หรือคุณหมายถึง freün?
Search result for

freuen

(80 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freuen-, *freuen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freuen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freuen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Glad we could help.- Wir freuen uns, wenn wir helfen können. The Incredible Kung Fu Master (1979)
But they wont be the ones who laugh last, cuz they end up the ones that get smacked.Doch sie freuen sich zu früh, denn man legt sie übers Knie. The Incredible Kung Fu Master (1979)
- No, no.- Sie würde sich wirklich freuenDon't Go in the House (1979)
Sit for a moment and let me enjoy your presence.Ich will mich an deiner Gegenwart erfreuenDon't Go Near the Park (1979)
I think a lot of people would be interested in hearing about him again.Ich glaube viele freuen sich wieder von ihm zu hören. Spaceball (1980)
But we're delighted to have with us their very colorful and famous coach, Billy Eheres:Wir freuen uns ihren bekannten und berühmten Coach, Billy Eheres, zu begrüßen. Spaceball (1980)
- They're looking forward to meeting you.- Sie freuen sich alle auf dich. The Furlough (1980)
Serena and Elizabeth ought to be happy. They were rooting for a baby girl.Serena und Elizabeth werden sich über ein Mädchen freuenThe Idol (1980)
Why, sister, I thought having the dance would make you very happy.Aber Schwesterherz, ich dachte, du würdest dich darüber freuenThe Inspiration (1980)
Wait till Daddy sees this!Daddy wird sich freuenThe Inspiration (1980)
Surely, sister, you're not too tired to enjoy the dancing and music.Aber du wirst dich doch wohl noch ein wenig an Musik und Tanz erfreuenThe Inspiration (1980)
Just sit back and enjoy.Man muss sich nur zurücklehnen und sich freuenThe Last Straw (1980)
And Serena and Jeffrey and I are proud to accept.Und Serena, Jeffrey und ich freuen uns, Ja sagen zu können. The Travelling Man (1980)
She'd like that.Das würde sie freuenThe Unthinkable (1980)
- No, Pa would be glad to have you come.- Nein, er würde sich freuenThe Unthinkable (1980)
Jim-Bob will be glad.Jim-Bob wird sich freuenThe Valediction (1980)
You'll welcome an opportunity to work on something else.Und Sie freuen sich doch, wenn Sie sich mal mit etwas anderem beschäftigen können, hm? Big Brother (1980)
It does cause profound resentment if those at the top continue to enjoy the comforts, the conveniences, they with draw from those below them, not to mention the deeply damaging publicity...Es führt, so nehme ich an, zu gewissen Ressentiments, wenn die da oben sich weiter des Komforts und der Annehmlichkeiten erfreuen, die sie den Untergebenen entziehen. Ganz zu schweigen von der sicher nicht positiven Publicity. The Economy Drive (1980)
But I cannot say that I should rejoice if it were your intention to become my stepmother.Dennoch würde ich mich nicht darüber freuen, wenn Ihr meine Stiefmutter würdet. The Miser (1980)
But I'm back and you should be glad.Ich bin da, du solltest dich freuen, ja? The Conductor (1980)
He'll have to get down to it.Er muss sich aber freuenThe Conductor (1980)
Don't worry about that for now.Du mußt dich freuenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
I'm sure the girls would like some company.Die Mädchen würden sich sicher über Gesellschaft freuenAmerican Gigolo (1980)
- Wait till your mom finds out.- Deine Mutter wird sich freuenThe Lady Banker (1980)
We're glad to be here tonight.Wir freuen uns, heute hier zu sein. The Blues Brothers (1980)
We're so glad to see so many lovely people here tonight.Wir freuen uns, heute Abend so viele nette Leute hier zu haben. The Blues Brothers (1980)
They make the children happy but they don't get paid.Sie erfreuen die Kinder, aber sie werden nicht bezahlt. Bronco Billy (1980)
We got the rest of the night and the rest of our lives to enjoy each other.Wir haben die ganze Nacht und den Rest unseres Leben, um uns zu erfreuenBronco Billy (1980)
We are happy to say she is here tonight to sing for you.Wir freuen uns, sie heute Abend hier begrüßen zu können. Coal Miner's Daughter (1980)
Hey, c'mon, you oughta be happy. I'm tickled.Du solltest dich freuen - ich bin ganz weg. Coal Miner's Daughter (1980)
People from the Free zone will be happy...Die in der freien Zone werden sich freuenThe Last Metro (1980)
I hope you get the role.Die Rolle ist schön. Ich würde mich sehr für dich freuenThe Last Metro (1980)
We give good seats to those who pan us... and we turn down genuine fans.Die, die uns fertig machen, haben die besten Plätze. Denen, die sich freuen, verweigern wir vier Plätze. The Last Metro (1980)
She´ll appreciate it.Das wird sie freuenThe Last Metro (1980)
I should want to see her.Dass ich mich freuen sollte. Dressed to Kill (1980)
Who was the lucky recipient?"Und welcher Glückliche konnte sich über Besuch freuen?" The Elephant Man (1980)
Frankly, Mr Thorson, I'd be tickled pink.Das würde mich wahnsinnig freuen, Mister. The Hunter (1980)
You'll see how happy he'll be to see you.Er wird sich freuen, dich zu sehen. The Hunter (1980)
You look unhappyUnd das wir uns hier begegnen, scheint dich überhaupt nicht zu freuenMing jian (1980)
And it would make your papa very happy.Dein Papa würde sich freuenLittle Lord Fauntleroy (1980)
And many will be happy that you've made the journey safely.Wir freuen uns. Kommen Sie zur Sache! Little Lord Fauntleroy (1980)
Everybody's sure glad to see you, grandpa.Alle freuen sich, dich zu sehen. Little Lord Fauntleroy (1980)
We're looking forward to this this deal of yours, Harold, with the Yanks, the legitimisation of your corporation.Wir freuen uns auf deinen Deal mit den Yankees, Harold. Die Legitimation deiner Firma. The Long Good Friday (1980)
It'd cheer them to know how many men we have out combing' those hills.Es wird ihre Seelen erfreuen, das zu hören. Es wird sie erfreuen, wie viele Männer die Hügel durchkämmen. The Long Riders (1980)
It's not important to her and it makes me happy.Aber ja. Für sie ist es ein Klacks. Ich bin froh, dich zu erfreuenLoulou (1980)
Yale will be thrilled.Da wird Yale sich aber freuenPrivate Benjamin (1980)
I'll show my mother, she'll go crazy!Ich werde es Mutter zeigen. Sie wird sich freuenPrivate Benjamin (1980)
Come and see them, they'll die!Komm mit. Sie werden sich freuenPrivate Benjamin (1980)
They'll be so thrilled we saw you.Es wird sie freuen, dass wir dich getroffen haben. Private Benjamin (1980)
Nick is a three-sport letterman and president of the Key Club.- Blödsinn. Wir freuen uns, Ihnen ein gleichermaßen hübsches wie auch tüchtiges Paar präsentieren zu können, denen wir weiterhin viel Erfolg wünschen. Prom Night (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk {n}; Präsent {n} | Geschenke {pl} | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
großen Zuspruch haben; großen Zuspruch finden; sich großen Zuspruchs erfreuento be very popular; to enjoy popularity [Add to Longdo]
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing [Add to Longdo]
bitten; erfreuen; Freude machen; gefallen; gefällig seinto please [Add to Longdo]
sich erfreuen; sich entzücken (an) | erfreuend; entzückend | erfreut; entzückt | erfreut; entzückt | erfreute; entzückteto delight (in) | delighting | delighted | delights | delighted [Add to Longdo]
jdn. erfreuento give sb. delight [Add to Longdo]
erfreuen | erfreuend | erfreut | erfreuteto gladden | gladdening | gladdened | gladdened [Add to Longdo]
erfreuen | erfreuendto gratify | gratifying [Add to Longdo]
erfreuen; ergötzen | erfreuend; ergötzend | erfreut; ergötzt | erfreut | erfreuteto regale | regaling | regaled | regales | regaled [Add to Longdo]
erfreuend; entzückend {adv}delightfully [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuend | gefreut | du freust dich | er/sie freut sich | ich/er/sie freute mich/sich | wir freuten uns | er/sie hat/hatte sich gefreut | sich über etw. freuen | sich für jdn. freuento be glad; to be pleased | being glad; being pleased | been glad; been pleased | you are glad; [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuendto rejoice | rejoicing [Add to Longdo]
sich freuen aufto look forward to [Add to Longdo]
sich (insgeheim) freuen (über)to chuckle (at; over) [Add to Longdo]
sich hämisch freuen; mit Schadenfreude sagento gloat [Add to Longdo]
genießen | genießend | genossen | er/sie genießt | ich/er/sie genoss (genoß [alt]) | er/sie hat/hatte genossen | ich/er/sie genösse | etw. in vollen Zügen genießen | das Leben genießen; sich seines Lebens freuento enjoy | enjoying | enjoyed | he/she enjoys | I/he/she enjoyed | he/she has/had enjoyed | I/he/she would enjoy | to enjoy sth. to the full | to enjoy life [Add to Longdo]
Es würde mich sehr freuen ...I would be delighted to ... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] sich_freuen [Add to Longdo]
[えつ, etsu] SICH_FREUEN [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] sich_freuen_ueber, sich_freuen [Add to Longdo]
[けい, kei] SICH FREUEN, GRATULIEREN [Add to Longdo]
楽しむ[たのしむ, tanoshimu] sich_freuen, geniessen [Add to Longdo]
浮かれる[うかれる, ukareru] sich_erfreuen, sich_amuesieren [Add to Longdo]
狂喜[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  freuen [frɔiən]
     be glad
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top