หรือคุณหมายถึง freün?
Search result for

freuen

(30 entries)
(0.1163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freuen-, *freuen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freuen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freuen*)
German-Thai: Longdo Dictionary
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk {n}; Präsent {n} | Geschenke {pl} | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
großen Zuspruch haben; großen Zuspruch finden; sich großen Zuspruchs erfreuento be very popular; to enjoy popularity [Add to Longdo]
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing [Add to Longdo]
bitten; erfreuen; Freude machen; gefallen; gefällig seinto please [Add to Longdo]
sich erfreuen; sich entzücken (an) | erfreuend; entzückend | erfreut; entzückt | erfreut; entzückt | erfreute; entzückteto delight (in) | delighting | delighted | delights | delighted [Add to Longdo]
jdn. erfreuento give sb. delight [Add to Longdo]
erfreuen | erfreuend | erfreut | erfreuteto gladden | gladdening | gladdened | gladdened [Add to Longdo]
erfreuen | erfreuendto gratify | gratifying [Add to Longdo]
erfreuen; ergötzen | erfreuend; ergötzend | erfreut; ergötzt | erfreut | erfreuteto regale | regaling | regaled | regales | regaled [Add to Longdo]
erfreuend; entzückend {adv}delightfully [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuend | gefreut | du freust dich | er/sie freut sich | ich/er/sie freute mich/sich | wir freuten uns | er/sie hat/hatte sich gefreut | sich über etw. freuen | sich für jdn. freuento be glad; to be pleased | being glad; being pleased | been glad; been pleased | you are glad; [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuendto rejoice | rejoicing [Add to Longdo]
sich freuen aufto look forward to [Add to Longdo]
sich (insgeheim) freuen (über)to chuckle (at; over) [Add to Longdo]
sich hämisch freuen; mit Schadenfreude sagento gloat [Add to Longdo]
genießen | genießend | genossen | er/sie genießt | ich/er/sie genoss (genoß [alt]) | er/sie hat/hatte genossen | ich/er/sie genösse | etw. in vollen Zügen genießen | das Leben genießen; sich seines Lebens freuento enjoy | enjoying | enjoyed | he/she enjoys | I/he/she enjoyed | he/she has/had enjoyed | I/he/she would enjoy | to enjoy sth. to the full | to enjoy life [Add to Longdo]
Es würde mich sehr freuen ...I would be delighted to ... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] sich_freuen [Add to Longdo]
[えつ, etsu] SICH_FREUEN [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] sich_freuen_ueber, sich_freuen [Add to Longdo]
[けい, kei] SICH FREUEN, GRATULIEREN [Add to Longdo]
楽しむ[たのしむ, tanoshimu] sich_freuen, geniessen [Add to Longdo]
浮かれる[うかれる, ukareru] sich_erfreuen, sich_amuesieren [Add to Longdo]
狂喜[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  freuen [frɔiən]
     be glad
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top