Search result for

gespielt

(67 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gespielt-, *gespielt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gespielt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gespielt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Game day.Heute wird gespieltWe Are Marshall (2006)
Well played.Gut gespieltThree Queens (2014)
I never played this before.Ich hab das noch nie gespieltThe Wanderers (1979)
This is a casino.Hier wird gespielt. Macht euch dünn! Ha! Knockabout (1979)
What happened?Was wird hier gespieltCaligula (1979)
The Polecats, until now, have been playing like they had their head in the clouds:Bis vorhin haben die Polecats gespielt als wären sie mit den Gedanken woanders. Spaceball (1980)
I mean, come on now, guys, I've been a real good sport about this whole thing.Ich habe bislang mitgespielt und ihr könnt euch nicht beschweren. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
You sure you've never played this game?Du hast das Spiel sicher noch nie gespieltThe Return of Starbuck (1980)
Miss Hamilton, would you like to see what this is all about?Miss Hamilton, möchten sie sehen, was in dieser Stadt hier gespielt wird? The Super Scouts: Part 2 (1980)
So, they were playing with matches?Haben sie mit Streichhölzern gespieltThe Super Scouts: Part 2 (1980)
There's no gambling on Walton's Mountain.Hier auf Walton's Mountain wird nicht gespieltThe Prodigals (1980)
She'll think that I was playing, and I was just watching.Ich hab nicht gespielt, ich hab nur zugesehen. The Prodigals (1980)
There's no gambling on Walton's Mountain.Hier auf Walton's Mountain wird nicht gespieltThe Prodigals (1980)
Yeah, and tell your grandma that you was out here shooting craps and your Uncle John too.Und verrät deiner Großmutter, dass wir hier gespielt haben, und deinem Onkel John auch. The Prodigals (1980)
Yeah, he made it and he played it during the time of Tippecanoe and Tyler too.Ja, er hat sie während der Zeit von Tippecanoe und Tyler gemacht und gespieltThe Remembrance (1980)
Following the processional, there will be a musical selection "Virginia, We Love Thee" which I have prevailed upon myself to render.Nach dem Einmarsch werden Auszüge aus "Virginia, We Love Thee" gespielt, die ich persönlich vortragen werde. The Valediction (1980)
They were gambling and let Tong Qianjin got awaySie haben gespielt und Tong Qianjin entkommen lassen. Two Champions of Death (1980)
I definitely heard, and it wasn't some allure, the sound of a reed-pipe on the neighborhood lawn.Ich hab's gehört und nochmals überprüft. Jemand hat im Wald bereits Flöte gespieltMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Full of astonishment I look back on our lives... on our former reality and think it was all a dream. It was a game. Lord knows what the hell we were doing.Ich sehe mit Erstaunen zurück auf unser Leben... unsere frühere Wirklichkeit zurück und denke, wir haben geträumt... gespielt, oder was zum Teufel wir getan haben. From the Life of the Marionettes (1980)
- Tell me the truth! - You did Frankenstein?Sag die Wahrheit, du hast den Frankenstein gespieltThe Taming of the Scoundrel (1980)
- Come here!Den hab ich ihr vorgespieltThe Taming of the Scoundrel (1980)
You're the only one that was ever good to us... singing Elmore James tunes and blowing the harp for us down here.Du bist der Einzige, der je gut zu uns war ... hast Elmore-James-Songs gesungen und Mundharmonika für uns gespieltThe Blues Brothers (1980)
Who here at this table can honestly say... that they played any finer or felt any better than they did... when they were with the Blues Brothers?Wer an diesem Tisch kann ehrlich behaupten ... dass er je besser gespielt oder mehr Spaß gehabt hat, als in der Zeit ... mit den Blues Brothers? The Blues Brothers (1980)
What did Mr. Webb shoot this morning?Wie hat Herr Webb heute morgen denn gespieltCaddyshack (1980)
The next step's even more important and that's getting people to play it but right now what you and me have to worry about is you making the best doggone record you can, it all depends on that.Der nächste Schritt ist noch wichtiger, und zwar, sie muss gespielt werden, aber worum wir uns jetzt kümmern müssen, ist, die verflixte Platte muss so gut werden wie nur möglich. Davon hängt alles ab. Coal Miner's Daughter (1980)
- I got it and I played it and it just sorta laid right there.- Hab ich gespielt, war aber nicht so der Renner. Coal Miner's Daughter (1980)
You played it?Sie haben sie gespieltCoal Miner's Daughter (1980)
If you're on the charts you'll get played.Gespielt wird, wer in den Charts ist. Coal Miner's Daughter (1980)
Grégoire Lecomte, you wrote, directed and acted in your own movie.Sie haben das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle gespieltThe Umbrella Coup (1980)
Used to be able to play stickball on these streets.Früher wurde auf den Straßen Ball gespieltCruising (1980)
I considered myself lucky to play here but if I must lower my pants... to prove I´m not a Jew...Ich hätte so gern ein Stück in einem richtigen Theater gespielt. Wenn man die Hose fallen lassen muss, um bleiben zu dürfen. The Last Metro (1980)
First came a furniture auction in the house of a musician outside Nice, where Felix recognised a repetitious tune being played on a broken piano.Das erste Mal bei einer Möbelauktion im Haus eines Musikers in Nizza, wo er eine Melodie vernahm, die auf einem kaputten Klavier gespielt wurde. The Falls (1980)
- Were you going to go ahead with it?- Hättest du denn weitergespieltFriday the 13th (1980)
I want to hear if the flute is played tonight.Ich möchte hören, ob die Flöte heute Abend gespielt wird. Kagemusha (1980)
The man we saw from the mountain was his double?Der Mann, den wir vom Berg aus sahen, hat nur Shingens Rolle gespieltKagemusha (1980)
You went to school with Princess Anne, played hockey with her, all that.Du warst mit Prinzessin Anne in der Schule, hast Hockey mit ihr gespielt, all das eben. The Long Good Friday (1980)
I forgot I was like this,... ..that I can't control what my hands are doing.Dass wir früher miteinander gespielt haben. Ich habe völlig vergessen... dass ich meine eigenen Hände nicht unter Kontrolle habe. The Night of the Hunted (1980)
I see this case as being extremely straightforward a crime of passion!Hören Sie, Madame. Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie sich alles abgespielt hat. Ein Verbrechen im Affekt begangen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Now I know what I've been faking all these years.Jetzt weiß ich, was ich all die Jahre vorgespielt habe. Private Benjamin (1980)
Some people aren't that lucky. Like the one that Marlon Brando played in On the Waterfront. an up-and-comer who's now a down-and-outer.Manche haben nicht so viel Glück, wie der Typ, den Brando in Die Faust im Nacken gespielt hat, einer, der am Ende ist. Raging Bull (1980)
I don't suppose they said anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970.Ich vermute, man hat Ihnen in Denver nicht erzählt, was sich hier im Winter ´70 abgespielt hat? The Shining (1980)
What's all this for?Was wird hier gespieltThe Medal (1980)
You know the lava tube as well as I. We played there as children.Du kennst die Lavaröhre so gut wie ich. Als Kinder haben wir da gespieltWhen Time Ran Out... (1980)
They must have been playing with one of my mines.Sie müssen an meinen Minen rumgespielt haben. ffolkes (1980)
He took up cards and played with the people.Nun, hat er Karten genommen, und gespielt mit den Leuten. Die Strafe beginnt (1980)
We were playing, and were happy.Wir haben gespielt und waren glücklich. The Mystery of the Third Planet (1981)
["BLUE MOON" PLAYING ON PIANO]("BLUE MOON" WIRD AUF DEM KLAVIER GESPIELTThe Heartache (1981)
Boy, your father and I, we used to play a lot of pool.Mensch, euer Vater und ich haben eine Menge Billard gespieltThe Indiscretion (1981)
--and we'd play for hours and hours.Und wir haben stundenlang gespieltThe Indiscretion (1981)
Before I was your age, I was running the bingo game in the midway.Schon als junges Ding habe ich Bingo auf dem Jahrmarkt gespieltThe Pearls (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andeuten; anspielen (auf) | andeutend; anspielend | angedeutet; angespieltto hint (at) | hinting | hinted [Add to Longdo]
andeuten; anpielen | andeutend; anpielend | angedeutet; angespieltto insinuate | insinuating | insinuated [Add to Longdo]
anspielen (auf) | anspielend | angespieltto allude (to) | alluding | alluded [Add to Longdo]
ausgespielt; beendetefinished [Add to Longdo]
bei der Arbeit gut aufeinander eingespielt seinto work together as a good team [Add to Longdo]
eine eingespielte Gruppea good team [Add to Longdo]
nicht gespieltunplayed [Add to Longdo]
gespielttoyed [Add to Longdo]
gespielttrifled [Add to Longdo]
herumalbern; herumtollen; spielen | herumalbernd; herumtollend; spielend | herumgealbert; herumgetollt; gespieltto fool about | fooling about | fooled about [Add to Longdo]
spielen | spielend | gespielt | er/sie spielt | ich/er/sie spielte | er/sie hat/hatte gespielt | Ball spielen | Karten spielento play; to gamble | playing | played | he/she plays | I/he/she played | he/she has/had played | to play ball | to play at cards [Add to Longdo]
verharmlosen; herunterspielen | verharmlosend; herunterspielend | verharmlost; heruntergespieltto play down | playing | played down [Add to Longdo]
vorgespieltplayed to [Add to Longdo]
Ich hatte einem Trumpf ausgespielt.I played my trump card. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gespielt [gəʃpiːlt]
     played; toyed; trifled
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top