Search result for

ersonnen

(55 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ersonnen-, *ersonnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ersonnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ersonnen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those little eyes So helpless and appealingDie kleinen Äuglein, so hilflos und versonnenGigi (1958)
Those little eyes So helpless and appealingDie kleinen Äuglein, so hilflos und versonnenGigi (1958)
Those little eyes So helpless and appealingDie kleinen Äuglein, so hilflos und versonnenGigi (1958)
It was an ugly caricature of what I had envisionned.Es war eine hässliche Karikatur dessen, was ich ersonnen hatte. The Third Lover (1962)
Our headquarters has worked out an elaborate plan and we mustn't put it at risk.Unser Hauptquartier hat einen großen Plan ersonnen und wir dürfen ihn nicht gefährden. Killer Kid (1967)
- I made the numbers up.- Ich habe sie ersonnenThe Lion in Winter (1968)
It was I who made the plan to draw you out here.Den Plan, dich hierher zu locken, habe ich ersonnenZatoichi Meets the One-Armed Swordsman (1971)
I improved on the usual method of abortion. I contrived a new one.Ich habe in der Chujo-Schule neue Techniken eingeführt und eine neue Abtreibungsmethode ersonnenHanzo the Razor: The Snare (1973)
Is it conceived or simply achieved?Wird er ersonnen Oder einfach ausgeführt? The Light Entertainment War (1974)
Tacit consent.{\cHFFFF00}In deinem versonnenen Blick {\cHFFFF00}lese ich eine Frage. Il soldato di ventura (1976)
What are you doing?Was hast du noch ersonnenThe Blue Bird (1976)
Well, I'm sure that the men who thought that one up... were just blowin' off steam, sir.Nun, ich bin sicher, dass die Männer, die es ersonnen haben... nur mal Dampf ablassen wollten, Sir. MacArthur (1977)
Fulfil, O woman, what your cunning mind has devised;Vollführe, Weib, was deine List ersonnenLohengrin (1982)
Well, now, the sun is due west only at the equinox and we're three days past the winter solstice.Die Sonne steht nur an der Tagundnachtgleiche direkt im Westen und wir befinden uns 3 Tage nach der Wintersonnenwende. The Long Christmas Eve (1983)
This verdict shall be executed on the night of the summer solstice, here on the square of justice.Eure Hinrichtung findet in der Nacht der Sommersonnenwende hier auf dem Gerichtsplatz statt. The Island of the Bloody Plantation (1983)
It is a summer game.- Ein altes Spiel zur Sommersonnenwende. The Inheritance (1986)
You can ruin our reputation and our life with a few well-chosen words. So, of course, I had to invent not only myself... but ways of escape no one has ever thought of before. And I've succeeded because...Ihr könnt unser Leben und unseren Ruf mit einem einzigen Wort zerstören. die noch keiner ersonnen hat. um Ihr Geschlecht zu dominieren und meines zu rächen. Dangerous Liaisons (1988)
Then doth it well appear the Salique law... was not devised for the realm of France, nor did the French possess the Salique land... until 421 years after defunction of king Pharamond, idly supposed the founder of this law.Es scheint damit bewiesen, dass dieses Salische Gesetz nicht ersonnen ward für das Königreich der Franken. Auch besaßen die Franzosen gar nicht mehr das Salische Land. Sie verloren es 421 Jahre nach dem Ableben von König Pharamund, den sie gänzlich unbegründet zum Stifter des Gesetzes erklärten. Henry V (1989)
It's a full moon this week, and the winter solstice.Diese Woche haben wir Vollmond und Wintersonnenwende. The Tree of Life (1990)
## Well, Mr. Burns had done it ## ## The power plant had won it ##Mr. Burns hat es ersonnen Das Kraftwerk hat gewonnen Homer at the Bat (1992)
- Summer rises- SOMMERSONNENWENDE Ashes of Time (1994)
It's a triple no, a quadruple system.Ein Drei- nein, ein Viersonnensystem. Contact (1997)
Reaching prison camp, I make a promise to myself. I will be lying beside Ingrid before the summer solstice of the New Year.Seit ich im Lager interniert bin, ist es mein fester Vorsatz, im nächsten Jahr noch vor der Sommersonnenwende bei Ingrid zu sein. Seven Years in Tibet (1997)
The Druids, winter solstice, Hanukkah.Die Druiden, die Wintersonnenwende, Hanukkah. Midnight of the Century (1997)
These are magic sunglasses, okay?Das ist 'ne Zaubersonnenbrille, ok? Big Daddy (1999)
Here are the magic sunglasses.Hier ist die Zaubersonnenbrille. Big Daddy (1999)
And it appears true that the distant reverie, eternal anxiety and the sorrow of thousands of years will one day be inherited by Hanele's children.Und es scheint, ferne Versonnenheit, ewige Bangigkeit und Trauer der Jahrtausende werden sein das Erbe von Haneles Kindern. Hanele (1999)
It was conceived of by a man known to me only as "Sloan".Er wurde von einem Mann ersonnen, den ich unter dem Namen "Sloan" kenne. Inter Arma Enim Silent Leges (1999)
Beings not governed by the laws and strictures we humans have devised.Wesen, für die von Menschen ersonnene Gesetze und Strafen nicht gelten. Sanctuary (2000)
Shining in the rosy glow of morning the air was tinged with perfume and unimagined joy."Morgenlich leuchtend in rosigem Schein..." "...von Blüt und Duft geschwellt die Luft..." "...voll aller Wonnen, nie ersonnen..." Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
All my life I've concocted schemes to dazzle crowds.Ich habe alles Mögliche ersonnen, um die Leute zu blenden. Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
Sunburst Splendor is a hue more worthy of a champion."Zarte Sommersonnenwende" ist eines Auserwählten würdig, meinst du nicht? The Price (2002)
Lyle had finally come up with the perfect plan to destroy George by stealing the deed to Ape Mountain.Lyle hatte endlich den perfekten Plan ersonnen, um George zu vernichten: Diebstahl der Besitzurkunde vom Affenberg. George of the Jungle 2 (2003)
- It's only Midsummer once a year.Ja, wir kommen immer zur Sommersonnenwende. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Midsummer (2003)
- You thought me up.- Sie haben mich ersonnenSecret Window (2004)
The first thing I wanna tell you about the subatomic world... is it's totally a fantasy created by mad physicists trying to figure out... what the heck is goin' on when they do these little experiments.Das erste, was ich euch mitteilen werde, ist von der subatomaren Welt... Sie ist reine Fantasie, ersonnen von verrückten Physikern, die versuchten, etwas herauszufinden. Was zum Teufel lief wohl ab, als sie diese kleinen Experimente machten? What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
I think he may be on to something. According to this, the first attack was on the night of the winter solatice and the second attack was on the night of...Der erste Angriff war in der Nacht der Wintersonnenwende. The Zodiac (2005)
Indications are that Christ, if he existed, was born in the late spring and that the celebration of his birth was shifted to coincide with the pagan rite of the winter solstice so that early Christians weren't persecuted.Falls Christus existierte, wurde er im Frühjahr geboren. Sein Geburtstag wurde auf die Wintersonnenwende verschoben, damit die Christen nicht verfolgt wurden. The Man in the Fallout Shelter (2005)
Banking was conceived in iniquity and born in sin. Bankers own the Earth.Das Bankwesen wurde ersonnen im Frevel und geboren in Sünde. Money as Debt (2006)
It was the winter solstice festival that was co-opted by the Church and renamed.Tatsächlich war es das, das Fest der Wintersonnenwende, das von der Kirche in Weihnachten umbenannt wurde. A Very Supernatural Christmas (2007)
Yeah, probably Holdenacar god of the winter solstice.SAM: Ja, wahrscheinlich Holdenacar. Der Gott der Wintersonnenwende. A Very Supernatural Christmas (2007)
Meet me on my home island on the day of the summer solstice.Treff mich auf meiner Heimatinsel am Tag der Sommersonnenwende. The Avatar and the Fire Lord (2007)
There is another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice.Es gibt noch ein anderes sehr interessantes Phänomen, dass um den 25. Dezember, oder die Wintersonnenwende herum auftritt. Zeitgeist (2007)
From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder.Zwischen der Sommersonnenwende und der Wintersonnenwende werden die Tage kürzer und kälter. Zeitgeist (2007)
The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolized the process of death to the ancients.Die Verkürzung der Tage und das Erlöschen der Ernte, wenn man sich die Wintersonnenwende näherte symbolisierte den Verlauf des Todes für die Menschen der Antike. Zeitgeist (2007)
That's gotta be near the summer solstice.Tja, das muss kurz vor der Sommersonnenwende gewesen sein. Zodiac (2007)
A planor rescue was hastened.Ein Rettungsplan wurde hastig ersonnenLost: Past, Present & Future (2008)
In the pre-Christian era, as the winter solstice approached and the plants died pagans brought evergreen boughs in their homes as an act of sympathetic magic intended to guard the life essences of the plants until spring.Im vorchristlichen Zeitalter,... als der Wintersonnenwende näher rückte und die Pflanzen starben,... brachten die Heiden eine Tanne in ihre Häuser,... als einen Akt wohlwollender Magie, mit der Absicht,... die Lebensessenz der Pflanzen bis zum Frühling zu bewahren. The Bath Item Gift Hypothesis (2008)
He was afraid of catching cold, I dare say, and invented this trick for getting out of it.Er hat wohl Angst, sich zu erkälten, und diese List ersonnen, um sich zu entfernen. Episode #1.2 (2008)
general, I have arranged a trap which will give you an advantage over the Jedi.General, ich habe eine Falle ersonnen, die Euch Vorteil gegenüber den Jedi verschafft. Destroy Malevolence (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sommersonnenwende {f}summer solstice [Add to Longdo]
Wintersonnenwende {f}midwinter [Add to Longdo]
versonnen {adj}dreamy; lost in thoughts; wistful [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冬至[とうじ, touji] Wintersonnenwende [Add to Longdo]
夏至[げし, geshi] Sommersonnenwende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top