ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuir

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuir-, *fuir*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
โกยอ้าว[v. exp.] (kōi āo) FR: fuir
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away   FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām rapphitchøp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility   FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
ลี้ภัย[v. exp.] (lī phai) EN: flee from a disaster   FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
หนี[X] (nī) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun   FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィルム(P);フイルム(P)[, firumu (P); fuirumu (P)] (n) film; (P) [Add to Longdo]
斑入り[ふいり, fuiri] (n,adj-no) variegated; spotted [Add to Longdo]
斑入海豹[ふいりあざらし;フイリアザラシ, fuiriazarashi ; fuiriazarashi] (n) (uk) (See 輪紋海豹) ringed seal (Pusa hispida) [Add to Longdo]
比律賓[ふぃりっぴん;フィリピン;フイリピン, firippin ; firipin ; fuiripin] (n) (uk) Philippines [Add to Longdo]
不入り[ふいり, fuiri] (n) (ant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  fuir /fɥiʀ/ 
   1. flee; run away
   2. leak

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top