หรือคุณหมายถึง doßer?
Search result for

dosser

(9 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dosser-, *dosser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dosser[SL] คนจรจัด
dosser[SL] คนขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอง[v.] (khrøng) EN: put on ; wear   FR: endosser
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on   FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dosser    (n) (d o1 s @ r)
dossers    (n) (d o1 s @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dosser \Dos"ser\, n. [LL. dosserum, or F.dossier bundle of
   papers, part of a basket resting on the back, fr. L. dorsum
   back. See {Dorsal}, and cf. {Dosel}.] [Written also {dorser}
   and {dorsel}.]
   1. A pannier, or basket.
    [1913 Webster]
 
       To hire a ripper's mare, and buy new dossers.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. A hanging tapestry; a dorsal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dosser
   n 1: someone who sleeps in any convenient place [syn: {dosser},
      {street person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top