitzen-Köpfen. The Stiff in the Cliff (2016)
This little make-over has momentarily lifted me out of my grief spiral, but... this whole pageant... trying to act like everything's normal just feels...Was tust du hier? Ich unterstütze meine liebste Lady of the Lake. Ich dachte, sie braucht eine farblich abgestimmte Verabredung. Village of the Damned (2016)
Martin had always been the upbeat one.Martin war immer der positiv GestimmteAmerican Missionaries, Philippines (2016)
´Are you young, chic shapely and no prude? Easy money. Room 308´"Vogelfreund sucht für lange Spaziergänge auf dem Land gleichgestimmte Seele. Lured (1947)
´Bird lover wants long walks in country with pretty young lady and soul partner At four."Vogelfreund sucht für lange Spaziergänge auf dem Land gleichgestimmte Seele. Lured (1947)
Don´t tell me you want a soul mate?- Jetzt erzähl mir bloß nicht, dass du eine gleichgestimmte Seele suchst. Lured (1947)
I suggest you have this piano repaired. When I sit down to an instrument, I like to have it in tune.Ich setze mich nicht gern an ungestimmte Musikinstrumente. Mary Poppins (1964)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filter {m} | Filter {pl} | abgestimmter Filter | aktiver Filter | digitaler Filter | Filter mit Stegfilter | filters | tuned filter | active filter | digital filter | filter with centre bar [Add to Longdo]
Schwingkreis {m} [electr.] | abgestimmter Schwingkreisresonant circuit | tuned circuit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top