Search result for

erlief

(64 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erlief-, *erlief*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erlief มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erlief*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"An ancient folklore has they can only be made from persons dying... violent deaths."Laut Überlieferung sollen es Menschen sein, die gestorben sind infolge eines gewaltsamen Todes. Dead & Buried (1981)
Until the morning, then. - Good night, you two, - Good night, Alan.Ballistische Tests, einige Tage später durchgeführt, ergaben, dass die Flugbahn der Kugel im Brustkorb des Unternehmers begann und nach außen gerichtet verliefIn the Steele of the Night (1982)
In a ceremony which hasn't changed in 500 years.In einer Zeremonie die über 500 Jahre überliefert worden war... The Challenge (1982)
The coup went very smoothly.Der Coup verlief reibungslos. Missing (1982)
He almost never made a serious mistake while he was sleeping.Im Schlaf unterlief ihm kaum ein ernsthafter Fehler. Trail of the Pink Panther (1982)
Including the minor inaccuracy that takes place right after landing. Filip, as always, tries to lead by example.Der Weg in die Vergangenheit verlief nach den vorprogrammierten Berechnungen des Zentraldenkers. Akce: Sesit 1 (1983)
But this time it happened due to the error of the newcomers from the future. Even though they only hurt themselves by doing so.Das gesuchte Heft endete trotz aller Bemühungen, wie es überliefert wurde - im Feuer. Hlavne nenápadne (1983)
The second operation of Expedition Adam 84 proceeds according to plan.Auch die zweite Aktion der Expedition verlief plangemäß. Sólo pro návstevníky (1983)
What would that be good for?Wofür war das denn? Mein Tag verlief so gut... BMX Bandits (1983)
The after-play was a bit on the rough side... but not fatal, dear.Das Nachspiel war etwas schroff, aber es verlief nicht tödlich. Yellowbeard (1983)
Without children to pass it on to, the Talmud dies with old men when they die.Ohne Kinder, an die man ihn überliefert, stirbt der Talmud mit den Alten. Yentl (1983)
We're gonna deliver him wrapped in a bow.Es wird einfach, ihn zu überliefern. Say It with Bullets (1984)
It's a Saturday night and yours truly is feeling all right!Und jetzt, für euch von mir, eine Sonderlieferung: White-Line Warriors (1984)
It's quite a grand tradition, really... handed down from father to son, from father to son, father to son.Es ist eine große Tradition. Sie wurde von Vater zu Sohn überliefert. Ich verstehe. Breath of Steele (1984)
No, Mildred, the night was uneventful... though Miss Mayo and I had a wonderful time talking about the golden age of Hollywood.Nein, Mildred, die Nacht verlief ruhig. Wir unterhielten uns prächtig über Hollywoods goldene Ära. Cast in Steele (1984)
- - The Kabala is ancient wisdom. That is over from the time of Moses.Die Kabbala ist die uralte Weisheit, die uns aus Moses Lebzeiten überliefert ist. The Children of Israel (1984)
But at first, time passed happily enough.Die ersten Jahre verliefen recht glücklich. The Company of Wolves (1984)
Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy, that a man would come, a messiah, who would lead them to true freedom.Versteckt in den Felsen dieser Öde lebt ein Volk, bekannt als "Fremen". Von alters her hat es eine Prophezeiung überliefert, dass ein Mann kommen werde... ein Messias... der sie in wirkliche Freiheit führen wird. Dune (1984)
Investigators came up empty-handed today...Die heutigen Ermittlungen verliefen im Sand... Thief of Hearts (1984)
Last week's went down so well.Die letzten Wochen verliefen so gut. A Private Function (1984)
"In London, May Day went practically unobserved. "In London verlief der 1. Mai so gut wie unbemerkt... Fernweh - 1919-28 (1984)
According to a recent Arab text, you have to lance the swellings.Nach neuen arabischen Überlieferungen müssen wir die Beulen aufstechen. Flesh+Blood (1985)
They were later arrested and presented no problem.- verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Water (1985)
Our recruiting went off without a hitch, and I killed them on the deal,Die Einstellung verlief ohne Störung. Und bei den Gehältern habe ich sie - erstklassig abgelinkt. Water (1985)
I was his mistress for three years before I defected.Ich war 3 Jahre seine Geliebte, bevor ich überliefNight Crawler (1986)
I put out the word that he killed Carlson and then defected.Ich erklärte, dass er Carlson ermordete und überliefJumpin' Jack Flash (1986)
Didn't he escape rather easily from your prison?Diese Flucht aus dem Gefängnis verlief erstaunlich reibungslos A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Not only are they closely humanoid, but their history is similar to ours.Die Geschichte der Ligonier verlief ähnlich wie die von uns Menschen. Code of Honor (1987)
Unfortunately, hatred overpowered intelligence.Die Geschichte verlief unglücklich, Hass triumphierte über Intelligenz. Haven (1987)
Our precepts have been handed down from long ago.Unsere Gebote wurden aus der Vorzeit überliefert. Justice (1987)
I got a special delivery here marked "urgent."Ich habe eine Sonderlieferung hier, da steht "Dringend" drauf. The Secret of My Success (1987)
You've said that the wound was left to right.Sie haben gesagt, dass die Wunde von links nach rechts verliefSuspect (1987)
How are you? How was your hunting trip? Here's your--Dann verlief alles bestens, bis wir Big Pine erreichten. Stop in the Name of Love (1988)
At least that's the story they put around.Jedenfalls ist das die Überlieferung. Faith Healer (1988)
Thank you, and welcome to guess what. Uh, I'm your host... Ray:Eine Sonderlieferung für die schönste Frau der Welt. Pipe Dream (1988)
Everything worked too well.Alles verlief nach Wunsch. We'll Always Have Paris (1988)
In my rush to get the story, I made an error.In meinem Drang, die Story als Erste zu kriegen, unterlief mir ein Fehler. The Dead Pool (1988)
How was your mission to Belahavula?Wie verlief Ihre Mission in Belahavula? Dirty Rotten Scoundrels (1988)
The first act didn't go so well.Der 1 . Akt verlief nicht nach Maß. The Adventures of Baron Munchausen (1988)
Au reservoir.Das ist wohl unsere Wasserlieferung. Shake, Rattle and Roll (1989)
The Larrabee confirmation hearing went very well today.Larrabees Bestätigung heute verlief gut. The War of the Roses (1989)
But then, we didn't usually giggle at mealtimes.Aber unsere Abendessen verliefen nie besonders heiter. Reversal of Fortune (1990)
I think there've been two recorded cases.Ich glaube, es gibt zwei überlieferte Fälle. Kelly Bounces Back (1990)
Clearly living a life of deep harmony and joy.Sein Leben verlief offensichtlich harmonisch und voller Freude. Episode #2.1 (1990)
We set off and everything went well.Also gingen wir, und alles verlief gut. My Mother's Castle (1990)
It all went exactly as planned.Alles verlief nach Plan. La discrète (1990)
The lunch I dreaded actually went rather well.Unser Mittagessen verlief ganz gut. La discrète (1990)
The Chen family's customs go back many generations.Die Sitten der Familie Chen sind von den Urahnen überliefert. Vierte Herrin? Raise the Red Lantern (1991)
Lighting lanterns is an old family custom.Das Aufstellen der roten Laternen ist eine von den Vorfahren überlieferte Sitte. Raise the Red Lantern (1991)
The doctor had a little accident with the hypo.Dem Doktor unterlief ein Missgeschick mit der Spritze. The Fisher King (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunde {f}; überliefertes Wissen | Kunden {pl}lore | lores [Add to Longdo]
Überlieferung {f} | Überlieferungen {pl}deliverance | deliverances [Add to Longdo]
Überlieferung {f}tradition [Add to Longdo]
Überlieferung {f}; Überlieferungen {pl}; Sagen- und Märchengut {n}lore [Add to Longdo]
Unterlieferant {m}second source [Add to Longdo]
Unterlieferant {m} | Unterlieferanten {pl}subcontractor | subcontractors [Add to Longdo]
überflossen; überliefoverflowed [Add to Longdo]
verlaufen; ablaufen | verlaufend; ablaufend | verlaufen; abgelaufen | es verläuft | es verlief | es ist/war verlaufen | gut abgelaufen sein | glimpflich verlaufen seinto go off; to pass off | going off; passing off | gone off; passed off | it goes off; it passes off | it went off; it passed off | it has/had gone off; it has/had passed off | to have gone off well | to have passed off smoothly [Add to Longdo]
verliefzigzagged [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝える[つたえる, tsutaeru] uebermitteln, ueberliefern [Add to Longdo]
伝わる[つたわる, tsutawaru] uebermittelt_werden, ueberliefert_werden [Add to Longdo]
伝承[でんしょう, denshou] Ueberlieferung [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]
[い, i] HINTERLASSEN, UEBERLIEFERN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top