ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fahl

F AA1 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahl-, *fahl*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Nurse Fahler.พยาบาลเฟเลอร์คะ Back to Summer (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAHL    F AA1 L
FAHLMAN    F AA1 L M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahlheit {f}lividity [Add to Longdo]
Fahlheit {f}lividness [Add to Longdo]
Fahlheit {f}; Blässe {f}; fahle Farbe {f}sallowness [Add to Longdo]
fahl {adj} | fahler | am fahlstenpale | paler | palest [Add to Longdo]
fahl {adj}pallid; wale [Add to Longdo]
Fahlsegler {m} [ornith.]Pallid Swift (Apus pallidus) [Add to Longdo]
Fahlente {f} [ornith.]Cape Teal [Add to Longdo]
Fahlbauch-Fruchttaube {f} [ornith.]Mountain Imperial Pigeon [Add to Longdo]
Fahltaube {f} [ornith.]Pallid Dove [Add to Longdo]
Fahlkauz {m} [ornith.]Hume's Owl [Add to Longdo]
Fahlschwanzkolibri {m} [ornith.]Buff-tailed Coronet [Add to Longdo]
Fahlbaucheremit {m} [ornith.]Pale-bellied Hermit [Add to Longdo]
Fahlnacken-Glanzvogel {m} [ornith.]Pale-headed Jacamar [Add to Longdo]
Fahlkopfspecht {m} [ornith.]Chestnut Woodpecker [Add to Longdo]
Fahlzwergspecht {m} [ornith.]Tawny Piculet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fahl /faːl/
   livid; sallow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top