Search result for

faxen

(54 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faxen-, *faxen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา faxen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *faxen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need a suspect, not a clown.Ich brauche einen Verdächtigen und keinen Faxenmacher. Inspector Maigret (1958)
You're expensive, but very funny.Ich hab dir doch schon immer gesagt, lass deine FaxenThe Sound of Music (1965)
Don't move or you're dead.Keine Faxen, sonst töt ich dich. La lune avec les dents (1967)
Don't act the goat.Mach keine FaxenKes (1969)
I know when a chap's cut my hair- and when he hasn't, so will you please stop fooling around- and get on with it?Hören Sie endlich auf mit den Faxen und machen Sie schon. Ja. Ja, mache ich, Sir. The Ant, an Introduction (1969)
Play it straight down the line. Okay?Machen Sie keine Faxen, verstanden? Dirty Harry (1971)
You start screwing around the kids start dying.Wenn ihr Faxen macht bringe ich die Kinder um! Dirty Harry (1971)
We're tired of your crap!Wir sind eure Faxen satt. Es reicht. Coup pour coup (1972)
- Come on, let's go.- Mach keine FaxenSuper Fly (1972)
Who said you could do that?Hast du dir in den Kopf gesetzt, Faxen zu machen? The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
Right there.Keine Faxen, Jungs. The Year of the Locusts (1972)
The fax is coming in.Sie faxen ihn gerade rüber. Shinkansen daibakuha (1975)
Hold still, Mytyl, will you? Quit squirming around.Halt doch still, Mitil, genug mit den Faxen, ich sage es dir im Guten. The Blue Bird (1976)
I understand!Laß die FaxenHow to Get Dad Into Reform School (1978)
What are you thinking?Ich hab die Faxen dicke! Loulou (1980)
Don't play me the fool!Laß die FaxenThe Road Warrior (1981)
So, just to be sure, I requested a wire photo.Deshalb habe ich ihn gebeten, ein Foto zu faxenLicense to Steele (1982)
I'm beginning to get fed up.Ich hab langsam die Faxen dicke! L'Africain (1983)
Don't try anything funny or the whore loses a kidney.Und keine Faxen, sonst wird die Nutte eine Niere los. Trading Places (1983)
- Tarpon! Don't' be a jerk!Tarpon, lassen Sie die FaxenPolar (1984)
More of your pranks!Fängst du wieder an mit deinen FaxenRan (1985)
Wendy Anne, don't fool around.Lass die Faxen, Wendy Anne. Troll (1986)
Yeah, and you see, the dinner table is the best place in the house to just gab and carry on.Ja, und der Esstisch ist der beste Ort im Haus zum Plaudern und Faxen machen. Normal People (1987)
Don't stall me, fat boy.Mach keine Faxen, Dicker. Coming to America (1988)
In the meanwhile, her office is right back here.Holly wollte nur ein paar Dokumente faxenDie Hard (1988)
Joseph, it's no time for comedy.Jetzt ist keine Zeit für FaxenTanner's Island (1989)
Damn it, Dorinda! This is no time to dick around with an airplane!Hier ist keine Zeit für solche Faxen... mit einem Flugzeug! Always (1989)
From the descriptions, sounds like David Ackerman! - Ackerman? - Yeah!Soll ich es Ihnen noch zufaxenThe Rookie (1990)
If our stockbroker calls, tell him he can fax the information directly to our BMW.Falls unser Börsenmakler anruft: Er soll die Info an unseren BMW faxenMisadventures in Babysitting (1990)
We will fax all pertinent details to you.Wir faxen sie alle relevanten Details zu. Episode #2.2 (1990)
I can call and fax them.Ich kann sie Ihnen faxen lassen. Episode #2.11 (1990)
I just thought you ought to know what your sentimental, goodwill shenanigans cost us yesterday.Sie sollten nur wissen, was uns ihre sentimentalen, gut gemeinten Faxen gestern kosteten. Episode #1.2 (1990)
You do know what shenanigans are, don't you?Sie wissen, was Faxen sind, ja? Episode #1.2 (1990)
Uh, what is "shenanigans?"Was sind FaxenEpisode #1.2 (1990)
FOR A FAST FAX, FAX WITH A FOX."Faxen Sie für ein schnelles Fax mit Fuchs." Danny in Charge (1990)
I won't have my son play the fool for some drunkard's daughter!Ich will nicht, dass mein Sohn Faxen für die Tochter eines Säufers macht. My Mother's Castle (1990)
Don't fuck with me, Lee.Keine Faxen, Lee! Naked Lunch (1991)
I can, uh, fax you what we have on our database.Ich kann dir faxen, was wir in unserer Datenbank haben: Trail of Tears (1991)
Your pratfalls and punchinello antics... aren't necessary here.Ihre StoIperer und Faxen sind hier nicht nötig. Like Father, Like Clown (1991)
But, Barry, Scott's shenanigans have been causing... a lot of distracting chat down our way.Aber, Barry, Scotts Faxen haben zu viel verwirrendem Gerede im Verband geführt. Strictly Ballroom (1992)
Get a fax lD on Kimble to every local hospital.Kimbles Personalien an die Spitäler faxenThe Fugitive (1993)
- Have a sketch faxed to us.- Man kann uns das Bild zufaxenIn the Line of Fire (1993)
Fax me the list as soon as you get them.Faxen Sie mir die Liste. In the Line of Fire (1993)
He will grimace.Er macht nur FaxenThe Fiery Angel (1993)
Call the local field office in Boston of the FBI and get them to fax you the composite the witness did.Rufen Sie das Bostoner Büro des FBI an und bitten Sie sie,... ..Ihnen das Phantombild zu faxen, das die Zeugin erstellt hat. Fire (1993)
Fax it to every local law enforcement agency.Faxen Sie es an jede Polizeistation in der Umgebung. Fire (1993)
I've been waiting on hold for you guys to fax me a composite of an arson suspect.Ich warte darauf, dass Sie mir das Phantombild des Verdächtigen zufaxenFire (1993)
I'm tired of playing with you--Jetzt habe ich die Faxen dick! 3 Ninjas Kick Back (1994)
If you keep being sassy--- Macht nur weiterhin FaxenThe City of Lost Children (1995)
You can fax it to my office.Faxen Sie ihn an mein Büro. 2Shy (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clown {m}; Kasper {m}; Faxenmacher {m} | Clowns {pl}; Kasper {pl}; Faxenmacher {pl}clown | clowns [Add to Longdo]
Faxe {f} | Faxen {pl}prankster | pranksters [Add to Longdo]
Faxe {f}; Grimasse {f} | Faxen {pl}; Grimassen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Faxen /faksən/ 
   grimaces; pranksters

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top