Search result for

ebnet

(51 entries)
(1.1192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebnet-, *ebnet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ebnet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ebnet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He pioneered the Statue of Liberty, and talked a Mr Eiffel into building some sort of sightseeing tower.Er ebnete der Freiheitsstatue den Weg und überredete Herrn Eiffel, eine Art Aussichtsturm zu bauen. Let's Make Love (1960)
You know, it may be she made up to him deliberately in order to gain entrée into these houses so as to, as you would put it, case the joints for her real paramour Compton.Es könnte sein, dass sie sich mit ihm befreundete, um Einlass in diese Häuser zu gewinnen. So ebnete sie den Weg für ihren wahren Geliebten, Compton. Murder Ahoy (1964)
Dynamite, blast, bulldoze the villages.Dynamit, Explosionen, ebnet die Dörfer ein. Countdown for Paula (1967)
Caesar, Caius Bonus was trying to steal our magic potion... so would be invincible, through which he intended to become emperor.Gaius Bonus wollte unbedingt das Rezept für einen Zaubertrank, der ihn unbesiegbar macht und ihm den Weg zu Cäsars Thron ebnetAsterix (1967)
Kelly just, urn, levels off a section of ground, throws the stiffs in it until the section is filled then levels off another.Die Gemeinde füllt die Gräber bis ein Bereich voll ist, ebnet sie wieder ein und benutzt sie erneut. Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)
You're backup all the way.Ihr ebnet den Weg. The Getaway (1972)
She got through. She saved Scott. She cleared the way for all of us.Sie hat den Pastor befreit und den Weg für uns geebnetThe Poseidon Adventure (1972)
When Johnny Harmon was climbing out of the gutter, Nick Karl built rungs for him out of bodies.Als Johnny Harmon aus der Gosse geklettert ist, hat Nick Karl ihm den Weg mit Leichen geebnetThe Set-Up (1973)
Everything you know that could give us a lead.Alles was Sie wissen, und uns den Weg ebnetThe Suspicious Death of a Minor (1975)
Paving the way for the heroes that endured.Sie ebneten den Weg für die duldsamen Helden. Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
How is the health of our old friend, the great Sao Mong Khawn, who paved the golden road of our success together?Wie geht es unserem alten Freund, dem großen Sao Mong Khawn, der uns den Weg des Erfolgs geebnet hat? Year of the Dragon (1985)
It's not gonna be rezoned.Es wird nichts eingeebnetThe Gift of Life (1987)
What do you mean, there won't be any rezoning?Was meinen Sie damit, es wird nichts eingeebnetThe Gift of Life (1987)
Let no man here steer from de path I 'ave prepared!Auf dass keiner von euch den Pfad verlässt, den ich geebnet habe! Marked for Death (1990)
-They paved the way for your husband. -Huh.Die Leute, die Ihrem Mann den Weg geebnet haben. Omen IV: The Awakening (1991)
But please, don't level my hump.Aber ebnet nicht meinen Buckel. The Hole-in-the-Wall Gang (1991)
You have given me the way to Aeon Flux... and I will give her freedom. True freedom.Du hast mir den Weg zu Aeon Flux geebnet, und ich werde ihr die Freiheit schenken. Utopia or Deuteranopia? (1995)
They have smoothed the way for us to become an overnight success and lead this country to the new Reich.Sie haben uns den Weg geebnet, über Nacht ein Erfolg zu werden und dieses Land zum neuen Reich zu führen. STEVE: Mm. Super Mann (1995)
They made some ugly mistakes, but they also paved the way for things we take for granted.Sie machten damals schlimme Fehler, aber sie ebneten auch den Weg für vieles, das uns selbstverständlich ist. Past Tense: Part I (1995)
Her lawsuit paved the way for women boxers.Ihre Zivilklage hat dem Frauenboxen den Weg geebnetJerry Maguire (1996)
It's not unthinkable they paved the way for the bombing... purely to justify a budget increase.Möglich, dass die dem Bombenleger den Weg ebneten, um so eine Budgeterhöhung zu kriegen. The Long Kiss Goodnight (1996)
I, not Mollari who removed Prime Minister Malachi and enabled Cartagia to take the throne. I--Ich, nicht MoIIari, war es, der Premierminister MaIachi entfernt hat und Cartagia den Weg zum Thron ebnete. And the Rock Cried Out, No Hiding Place (1996)
"In I Samuel, chapter 31, this king falls upon his own sword so David can become king.""Im ersten Buch Samuel, Kapitel 31, fällt dieser König in sein Schwert, wodurch er David den Weg zum Thron ebnet." Truth or Consequences, N.M. (1997)
O Ataturk I vow to walk your path... to...to... towards the goal you set.Großer Atatürk! Auf dem von dir geebneten Weg, zu dem von dir gezeigten Ziel zu... zu... zu gehen, ohne anzuhalten, das schwöre ich! The Town (1997)
"And heading up this flash stampede is none other that pop-giant Brian Slade..." "whose stylish escapades have paved the way for a whole new breed of performing artists..."'Angeführt wird diese glitzernde Jagd von dem Popgiganten Brian Slade, dessen' 'modische Eskapaden den Weg für eine neue Generation darstellender Künstler geebnet haben.' Velvet Goldmine (1998)
Make his paths straight."Ebnet ihm die Straßen." Anamnesis (1998)
This is already at grade.Das hier wurde schon eingeebnetSkull and Bones (1998)
The efforts of people like Quarren and the Doctor paved the way for unity.Die Bemühungen von Quarren und dem Doktor ebneten den Weg für Einheit. Living Witness (1998)
OK, we've cleared a path for the bombers.'Wir haben den Bombern den Weg geebnetWing Commander (1999)
The good captain has opened the door for us.Der gute Captain hat uns den Weg geebnetFinal Fantasy: The Spirits Within (2001)
Tom had set the scene for Grace's speech.Tom ebnete den Weg für Graces Ansprache. Dogville (2003)
I can still remember them hauling these huge rollers to crush the stone and make them flat.Ich erinnere mich noch an diese riesigen Walzen... mit denen die Steine eingeebnet wurden. The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
The road is clear now.Der Weg ist jetzt geebnetDay of the Dead (2003)
Which, as far as I'm concerned, paved the way for you and Leo to be able to keep your baby.Was meiner Meinung nach den Weg für dich und Leo geebnet hat, euer Baby zu behalten. Centennial Charmed (2003)
Incredible's court losses cost the government millions. And opened the flood gates for dozens of superhero lawsuits the world over.Incredibles Verluste kosten die Regierung Millionen und ebneten den Weg für Dutzende Klagen gegen Superhelden in aller Welt. The Incredibles (2004)
Bring me Crichton's head and all differences between us will be resolved.Dies ebnet Ihnen den Weg, um meine Position zu übernehmen... Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
He was paving the way to declare martial law... and usher in a military dictatorship. Isn't that right, Colonel?Er ebnete den Weg, um Kriegsrecht und eine Militärdiktatur einführen zu können. Fragged (2005)
I mean, you and me -- we paved the way for this, right?Ich meine, sie und ich -- wir haben den Weg dafür geebnet, oder? Ich seh´s entspannt. Circle of Friends (2006)
I broke barriers for you.Ich habe dir den Weg geebnetRosemary's Baby (2007)
And because of that call, you basically guaranteed Foreman's out of here.Und auf Grund dieses Anrufs haben Sie Foreman quasi den Weg von hier weg geebnetThe Jerk (2007)
"Eric Murphy has paved the way for those like Casey Cobb, childhood friend of Jessica Simpson, to come and surf the wave of celebrity in hopes of becoming a permanent fixture in the business of the business.""Eric Murphy hat den Weg für solche geebnet wie Casey Cobb, den Freund aus Kindheitstagen von Jessica Simpson, um herauszutreten und auf der Welle der Prominenten zu surfen, in der Hoffnung, zum festen Inventar zu werden, im Geschäft der Geschäfte." Gary's Desk (2007)
Lay pipe for the rest of my life.Das ebnet den Weg für den Rest des Lebens. Clean Up (2007)
Are you are actually considering a Jewish girl over the career I have shaped for you, crafted since you were a boy?Bevorzugst du ein jüdisches Mädchen, statt der Karriere, die ich dir geebnet habe ? Vorbereitet seit du ein kleiner Junge warst ? Episode #1.1 (2007)
Hey, look, you paved the way for the rest of us, right?Du hast uns anderen den Weg geebnet2 Days in Paris (2007)
Your... your path was set.Dein... dein Weg war geebnetGhosts (2008)
Riggins leveled, and Riggins is down...Ohh er wird eingeebnet, und Riggins ist unten... How the Other Half Lives (2008)
Saving a landmark buys us amazing PR engenders goodwill in the community paving the way for future investment.Wenn wir ein Denkmal retten, macht sich das sehr gut in der Presse. Und das ebnet uns den Weg für zukünftige Projekte im Bezirk. Chuck in Real Life (2008)
The way to the first Stalag was paved.Der Weg für den ersten Stalag war geebnetStalags (2008)
And paper might lead to speculation.Zudem wäre der Spekulation der Weg geebnetCartouche, le brigand magnifique (2009)
Someone has paved the way for you. Now the family knows the topic.Der Weg in deiner Familie ist geebnetLoose Cannons (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ich habe ihm den Weg geebnet.I have paved the way for him. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top