หรือคุณหมายถึง euße?
Search result for

eusse

(20 entries)
(0.0879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eusse-, *eusse*. Possible hiragana form: えうっせ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eusse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eusse*)
CMU English Pronouncing Dictionary
HEUSSER    HH Y UW1 S ER0
REUSSER    R OY1 S ER0
PREUSSER    P R OY1 S ER0

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
外堀[そとぼり, sotobori] aeusserer_Burggraben [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] Aussehen, Aeusseres, Anschein [Add to Longdo]
外郭[がいかく, gaikaku] aeussere_Mauer (einer Burg), Umriss [Add to Longdo]
最も[もっとも, mottomo] hoechst, aeusserst, am_meisten [Add to Longdo]
[ごく, goku] sehr, aeusserst [Add to Longdo]
極める[きわめる, kiwameru] bis_zum_aeussersten_gehen [Add to Longdo]
極端[きょくたん, kyokutan] das_Extrem, Aeusserste, Ultra- [Add to Longdo]
殊の外[ことのほか, kotonohoka] uebermaessig, aeusserst, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だ[はなはだ, hanahada] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だしい[はなはだしい, hanahadashii] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
窮まる[きわまる, kiwamaru] bis_zum_Aeussersten_gehen, festsitzen, -enden [Add to Longdo]
紛骨砕身[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] sich_auf_aeusserste_anstrengen [Add to Longdo]
舌禍[ぜっか, zekka] folgenschwere_Aeusserung(en) [Add to Longdo]
見栄え[みばえ, mibae] aeussere_Erscheinung [Add to Longdo]
述懐[じゅっかい, jukkai] (Aeusserung von) Gedanken und Erinnerungen [Add to Longdo]
風体[ふうてい, fuutei] Aussehen, (aeussere) Erscheinung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top