Search result for

dressieren

(57 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dressieren-, *dressieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dressieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dressieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, maybe you can make him into a nice dog by the time I get back, huh?Vielleicht kannst du ihn dressieren, bis ich zurückkomme, was meinst du? The Travelling Man (1980)
He says that young conductors try to drill the orchestraEr sagt, junge Dirigenten wollen das Orchester dressierenThe Conductor (1980)
You must know how to train them.Man muss wissen, wie man sie dressieren soll. Patrick Still Lives (1980)
You Sir, have acquainted me with your opinion on drawing... on horticulture, the Roman church, childbearing... the place of women in English life, the history... and politics of Lubeck, and the training of dogs.Ihr, Sir, habt mich mit Eurer Meinung über das Zeichnen, den Gartenbau, die Römische Kirche, das Gebären von Kindern, den Platz der Frauen in der Gesellschaft, die Geschichte Lübecks und das Dressieren von Hunden bekannt gemacht. The Draughtsman's Contract (1982)
- A filly's a filly, young lady.Außer meinem Mann kannte ich keinen. - Eine junge Stute kann man dressierenFanny Hill (1983)
I think I should probably give it to Mr. Melrose.Ich sollte sie wohl direkt an Mr. Melrose adressierenBrunettes Are In (1984)
I have a friend in jail who managed to tame... a flea.Ich hatte im Knast mal 'ne Freundin, die hat es geschafft, eine Wanze zu dressierenNuit d'ivresse (1986)
Maybe you could tame me?Könnten Sie mich vielleicht dressierenNuit d'ivresse (1986)
Are you some dipshit army guy trying to teach whales to retrieve torpedoes?Sind Sie einer von den Militärtypen, die Wale dressieren, Torpedos zu holen. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Bet she could probably tell a tale or two about hubby, make our heads spin.Freiwillige adressieren Umschläge. Andere legen Strategien fest. Vote of Confidence (1988)
Alexandra neglected to address the package to me.Alexandra hatte "vergessen", die Sachen an mich zu adressierenReversal of Fortune (1990)
But if you're gonna send something there, address it to Donald Miller.Aber falls Sie einen Brief schicken, adressieren Sie ihn an Donald Miller. King of the Hill (1993)
Data, have you ever considered training this cat?Data, haben Sie schon mal dran gedacht, sie zu dressierenForce of Nature (1993)
We're just not going to jump through any Starfleet hoops.Von der Sternenflotte lassen wir uns nicht dressierenLearning Curve (1995)
Before we answer that, we should address the more important question:Bevor wir antworten, dass, sollten wir adressieren die wichtigere Frage: The One with the Morning After (1997)
- Ready Demolition, Tucson, Arizona?Adressieren Sie den Auftrag an "Flinke Abrissbirne in Tuscon, Arizona. Rushmore (1998)
I haven't addressed it.Ich muss ihn noch adressierenOriginal Sin (2001)
About how a woman should find a mate... ... who'slikeapet that she can housetrain.Dass eine Frau einen Mann finden soll... den sie wie ein Haustier dressieren kann. Friends and Lovers (2001)
Lorelai, I meant to extend the invitation to both of you. I just wasn't sure if you'd...Lorelai, ich wollte die Einladung an euch beide adressieren, aber ich wusste eben nicht, ob du... Take the Deviled Eggs... (2002)
I tried to communicate with it once. To be honest, I failedIch wollte mal eine dressieren, hat aber nicht geklappt. Ruby & Quentin (2003)
Maybe we can train her to do tricks.- Wir könnten sie dressierenLorelai Out of Water (2003)
If your friend wants to send you more letters and you don't want your dad to know tell him to send them to my room. I'll pass them on to you.Wenn Ihr Vater nicht erfahren darf, dass Ihr Freund schreibt, dann soll er seine Briefe an mich adressieren2046 (2004)
And where do I send it-- the blond dick at Yale?- An wen soll ich's adressieren? - An das blonde Arschloch in Yale? Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
they train them to suit their own dark purpose.sie dressieren sie für ihre eigenen dunklen Zwecke. Aqua (2005)
We're treating this as a missing persons case.Wir adressieren diese als Vermisstenfall . Cleaner (2007)
And you can train lizards to slither through hoops.Sie können auch Echsen so dressieren, dass sie durch Ringe springen. InAlienable (2007)
Don't let yourself think that you can train them like a pet, because it'll be the last thing that you think.Denk nicht, man könnte sie wie Haustiere dressieren. Das wäre dann das Letzte, was du denkst. The Demon Hand (2008)
DEREK: Don't think you can train them like a pet. It'll be the last thing you think.Glaub ja nicht, du kannst sie wie 'nen Hund dressieren, sonst wird das dein letzter Gedanke sein. Samson & Delilah (2008)
What do I write, Wolfie, addressed to whom, God?An wen soll ich es adressieren? Gott? Adam Resurrected (2008)
I can't even truss.Ich kann nicht mal dressierenJulie & Julia (2009)
Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat.Sheldon, du kannst meine Freundin nicht wie eine Laborrate dressierenThe Gothowitz Deviation (2009)
I can make animals do what I want without training them.Ich kann Tieren Dinge befehlen, ohne sie zu dressierenHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
He trains street orphans under a strict, totalitarian regimeEr ließ Waisenkinder aussuchen und durch hartes Dressieren zu Elitekämpfern ausbilden. 14 Blades (2010)
But what I should have done was train you!Doch ich hätte dich dressieren sollen! Bel Ami (2012)
Surprised a whore can train orcas?Dass eine Nutte Wale dressieren kann? Rust and Bone (2012)
Well, you are a rare parrot-teacher.Ihr würdet gut Papageien dressierenMuch Ado About Nothing (2012)
A wolf does not permit hemself to be dressed up.Ein Wolf lässt sich nicht dressierenLe nez dans le ruisseau (2012)
A wolf does not permit hemself to be dressed up.Ein Wolf lässt sich nicht dressierenLe nez dans le ruisseau (2012)
And when you send back the findings, address them to me personally, okay?Und wenn Sie die Ergebnisse zurücksenden, adressieren Sie sie an mich persönlich, okay? Sunshine and Frosty Swirl (2012)
He need riding, I'll be the one on his back.Ich werde ihn dressieren. Hör genau zu. New York Sour (2013)
It's just like training your dog, really.Es ist wie Hunde dressierenBlackfish (2013)
You can just make it out to Liddy Gates.Du kannst es einfach an Liddy Gates adressierenRomeward Bound (2013)
Maybe address His Royal Highness as such, next time.Vielleicht sollten Sie die königliche Hoheit auch so adressierenBorn to Set It Right (2017)
It never dawns on the degenerate, middle-class America that this is truly a sin against all reason, that it is criminal madness to train a born half-ape until one believes one has made a lawyer of him."Es dämmert diesen verkommenen bürgerlichen Amerikanern nicht, dass dies wahrhaft eine Sünde an jeder Vernunft ist. Dass es verbrecherischer Wahnwitz ist, einen Halbaffen so lange zu dressieren, bis man glaubt, aus ihm einen Advokaten gemacht zu haben." Combat Zones (2017)
He'll address it to, uh- to... your name.Er wird ihn an, äh - an... deinem Namen adressierenMan Hunt (1941)
Comrade tamer, but you can tame mouse?Können Sie auch Mäuse dressierenStriped Trip (1961)
And lie on nails! They train those hideous snakes!Sie dressieren auch diese furchtbaren Schlangen. The Great Race (1965)
- Are you capable of training one?- Können Sie Geparden dressierenThe Outsider (1968)
Good. Readdress it to Major Pruhst.- Adressieren Sie sie an Major Pruhst. Hogan's Double Life (1971)
There were still a lot of envelopes which need address labels.Es wären noch eine Menge Umschläge zu adressierenBloody Friday (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
abrichten; dressieren | abrichtend; dressierend | abrichtend; dressiert | abgerichtetto train | training | training | trained [Add to Longdo]
adressieren (an) | adressierend | adressiertto address (to) | addressing | addressed [Add to Longdo]
falsch adressieren; fehlleitento misdirect [Add to Longdo]
symbolisches Adressierensymbolic addressing [Add to Longdo]
umadressieren; nachsenden | umadressierend; nachsendend | umadressiert; nachgesendet | adressiert um | adressierte umto redirect | redirecting | redirected | redirects | redirected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dressieren [drɛsiːrən]
     to train
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top