Search result for

förmig

(102 entries)
(0.9706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -förmig-, *förmig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา förmig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *förmig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anteo travelled, extolling the virtues of his pioneer language and persuading converts to remedy the defects of their ill-shaped throats.Anteo reiste, pries die Vorzüge seiner Pioniersprache und überredete die Bekehrten, den Defekten ihrer unförmigen Münder abzuhelfen. The Falls (1980)
We asked forensic psychologist Dr Joseph Fuchs what connection there might be between the bell-shaped wounds and the upcoming Liberty Day celebration.Wir fragten Psychologe Dr. Joseph Fuchs, worin der Zusammenhang zwischen der glockenförmigen Wunde und dem Tag der Freiheit bestehen könnte. Blow Out (1981)
Then he cut out their hearts and stuffed them into heart-shaped candy boxes.Er schnitt ihre Herzen heraus und legte sie in herzförmige Pralinenschachteln. My Bloody Valentine (1981)
The intestines will be going through their peristaltic action.Die Gedärme werden sich wellenförmig zusammenziehen. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
A shapeless burning figure moves across the floor, shrieking.Eine brennende, unförmige Gestalt taumelt aus dem Zimmer. Fanny and Alexander (1982)
Our world, our reality, needs to make sense to us, so that we can complain of its monotony with a clear conscience.Die Welt und die Wirklichkeit müssen fassbar sein, so dass wir mit gutem Gewissen klagen können über die Einförmigkeit. Fanny and Alexander (1982)
These people are here to install Mrs. Wright's 16th floor "L" unit.Diese Leute bauen bei Mrs. Wright die L-förmige Bar ein. Recipe for Heavy Bread (1983)
We'll be keeping you informed on this story as it develops."- kleine herzförmige Tätowierung auf der Brust." Breathless (1983)
This is the Undersea Kingdom, four years under construction, at a cost of more than $34 million.Unser Unterwassergebiet hat 34 Millionen Dollar gekostet. Die 4 Tunnel führen strahlenförmig in die Lagune. Jaws 3-D (1983)
Up until now, the pattern of her life has been one of unrelenting sameness, waiting for something different to happen.Bisher entsprach ihr Lebensmuster einer starren Gleichförmigkeit, dem Warten, dass etwas anderes passiert. Twilight Zone: The Movie (1983)
A horse with a star-shaped blaze.Mit sternförmiger Blesse. Steele Your Heart Away (1984)
Yes. There is a circular object near the equator.Ja, es ist ein kreisförmiges Objekt nahe dem Äquator. 2010: The Year We Make Contact (1984)
It is comprised of rectangular objects.Es besteht aus quaderförmigen Objekten. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Days go on and on with no change.Die Tage ziehen gleichförmig vorbei. The Element of Crime (1984)
You know, the place with the heart-shaped tubs?Das mit den herzförmigen Wannen? Year of the Dragon (1985)
I guess we should probably start working out from the plant in concentric circles.Wir sollten kreisförmig um die Fabrik herum damit anfangen. Photo Finish (1986)
... she'sgotoneofthose heart-shaped asses.Sie hat einen herzförmigen Hintern. 9½ Weeks (1986)
There ain't nothing like a heart-shaped ass.Es geht nichts über einen herzförmigen Hintern. 9½ Weeks (1986)
I mean, did you ever have a chick... ... witha heart-shapedass?Hattest du mal eine mit einem herzförmigen Hintern? 9½ Weeks (1986)
"...shaped like a cigar and hovering over the Orange Bowl.""ein zigarrenförmiges Flugobjekt über der Orange Bowl". Missing Hours (1987)
Some days it's spherical, some days it feels like a cube.An manchen Tagen ist er kreisförmig, an anderen fühlt er sich wie ein Würfel an. The Belly of an Architect (1987)
She does have a small strawberry-like birthmark, uh...Sie hat ein kleines erdbeerförmiges Muttermal... Overboard (1987)
Anyway, we're approaching' the wreck and there's this spherical object resting' in the highway.Bill Parker. Also, wir kommen auf das Wrack zu,... ..und da sitzt so ein kugelförmiges Ding auf der Straße. Raising Arizona (1987)
"were marked with star-shaped brands.Die Opfer hatten sternförmige Brandmale. Badge of Honor (1988)
It's that long cylindrical one there.Der lange zylinderförmige da. The Outsiders (1988)
Sonny.Was Staubförmiges zur Stärkung? A Rock and a Hard Place (1988)
How long will it take you to adjust the fire hydrant-shaped hole she put in the passenger side?Und wie lang dauert es, die hydrantenförmige Delle... an der Beifahrerseite zu beseitigen? Im-Po-Dent (1988)
One huge, spiraling setback.Ein riesengroßer, spiralförmiger Rückschlag. We're in the Money (1989)
The secret of the Grail has been safe for a thousand years, and for all that time, the Brotherhood of the Cruciform Sword have been prepared to do anything to keep it safe.Das Geheimnis des Grals war 1000 Jahre lang sicher. Die ganze Zeit war die Bruderschaft des kreuzförmigen Schwertes bereit, alles zu tun, um es zu bewahren. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Note the S-shaped road to the factory for sighting.Ihr könnt sie also nicht verfehlen. Merkt euch diese S-förmige Straße. Memphis Belle (1990)
Do you know of a castle that looks like a hand?Kennst du ein handförmiges Schloss? The NeverEnding Story II: The Next Chapter (1990)
Nice and round.Schön kreisförmigLa Femme Nikita (1990)
Circle around at the mid-guideline to the bottom guideline, and straight up... and down.Kreisförmig von der mittleren Linie runter zur unteren und wieder nach oben... und runter. Stanley & Iris (1990)
On my son's left shoulder is a scar shaped like a cross.Ling Ping Si wirst du an einer Besonderheit erkennen. Er hat an der Schulter eine kreuzförmige Narbe. The Swordsman (1990)
- Cruel, deformed forest dwellers, haughty creatures, spiteful and impudent.- Grausame, unförmige Waldbewohner, überhebliche Kreaturen, dreist und boshaft. Troll 2 (1990)
I'M NOT GOING ALL THE WAY TO GRACELAND TO GET MARRIED IN SOME GUITAR-SHAPED CHAPEL.Ich fahre nicht nach Graceland, um in einer gitarrenförmigen Kirche zu heiraten. Terror in Tanner Town (1990)
IT'S A GUITAR-SHAPED POOL, ALL RIGHT?Es ist ein gitarrenförmiger Pool, klar? Terror in Tanner Town (1990)
- Kind of cigar-shaped?- ZigarrenförmigThe Visitor (1990)
Star-shaped contact entrance wound over the sternum.Sternförmige Eintrittswunde über dem ... Brustbein. The Silence of the Lambs (1991)
- The victim's skin removed, this time in two large diamond-shaped sections above the buttocks.- Diesmal wurden zwei diamantenförmige Hautstücke über dem Gesäß entfernt. The Silence of the Lambs (1991)
After three years I've concluded my first assignment as master of this vessel cataloguing gaseous planetary anomalies in Beta Quadrant.Nach drei Jahren endet mein Einsatz als Captain des Raumschiffes. Wir haben gasförmige Anomalien im Beta-Quadranten erfasst. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
What about our equipment to catalogue gaseous anomalies?Wir haben doch Geräte zur Erfassung gasförmiger Anomalien. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
That's true parabolic shape for super-efficient reflectivity, men.Echt parabelförmig. Wegen des supereffizienten Reflexionsvermögens. Satellite on a Hot Tim's Roof (1991)
Our records state the Powells adopted him and named him Herbert.-Ohringe bei Selma. Selma hat etwas M-förmiges Haar... Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
Got him! Cook?Die herzförmige Pralinenschachtel war Zufall. Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
- Annular convergence, 439.205.- Ringförmige Konvergenz 439,205. Darmok (1991)
Our model is the trapezoid... that guarantees each investor an 800% return... within hours of your initial--Unser trapezförmiges modell garantiert jedem Investor... 800 Prozent Rendite bereits wenige Stunden nach der ersten... I Married Marge (1991)
Today, when I got into work he sent me chocolates in a heart-shaped box.Heute in der Arbeit... ... schickteermirSchokolade in einer herzförmigen Schachtel. Forever Young (1992)
L-buckles givin' you trouble?Probleme mit L-förmigen Schnallen? Scent of a Woman (1992)
And in minutes you have thousands of curly fries.Fertig sind die spiralförmigen Pommes. Abandoned Family (1992)

German-Thai: Longdo Dictionary
punktförmig(adj) ที่มีลักษณะเป็นจุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Bügelklemme {f} (U-förmig)U-clamp terminal [Add to Longdo]
Ecke {f}; keilförmiges Stück; Stück {n}wedge [Add to Longdo]
Einstich {m} [techn.] | schwalbenschwanzförmiger Einstichgroove | dovetailed groove [Add to Longdo]
Gleichförmigkeit {f}; Einförmigkeit {f}uniformity [Add to Longdo]
Gleichförmigkeit {f} | Gleichförmigkeiten {pl}uniformness | uniformities [Add to Longdo]
Gleichheit {f}; Gleichförmigkeit {f}equality [Add to Longdo]
Lappen {m}; lappenförmiges Teil | Lappen {pl}lobe | lobes [Add to Longdo]
Unförmigkeit {f}shapelessness [Add to Longdo]
Ungleichförmigkeitsgrad {m}; Gleichlaufschwankung {f}speed droop [Add to Longdo]
Volute {f} (spiralförmiges Bauornament) [arch.]volute [Add to Longdo]
asymmetrisch; unsymmetrisch; ungleichförmig {adj}asymmetric [Add to Longdo]
baumförmigdendriform [Add to Longdo]
bausteinförmig; modularmodular [Add to Longdo]
beilförmig {adj}hatchet-shaped [Add to Longdo]
bulbär; zwiebelförmig {adj}bulbar [Add to Longdo]
deltaförmig {adj}deltoid [Add to Longdo]
eiförmig {adj} | eiförmige Körperovate; ovoid; oviform | ovoids [Add to Longdo]
einheitlich; gleichförmig; uniform {adj} | einheitlicher | am einheitlichstenuniform | more uniform | most uniform [Add to Longdo]
elliptisch; ellipsenförmig {adj}elliptical [Add to Longdo]
elliptisch; ellipsenförmig {adv}elliptically [Add to Longdo]
etagenförmigin tiers [Add to Longdo]
faserig; fadenförmig {adj} | faseriger | am faserigstenthready | threadier | threadiest [Add to Longdo]
fassförmig; Fass...barreled; barelled [Add to Longdo]
gasartig; luftförmig {adj} [chem.]aeriform [Add to Longdo]
gasförmig; gasartig {adj}gaseous [Add to Longdo]
gasförmiggasiform [Add to Longdo]
gasförmig {adv}aerially [Add to Longdo]
gewunden; spiralförmig; schneckenförmig; schraubenförmigspiral [Add to Longdo]
gleichförmigequable [Add to Longdo]
gleichförmig {adv}equably [Add to Longdo]
gleichförmig; uniform {adj}uniform [Add to Longdo]
hakenförmig {adj}hooked; hook-shaped [Add to Longdo]
halbinselförmig {adj}peninsular [Add to Longdo]
halbkreisförmigsemicircular [Add to Longdo]
halbkreisförmig {adv}semicircularly [Add to Longdo]
halbkugelförmig {adj}hemispherical [Add to Longdo]
halbmondförmig {adj}crescent; crescent-shaped [Add to Longdo]
handförmigpalmate [Add to Longdo]
handförmigpalmated [Add to Longdo]
herzförmigheart-shaped [Add to Longdo]
kelchförmig {adj}cup-shaped [Add to Longdo]
kegelförmigconic [Add to Longdo]
kegelförmigconical [Add to Longdo]
kegelförmig {adv}conically [Add to Longdo]
keilförmigcuneiform [Add to Longdo]
keilförmig {adj}wedge-shaped [Add to Longdo]
aliphatisch; kettenförmig {adj} [chem.]aliphatic [Add to Longdo]
keulenförmigclubbed [Add to Longdo]
kielförmigkeeled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top