Search result for

enclins

(7 entries)
(2.4878 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclins-, *enclins*, enclin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enclins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enclins*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side   FR: être enclin à
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
กระเดียด[X] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined   FR: plutôt
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to   FR: être enclin à ; être porté à
มัก-[pref. (adj.)] (mak-) EN: given to   FR: enclin à
โน้มเอียง[v.] (nōm-īeng) EN: tend ; incline   FR: être enclin à

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top