ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faim

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faim-, *faim*
Possible hiragana form: ふぁいん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So forgive me if i don't jump for joy you're working on a plan when you say that may very well faim again.ยกโทษให้ฉันละกันถ้าฉันไม่สนุก ไปกับการที่แกบอกว่ากำลังหาทาง หรือแกกำลังบอกว่าจะออกไปอีกครั้ง Bang and Burn (2007)
- Je Pas Faim.-Je Pas Faim The Manhattan Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: be hungry   FR: avoir faim
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวจังเลย[v. exp.] (hiū jang loēi) FR: avoir terriblement faim
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวข้าว[v.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice   FR: avoir faim
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.)   FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวสุด ๆ[v. exp.] (hiū sut-sut) FR: avoir terriblement faim
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; thirst   FR: faim [f]
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be hungry   FR: saliver ; avoir très faim
อดตาย[v. exp.] (ot tāi) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die   FR: mourir de faim

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  faim /fɛ̃/ 
   hunger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top