Search result for

gelebt

(57 entries)
(1.7154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelebt-, *gelebt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelebt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelebt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've lived too long, Tiberius, I hate my life.Ich habe schon zu lange gelebt. Ich hasse mein Leben. Caligula (1979)
You must really have your head up there in the clouds.Sie haben wohl hinter dem Mond gelebtGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I have lived my whole life practically in this valley, just like most everybody else in this room.Ich habe mein ganzes Leben im Tal gelebt, wie jeder in diesem Raum. Space Croppers (1980)
Well, I used to live in the museums in New York.Ich habe in den Museen von New York praktisch gelebtThe Idol (1980)
And if we've been lucky enough to share it with friends then when the time comes to die we know we've lived fully and are ready for the next great adventure.Und wenn wir das Glück haben, es mit Freunden zu teilen, dann wissen wir auf dem Sterbebett, dass wir in vollen Zügen gelebt haben, und sind für das nächste Abenteuer bereit. The Idol (1980)
He took us up to the chimney where Rome Walton and Rebecca Lee used to live.Er brachte uns zum Kamin, wo Rome Walton und Rebecca Lee gelebt haben. The Remembrance (1980)
I had lived in a communal apartment, too.Ich habe lange genug in einem Wohnheim gelebtMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
You've led a perfectly honest sort of life, and what d'ya got to show for it, just a couple of hairs on your head.Du hast ja gesund gelebt. Aber sieh dir das Resultat an. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Did you live in one of those grass huts?Haben Sie dort in so einer Grashütte gelebtTom Horn (1980)
They used to live here, just like you.Die haben mal hier gelebt, genau wie ihr. The Blues Brothers (1980)
- You're getting settled in then?- Haben Sie sich schon eingelebtThe Changeling (1980)
It was your way of life until you walked away from it.Sie haben bisher auch so gelebtHopscotch (1980)
Just think of the life we have led... up until today.Denk doch nur daran, wie wir all die Jahre gelebt haben. Nightmare City (1980)
I've lived only for this day.Ich habe nur noch für diesen Moment gelebtPatrick Still Lives (1980)
I lived under my father's shadow too.Ich habe auch im Schatten meines Vaters gelebtWhen Time Ran Out... (1980)
She spent a whole year living with a tribe in the interior.Sie hat nämlich fast ein Jahr bei den Eingeborenen gelebtHell of the Living Dead (1980)
Sure looks like it was a big shot who used to live in this house, yeah.Schlecht gelebt haben die Leute hier jedenfalls nicht. Hell of the Living Dead (1980)
True, but I also lived with Ida in this joint.Schon, ... aber in dieser Bude hier, ... da hab ich auch mit der Ida gelebtEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
I lived with Lina here too. With Lina, and...Und mit der Lina hab ich hier auch gelebt, mit der Lina, also ... Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
She's really settled in with me, and she's a decent little woman.Die hat sich so schön eingelebt bei mir die Cilly, und ist ein anständiges Weibsstück. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Cilly's settled down so well with me."Nee, die Cilly, die hat sich so gut bei mir eingelebtEine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Well, I like the way you've lived living in the hills, not having to go to school.Mir gefällt es, wie du gelebt hast, da oben in den Bergen, musstest nicht zur Schule gehen. The Hostage (1981)
He died as he lived, whirling around in a funnel.Er ist gestorben, wie er gelebt hat, als Wirbelwind in einer Holztonne. The Pearls (1981)
Generations of living on the mountain yoked us to the rhythm of the land a touchstone to the strength each of us carries within ourselves.Die Generationen, die vor uns auf dem Berg gelebt hatten, unterwarfen uns dem Rhythmus des Landes, ein Maßstab für die Stärke, die jeder von uns in sich trägt. The Revel (1981)
But up to now I've lived all my life in Seriphos.Aber bis jetzt habe ich mein Leben lang in Seriphos gelebtClash of the Titans (1981)
How'd you get by?Wovon habt ihr gelebtMan of Iron (1981)
I may not have been born a king, or lived like a king, but I can die like a king.Ich bin nicht als König geboren und habe nicht als König gelebt, aber sterben kann ich wie ein König. History of the World: Part I (1981)
But ever since he died, despite the children I feel I've lived for nothing.Und wir taten es auch. Aber seit seinem Tod, weil ich keine Kinder hatte... war mir, als habe ich umsonst gelebtLady Chatterley's Lover (1981)
I'm sure everything will be fine, once you settle in.Es wird dir gut gefallen, wenn du dich eingelebt hast. Mommie Dearest (1981)
She had been married three more times and she was living with her third husband.Sie war 3-mal verheiratet und hat mit ihrem 3. Mann gelebtRich and Famous (1981)
In the distant solitude of the wood, where l was living quietly and peacefully, what did I do to you?ln ferner Einsamkeit des Waldes, wo still und friedsam ich gelebt, was tat ich dir? Lohengrin (1982)
Yeah, but like Carol said when she found out they killed him, by dying, he accomplished everything he tried to in life.Ja, aber wie Carol sagte, als sie von seinem Tod erfuhr: "Im Tod hat er das erreicht, wofür er gelebt hat." No Big Thing (1982)
That piece of shit hasn't spent one legal day in his life.Das Stück Scheiße hat keinen Tag legal gelebt48 Hrs. (1982)
They will never forgive my affair with you.Sie werden nicht vergessen, dass ich mit dir gelebt hab. Antonieta (1982)
And they never seized the moment, never had a life. "Gather ye rosebuds", Andrew.Sie haben ihr Leben nie gelebt. Also ergreife den Moment, Andrew. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
We lived in ports all over the world...Wir haben in allen Häfen der Welt gelebt... An Officer and a Gentleman (1982)
Man, I spent six years living right on top of the raunchiest whorehouse in the PI.Mann, ich hab sechs Jahre lang im obersten Stockwerk des lausigsten Hurenhauses der Philippinen gelebtAn Officer and a Gentleman (1982)
Maybe they hadn't lived fully yet... or they'd lived a long time, but they still wanted more life.Oder sie hatten nicht genug gelebt, oder hatten lange gelebt, aber sie wollten noch länger leben. Poltergeist (1982)
My whole life's been directed towards this title.Mein ganzes Leben hab ich für diesen Titel gelebtRocky III (1982)
I think once we get settled in there we can... drive over to Richmond... get a good phonograph and buy some records.Wenn wir uns dort eingelebt haben, können wir nach Richmond fahren, uns einen Plattenspieler und einige Platten kaufen. Sophie's Choice (1982)
What do you mean "get settled in there?"Was meinst du mit "eingelebt haben"? Sophie's Choice (1982)
We've shared the same bed.Wir haben zusammengelebtYol (1982)
- The human race used to live like that for thousands of years!So hat die Menschheit gelebt. Jahrtausendelang. Výprava do minula (1983)
Alfred, it doesn't seem as if anyone has lived here for... - quite some time. - [Coughs]Es sieht so aus, als hätte hier seit langer Zeit niemand gelebtSteele in Circulation (1983)
You see, sometimes I think that maybe I really lived once before during the War of the Roses.Manchmal denke ich, dass ich vielleicht schon mal während der Rosenkriege gelebt habe. Service Above and Beyond (1983)
The only place I was alive was here, in this house, with you.Ich habe nur hier, nur mit dir, nur in diesem Haus gelebtBez svideteley (1983)
- I have lived long enough!- Ich habe lang genug gelebtThe Dresser (1983)
We are animated by no other desire than to take the works of the greatest poet-dramatist who has ever lived to every corner of our beloved island!Kein anderer Wunsch treibt uns an... als der, die Werke des größten Poeten und Dramatikers... der je gelebt hat... in jeden Winkel unserer geliebten Insel zu tragen! The Dresser (1983)
That went on for a year.Ich habe ein Jahr so gelebtGarçon! (1983)
I've spent the last 1 5 years of my life developing newer and better food additives.Und ich habe 15 Jahre fast nur für meinen Beruf gelebtVacation (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auseinander leben; auseinanderleben [alt] | auseinander lebend; auseinanderlebend [alt] | auseinander gelebt; auseinandergelebt [alt]to drift apart | drifting apart | drifted apart [Add to Longdo]
fortgelebtlived on [Add to Longdo]
leben | lebend | gelebt | du lebst | er lebt | lebte | getrennt leben | in den Tag hinein leben | in Saus und Braus lebento live | living | lived | you live | he lives | lived | to live apart | to live for the moment | to live on the fat of the land [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]
zusammen leben; zusammenleben | zusammen lebend; zusammenlebend | zusammengelebtto live together | living together | lived together [Add to Longdo]
Er hat die längste Zeit gelebt.His race is run. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gelebt [gəleːpt]
     lived
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top